En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

fredag 29 juni 2007

Det händer mycket just nu….

Satsning på forskning om kvinnors företagande
Regeringen har beslutat att ge Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att utforma och genomföra ett treårigt program för forskning om kvinnors företagande. Programmen ska dels titta på hinder för kvinnors företagande och dels förutsättningar för tillväxt i könssegregerade branscher.
I budgetpropositionen 2007 avsatte regeringen 100 miljoner kronor för att stärka kvinnors företagande.
Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/9219/a/84891

Regeringens satsningar inom hälso- och sjukvårdsområdet
Ledorden för hälso- och sjukvårdspolitiken är för bättrad tillgänglighet, förbättrad kvalitet och ökad valfrihet. Syftet är att skapa förutsättningar för en hälso- och sjukvård som sätter patienten i centrum,och fokuserar på uppnådda resultat.
Regeringens strategi för en god vård kan kopplas till fem huvudsakliga områden:
ökad mångfald i hälso- och sjukvården, kvalitetsutveckling och bättre säkerhet för patienten, en starkare ställning för patienten, förbättrad informationshantering i vården, utvecklingen av vårdens ersättningssystem så att, dessa stödjer kvalitet, effektivitet och välfungerande vårdkedjor
Läs mer och Regeringens faktablad: http://www.regeringen.se/sb/d/8450/a/84912

Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.
I propositionen föreslår regeringen ett antal ändringar i reglerna om skydd och stöd för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. Förslagen syftar till att stärka barns och ungas ställning, skapa förutsättningar för en säker och sammanhållen vård av barn och unga samt till att denna vård ges i enlighet med kunskap och beprövad erfarenhet.
Propostionen och Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/6873/a/84899

Förstärkt jobbskatteavdrag riktat till låg- och medelinkomsttagare
För att ytterligare stimulera arbetsutbudet och öka sysselsättningen föreslås att skattereduktionen för arbetsinkomster (jobbskatteavdraget) förstärks i ett andra steg med mellan 8,5 och 10,8 miljarder kronor.
Promemorian och läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/8612/a/84895

Ny lärarutbildning utreds: Mer ämneskunskaper och återinförda lågstadielärare
Svensk lärarutbildning har kritiserats och ifrågasatts från olika håll, bland annat i utvärderingar från Högskoleverket. Antalet förstahandssökande sjunker och många som börjar hoppar av. Samtidigt säger en stor del av lärarstudenterna i undersökningar att utbildningen är för slapp. Regeringen tillsätter därför utredningen "En ny lärarutbildning" med uppdrag att föreslå förändringar.
Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/9205/a/84904

Fastighetsskatten slopas och ersätts med låg kommunal avgift
Fastighetskatten ska slopas och ersättas med en låg kommunal fastighetsavgift. I en promemoria som idag skickas ut på remiss presenteras två alternativ som uppfyller regeringens inriktning om rimlig fördelning och en ansvarsfull finansiering av det nya systemet.
Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/8991/a/84790
Förstärkt arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor
Regeringen har fattat två beslut som intensifierar arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor.
Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/9232/a/84578

Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter
Den 20 juni överlämnades propositionen Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter till riksdagen.
Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/6873/a/84524
http://www.regeringen.se/sb/d/9278

Levande landsbygd - om möjligheter på landsbygden
Jordbruksdepartementet presenterar i dag en ny skrift som handlar om att fånga möjligheterna på landsbygden. Här presenteras flera exempel på människor runt om vårt land som nyttjat de resurser som finns för att förädla eller skapa produkter och tjänster som möter en ökad efterfrågan.
Läs informationsmaterialet: http://www.regeringen.se/sb/d/8723/a/84557

Psykiatrisatsning 2007
Regeringens stora psykiatrisatsning för 2007 inriktas främst på förbättrad tillgänglighet, utbildningssatsningar och kvalitetsförbättringar. 500 miljoner kronor satsas för innevarande år. 240 miljoner kommer att gå till att stärka barn- och ungdomspsykiatrin.
Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/2881/a

1 kommentar:

Rodrigo sa...

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Até mais.