En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

måndag 17 oktober 2011

En budget som stärker landsbygden

Centerpartiet är det parti som tar Landsbygdsfrågan på största alvar. Vi ser värden i att Hela landet skall leva och i den Budgetproposition för 2012, så finns det en hel del Centerpolitik som kommer att underlätta för att landsbygden skall kunna bli starkare. Här nedan beskrivs, delar av det som landsbygdsdepartementet lyckades få igenom i budgeten. Sedan har vi också de frågor som Centerpartiet segrade i när det gäller företagande och tillväxt i övrigt.. men det får bli ett annat blogginlägg :-)

Bruka utan att förbruka
””Den övergripande visionen för Landsbygdsdepartementet är att skapa förutsättningar för
att bruka utan att förbruka. ””

” Regeringens övergripande mål är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och
växande företag i Sverige för att därigenom bryta utanförskapet. Landsbygdsdepartementet
bidrar genom att arbeta för bättre förutsättningar för företagande inom de näringar som faller inom departementets ansvarsområden för att skapa jobb och tillväxt i hela landet.”I budgetpropositionen för 2012 föreslår regeringen flera satsningar som stärker landsbygden och de gröna näringarna. Regeringen vill öka böndernas konkurrenskraft genom att satsa 90 miljoner kronor på en sänkning av kontrollavgiften för slakterier. Dessutom går 80 miljoner kronor till att skapa fler jobb i skogen och bredbandsutbyggnaden får ett kraftigt tillskott
med nära en halv miljard kronor under de kommande tre åren.


Stärkt konkurrenskraft för bonden
Regeringen vill satsa 90 miljoner kronor årligen för att sänka kontrollavgiften för slakterier och på så sätt stärka den svenska bondens konkurrenskraft. I dag betalar svenska bönder mer pengar för kontroll av köttet vid slakt än vad många av kollegorna i Europa gör. Satsningen på sänkta kontrollavgifter ökar förutsättningarna för att mer av det kött som konsumeras i landet är producerat med stor miljöhänsyn och ett starkt djurskydd. Den svenska Livsmedelsproduktionen ger dessutom öppna landskap, biologisk mångfald och livsmedel med hög kvalitet och ett gott smittskydd. En stärkt köttproduktion ökar också förutsättningarna för offentliga kök att erbjuda mat som producerats med gott djurskydd,
låg klimatpåverkan och med hög kvalitet. Köttproducenter, slakterier, handeln och restauranger, men även offentliga kök och alla konsumenter, berörs av förslaget som föreslås
träda i kraft vid årsskiftet.

Fler jobb i skogen
Regeringen vill satsa 80 miljoner kronor för fler jobb med skogen och skogsråvaran som bas. Pengarna ska användas till kompetenshöjning och stärkt innovationskraft i skogsrelaterat företagande samt till ökad rådgivning för ett hållbart brukande. 20 miljoner kronor per år satsas under perioden 2012-2015 och läggs på Skogsstyrelsen. Hälften av pengarna går
till att ge små och medelstora företag inom skogssektorn möjlighet att
söka finansiering till projekt med inriktning på kompetensutveckling,
stimulans för kreativt företagande och entreprenörskap samt innovation
och förädling. Den andra hälften satsas på rådgivning om miljöhänsyn
och förbättrad skogsskötsel. Regeringen ser en stor potential i skogen. Mer än halva Sveriges yta täcks av skog och skogsnäringen sysselsätter cirka 100 000 personer.

Skogen ger produkter som bränsle, papper, möbler, bostäder, förpackningar och mycket mer. Den är Sveriges största exportnäring med 128 miljarder kronor i årligt exportvärde. I skogen ryms också värden i form av rekreation, upplevelser och livsnödvändiga ekosystemtjänster. Här finns dessutom ingredienser till vår matlagning i form av vilt, bär och svamp. Genom att satsa på skogssektorns alla grenar kan förutsättningar för många nya jobb skapas.

Bredbanden byggs ut
Tillgången på bredband är en viktig förutsättning för företagande och boende i hela landet. Bredbandsutbyggnaden får nu ett kraftigt tillskott genom att regeringen vill satsa 495 miljoner kronor över tre år. 375 miljoner kronor kommer att användas för att finansiera bredbandsutbyggnadsprojekt via Landsbygdsprogrammet, dessutom går 120 miljoner kronor
över en treårsperiod till fortsatt kanalisationsstöd.

Djurskyddet stärks
Fler anmälningar, långa handläggningstider och färre inspektioner ledde till att regeringen 2010 gav länsstyrelserna en förstärkning till djurskyddsarbetet med 25 miljoner kronor. Regeringen vill nu fortsätta denna satsning under åren 2012-2015. Också Jordbruksverkets tillskott på 5 miljoner kronor för samordning och effektivisering av djurskyddet fortsätter
under samma period.

Ett tryggare friluftsliv
Dvärgbandmasken upptäcktes i Sverige våren 2011 för första gången. Parasiten har orsakat oro hos bärplockare, hundägare, jägare och andra som vistas i skog och mark. För att få en tydligare bild av hur utbredd parasiten är och för att öka kunskaperna om hur det går att minimera smittriskerna satsar regeringen 3 miljoner kronor för utökad övervakning av dvärgbandmask och information till den berörda allmänheten.

Inga kommentarer: