En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

torsdag 24 mars 2011

Söderhamn behöver arbetskraftsinvandring

Idag har jag och Per-Olof Stål lämnat in en motion till Söderhamns kommunfullmäktige. Jag lämnar motionen i löpande text här nedan.

SÖDERHAMN BEHÖVER ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN
Söderhamn och Sverige står inför en demografisk utmaning när en stor del av 40-talisterna inom några år kommer att gå i pension. Om Söderhamn ska kunna undvika ett scenario med stor brist på kompetens och arbetskraft inom viktiga delar av ekonomin, behövs invandring.

Utmaning
Sverige är på väg ur en finanskris men på väg in i en möjlig demografisk kris. Om några år kommer en stor del av Sveriges befolkning - 40-talisterna - att gå i pension. Det kommer att bli en utmaning för samhället. Stora behov på arbetsmarknaden måste mötas samtidigt som en stor grupp människors åldrande kommer att skapa nya behov inom exempelvis sjuk- och äldrevård. Antalet människor som ska försörjas kommer att stiga drastiskt samtidigt som det blir färre som arbetar. Enligt beräkningar från Statistiska Centralbyrån (SCB) väntas försörjningsbördan den stiga från omkring 1,7 idag till 1,9 runt år 2040. I en alltmer kunskapsintensiv ekonomi kommer många att läsa på högskolan långt in i tjugoårsåldern. Samtidigt kommer det att finnas arbetslösa och sjukskrivna. Om sysselsättningsgraden bland befolkningen förblir densamma framöver som under år 2004 kommer varje sysselsatt person i förvärvsålder att år 2030 försörja 2,4 personer inklusive sig själv.

Om man gör en snabb omvärldsspaning så visar det sig att Sveriges situation inte är unik. Flera andra utvecklade länder hotas också av en åldrande och krympande befolkning. De mest extrema fallen är Sydkorea och Japan, där över 40 procent av befolkningen kommer att vara över 60 år 2050. Men också i USA, Kanada och resten av Europa kommer över 30 procent av befolkningen att vara över 60 år gamla innan mitten av seklet. Detta medför sannolikt en hårdnande konkurrens i världen om högutbildad och kompetent arbetskraft. I ljuset av det så måste Söderhamn konkurrera med andra länder både om att behålla svensk, högkompetent arbetskraft och locka hit ny genom invandring

Söderhamns ålderstruktur pekar mot en en minskande och åldrande befolkning. Den stora bristen är människor i 20-64 års ålder. Våra tillväxtsiffror i kommunen i dag är tack vare inflyttning från utlandet. Antalet skattekronor som betalas in till välfärdssystemet kommer att minska och det kan bli en allvarlig brist på arbetskraft inom viktiga välfärdssektorer som hälsovård och skola. En central fråga för Centerpartiet är att fler ska kunna komma i arbete och färre ska stå utanför. För att uppnå det behöver fler jobb skapas. Men om Söderhamn ska kunna undvika ett scenario med stor brist på kompetens och arbetskraft inom viktiga delar av ekonomin, behövs människor som kan komma hit och jobba..

Vi behöver alltså invandringen för att vända den negativa befolkningsutvecklingen. Behoven kan dock inte bara mätas i antal personer och skattebetalare. Om vi återigen tittar på vår omvärld så är idag var fjärde läkare och tandläkare född utomlands, var tredje apotekare och var femte vårdbiträde och personlig assistent. Utan dessa människor vore det redan svårt att fylla många av de samhällsbehov som den enskilda kommunen har.
Nya människor som kan komma hit kommer att ge Söderhamn dynamik med entreprenörskap och nybyggaranda. En större andel av de utrikes födda som är förvärvsarbetare är företagare än bland inrikes födda. Nystartade företag och företag av utrikes född skapar 200 000 jobb i Sverige i dag, hur många som finns i Söderhamn skulle vara väldigt intressant att få reda på. Utrikes födda öppnar butiker, restauranger och andra företag på platser där övrig service kanske har lagt ned.
Hur många nya behöver då Söderhamns kommun? Det är omöjligt att ge ett exakt svar på den frågan. Vi utgår från att kommunen behöver behålla nuvarande invånarantal för att kunna upprätthålla dagens välfärd och service, utan att behöva göra allt för stora nerskärningar i våra verksamheter.

Centerpartiets förslag
Bilden av våra framtida utmaningar och behov är tydlig. Kommunerna måste göra sig attraktiva för arbetskraftsinvandring. Ändå tenderar debatten om invandring och invandrare i Sverige att allt som oftast handla om ”vi och dom” istället för att fokusera på vad som hindrar oss från att nyttja invandringens fulla potential och hur vi river de hindren.

Vi vill hitta olika sätt för kommunen att vända utmaningar till möjligheter genom:
Att Kommunen bör upprätta en plan för hur man ska klara en långsiktig kompetensförsörjning.
Att kommunen jobbar för att ordna med mentorprogram ute på lokala företag där anställda coachar nyanlända.
Att kommunen samarbeta med Arbetsförmedlingen och koordinera insatser tillsammans med företag, fackliga organisationer och civila samhället.
Att kommunen säkerställer att företags rådgivning är en möjlighet för nyanlända, utvidgning av nystartskontoren är en möjlighet.
Att kommunen lyfter fram den regionala högskolans betydelse och ger Gävle högskola en mer aktiv roll i att snabbt validera och komplettera kunskap som invandrare har.
Att kommunen stödjer organisering och nätverk bland invandrare

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp genom
Magnus Svensson och Per-Olof Stål

Inga kommentarer: