En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

måndag 10 mars 2008

Strandskyddet reformeras

Strandskyddet behöver reformeras för att ge landsbygden tillväxtmöjligheter. Med anledning av det offentliggörs idag departementskrivelsen "Stranden - en värdefulll miljö".

Tillväxtmöjligheter för landsbygden
Många kommuner har en oerhörd tillgång i form av många sjöar och långa stränder. Detta är en tillgång som går att använda för att skapa attraktiva boendemiljöer.
Ett gott befolkningsunderlag är helt avgörande för en kommun, dess ekonomi och den service som kommunen tillhandahåller. Om vatten och stränder kan vara en del i att skapa en attraktiv kommun ska vi se till att använda dem.

Begränsningen i känsliga och redan exploaterade områden kombinerad med ökade möjligheter att bygga bostäder där natur och miljö ger utrymme är ett bra exempel på att det går att kombinera utveckling med miljöhänsyn.

• Konkret förslag till landsbygdsutveckling - ett flexiblare strandskydd.

• Målet måste vara att även landsbygden ska kunna skapa tillväxt och utvecklas utifrån egna resurser efter befolkningens egna prioriteringar och beslut.

• I förslaget får kommunerna större möjlighet att besluta om utbyggnad av attraktiva bostadsområden

• Kommunen ska redovisa i översiktsplanen vilka områden som får ett flexiblare strandskydd, för att främja bostäder eller annan landsbygdsutveckling.

• Detta är en modern landsbygdspolitik

• Strandskyddet idag är ett hinder för att hela landet skall kunna utvecklas

• Nästan varje svensk har en relation till landsbygden, och många vill bo vattennära på landsbygden.

• Regionalpolitik ska vara möjlighetsorienterad.

• Idag har begreppet "regionalpolitik" fått en negativ klang av bidrag och haltande utveckling. Vi har nu möjlighet att ändra detta.

• Norrland och övrig glesbygd har betraktats som ett tärande stödområde. Nu ges hela landet likvärdiga konkurrensmöjligheter

Sakinnehåll:
1 Det generella strandskyddet finns kvar i miljöbalken
2 Dispens från strandskyddet kan göras om det finns särskilda skäl, vilka delvis tydliggörs i lagstiftningen
3 Strandskyddet kan tas bort i samband med detaljplaneläggning om det finns särskilda skäl
4 Det ska finnas en zon på 25 meter som möjliggör passage även där bebyggelse sker
5 Särskilda områden för landsbygdsutveckling kan under vissa villkor utpekas i samband med kommunernas översiktsplanering, vilket sedan kan utgöra grund för dispens och planbeslut
6 Dispens från strandskyddet ges av kommunen
7 Kommunen fattar beslut om strandskyddet i samband med detaljplaneläggningen
8 Kommunernas beslut kan överklagas av sakägare, miljöorganisationer och friluftsorganisationer, och då kommer de att behandlas av länsstyrelsen
9 Länsstyrelserna kan också på eget initiativ överpröva kommuners dispensbeslut och planbeslut när det gäller strandskyddet
10 Naturvårdsverkets rätt att överklaga tas bort
11 Tillsynsverksamheten tydliggörs och förbättras
12 Utbildnings- och kompetenshöjningsinsatser skall göras

Som ordförande i en nämnd som hanterar plan- och bygglagen känns det oerhört skönt att vi skall få sitta mer med verktygslådan när vi planerar kommunens framtida tillväxtområden som ligger efter vår kust. För Söderhamns kommun är detta ett bra förslag. Jag är nöjd.

Att detta inte blivit av tidigare även om Sossarna under förra mandatperioden försökte, måste beror på mp som av någon outgrundlig anledning inte tror att kommunerna klara av att bestämma sådant här.

Nu är Söderhamn och Gävleborg återigen vinnare

4 kommentarer:

Bertil Johansson på storboholmen sa...

ag tycker man kunde göra en översiktsplan över sjöar också.Tex att få sätta upp ett fritidshus på 30kvm. Ungefär 50m från vattnet. Det borde vara en zon runt stugan på ca 10kvm. Där det bara är privat inom den zonen. Resten av marken kan vara tillgängligt för allemansrätten. Där av en kompromiss med strandskyddet. Så fler får chansen att bygga i strandlägen. Men samtidigt ska folk kunna få gå i land och plocka sina bär och bada tälta och de vill göra. Så tycker jag det skulle vara...

Bertil Johansson på storboholmen sa...

Landsbygden avfolkas

Regeringen gjorde ett hopp för att vända trenden om att det skulle bli lättare att få bygga vid stränder i glesbygden. Den nya strandskyddslagen har funnits i tre år. Men mycket lite har ändrats längs de svenska stränderna. När kommunerna ger dispens från strandskyddet säger tjänstemännen från länsstyrelsen nästan alltid nej. Det är därför som landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte har kunnat genomföras som det var tänkt i från början. Lagen bör ändras så att inte länsstyrelsen får någon överprövningsrätt.

Bertil Johansson på storboholmen sa...

Värna landsbygds utvecklingen

Jag tycker man kunde göra en översiktsplan över sjöar också.Tex att få sätta upp ett fritidshus på 30kvm. Ungefär 50m från vattnet. Det borde vara en zon runt stugan på ca 10kvm. Där det bara är privat inom den zonen. Resten av marken kan vara tillgängligt för allemansrätten. Där av en kompromiss med strandskyddet. Så fler får chansen att bygga i strandlägen. Men samtidigt ska folk kunna få gå i land och plocka sina bär och bada tälta och de vill göra. Så tycker jag det skulle vara...

Bertil Johansson på storboholmen sa...

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (.L.I.S.) funkar inte 2013

Just för att ett område ska kunna pekas ut som ett landsbygdsutvecklingsområde i strandnära lägen alltså (LIS).

Måste ett stort antal kriterier som anges i miljöbalken vara uppfyllda. Dessa kriterier anger bland annat att reglerna ska tillämpas mycket restriktivt i miljöbalken. Som att det måste finnas vägar och bussförbindelser till dessa sjöar annars går det inte att genom föra detta.

Finns det en tätort inom 9 km avstånd då räknas inte det som en landsbygd. Det måste finnas bil vägar till sjön. Annars får man inte igenom ett LIS-område överhuvudtaget.

Man kommer aldrig att få bygga i glesbygden just för att det finns för lite hus vid sjön och dåligt med vägar där.

En kommun kan peka ut ett LIS-område.Det är Länsstyrelsen som har det slutgiltiga ordet på hela LIS processen.

Det är så det funkar med den nya strandskyddslagen. Senast uppdaterad nu i juni 2013.