En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 18 mars 2008

Aktiv skogspolitik bra för klimatet

Regeringen har idag lämnat den skogspolitiska propositionen En skogspolitik i takt med tiden till riksdagen. I propositionen framhålls skogens roll för klimatet, behovet av en ökad skoglig tillväxt och en förbättrad generell hänsyn till skogens natur- och kulturmiljövärden, samt vikten av en stark skoglig myndighet.

- Efterfrågan på skogsråvara från den svenska skogen blir allt större. Den ska bland annat räcka till klimateffektiv energi som t.ex. bioenergi för uppvärmning och i framtiden förhoppningsvis som biobränsle till bilar. Skogen ska dessutom även fortsättningsvis räcka till skogsindustrins behov av råvara. Det är viktigt att politiken ger verktyg för detta samtidigt som skogspolitikens miljömål nås, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Regeringen slår fast att dagens jämställda miljö- och produktionsmål ska vara oförändrade. Det är en bra modell som speglar den avvägning som alltid måste göras för att tillvarata skogens många värden. Skogsbruket ska även fortsättningsvis präglas av "frihet under ansvar" för skogsägare och regeringen konstaterar att den avreglering av skogsbruket som genomfördes 1993 har visat sig fungera väl.

Skogens tillväxt är ca 100 miljoner kubikmeter per år. Tillväxten innebär ett upptag av koldioxid som är dubbelt så stort som de totala utsläppen av växthusgaser från andra sektorer i Sverige. Det är därför som det är så viktigt att vi även i framtiden brukar skogen aktivt. Men skogens nettoeffekt styrs naturligtvis också av hur mycket vi avverkar och hur virket används.

Insatser för ökad skoglig tillväxt
I propositionen betonas vikten av att använda så bra plantor som möjligt, minska skador av vilt, mer ungskogsröjning, effektivare skogsmarksgödsling samt att tydliggöra regler för dikesrensning och lagstiftningen kring användning av utländska trädarter. Sammantaget kan dessa insatser leda till att öka skogens tillväxt.

Regeringen gör därför en extra satsning på att öka kunskapen om tillväxthöjande åtgärder i skogsbruket bland enskilda skogsägare, skogsentreprenörer och större förvaltare samt för ett ökat uttag av biobränsle.

Förbättrad generell hänsyn och effektivare skydd av skog med höga naturvärden
Den generella hänsynen som skogsbruket tar till natur- och kulturmiljövärden behöver förbättras. Genomförandet av EG:s ramdirektiv för vatten kommer att påverka skogsbruket och Skogsstyrelsen ges därför ett uppdrag att analysera vilka konsekvenser det kommer att få för skogsbruket.

Arbetsformerna för formellt skydd av skogsmark behöver kompletteras för en ökad grad av frivillighet för markägarna och flexibla naturvårdsavtal bör kunna användas i större utsträckning för en högre kostnadseffektivitet. Beskattning av ersättning för naturvårdsavtal ses över i utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning.

Skogsvårdslagen ändras
I propositionen föreslås också vissa förändringar av skogsvårdslagen. En ny indelning av de skogliga ägoslagen föreslås och i portalparagrafen betonas att skogen är en förnybar resurs. Kravet på att varje fastighet ska ha en skogs- och miljöredovisning (SMÖR) slopas.

Uppdragsverksamheten begränsas
En stark och tydlig skoglig myndighet med närvaro i hela landet är ett viktigt verktyg för genomförandet av den framtida svenska skogspolitiken. Skogsstyrelsens möjligheter att utföra viss uppdragsverksamhet begränsas jämfört med idag. Bland annat ska Skogsstyrelsen från och med 1 januari 2009 upphöra med rotpoststämpling.

Skogens ekonomiska betydelse
Skogen är betydelsefull för svensk ekonomi och skapar jobb i hela landet. Idag är ca 90 000 personer anställda inom skogsbruket och i skogsindustrin. Sveriges export av skogs- och skogsindustriprodukter uppgick till 122 miljarder kronor (2006) och efterfrågan på skogsråvara ökar.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/sb/d/10351/a/101068

Egen kommentar kring förslaget
För ett län som Gävleborg som är ett skogslän så är detta naturligtvis en viktig åtgärd och den nya regeringen med Centerpartiet visar återigen kraft som kommer att förbättra för kommuner av vår storlek och regioner som behöver en puff i positiv riktning.

Detta kommer, hoppas jag, att skapa en dynamik för länet och en ny framtidstro för de näringsidkare som jobbar med vår skogs.

Inga kommentarer: