En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 22 november 2011

Motion// Samordna resurser på landsbygden: upphandla Lokala Utförare

Ikväll så träffades Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp i Söderhamn och gick igenom ärendena inför kommande KF möte. Under mötet så skrev vi även under en motion som vi lämnar till kommunen att behandla. Det handlar om en lösning som vi omvärldsspanat och sett att Sala utreder för att få fler lokala utförare och att man använder sig av LOU för att gör Zonindelningar. Detta skulle kunna vara ett bra sätt att stärka upp de lokala utförarna i kommunen och stärka landsbygden. Jag lägger ut motionen i sin helhet här nedan.

MOTION
Samordna resurser på landsbygden: upphandla Lokala Utförare (LUT:are)


Två tredjedelar av Söderhamns kommuns befolkning bor på landsbygden. Söderhamns kommun är ett geografiskt vidsträckt område som gör att tjänster som de kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen utför på landsbygden ofta innebär omfattande resor. Om dessutom samma uppdrag är uppdelat på flera förvaltningar och bolag blir de rörliga kostnaderna ännu större.

I en vanlig tätort på landsbygden finns det flera tjänster som stämmer in på beskrivningen. Det kan vara gräsklippning av offentliga ytor, underhåll av gemensamhetslokaler och städning, handling, plogning och fixaretjänster hos enskilda i behov av stöd och service. Utförarna kan idag komma från exempelvis vård och omsorgsförvaltningen, tekniska förvaltningen eller Faxeholmen.

Om ett lokalt helhetsperspektiv tillämpades skulle istället flera av tätorterna kunna få personal helt avdelade till att utföra tjänster i lokalsamhället, med en närvaro under dagen som skulle ge effektiviseringsvinster och potential för att skapa ett mervärde på flera plan. Kommunen skulle via LUT:are även kunna erbjuda fixaretjänster lokalt, subventionerade på lämpligt sätt (bl a till äldre för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet så länge som möjligt).

Uppdragen ska naturligtvis upphandlas. Upphandlingen och omfattningen av tjänsterna bör vara utformade på ett flexibelt sätt där lokalt engagemang och flexibilitet i utförandet betonas, och där en hög tillgänglighet ingår.

Vi föreslår att:
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda vilka tjänster som utförs på landsbygden i Söderhamns kommun och lämna ett förslag till genomförande av ovan beskrivna lokala utförare.

SÖDERHAMN 2011-11-01
Magnus Svensson, Mikael Engblom, Anita Wester, Jan-Eric Berger, Peter Olsson, Marianne Persson

Inga kommentarer: