En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 23 mars 2011

Avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar bör gälla alla organisationer som har allmännyttiga ändamål

Detta är en motion som jag och Raymond Svensson, Gruppledare Centerparti i Haninge har skrivit angående avdragsrätt till ideella föreningar. Viktigt att ej skapa ett A och B lag för vad som är en förening. Viktigt för Centerpartiet att stå upp för den principen

Avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar bör gälla alla organisationer som har allmännyttiga ändamål

”I vårt samhälle finns en mångfald av aktörer som verkar och påverkar människors vardag. Utanför det enskilda hushållet talas det ofta om tre olika sektorer. Två är ganska enkla att avgränsa – staten (verksamhet i offentlig regi) och näringslivet (verksamhet i privat regi). Den tredje sektorns aktörer verkar varken i offentlig eller privat regi.

Det som kännetecknar det civila samhället är det frivilliga deltagandet och att verksamheten styrs av dess medlemmar, utifrån ett gemensamt intresse eller värdegrund. ”Det civila samhället” fångar in flera olika begrepp såsom social ekonomi, ideell sektor, folkrörelser och idéburna organisationer. Avgränsningarna och definitionerna är inte givna – det ligger kanske i det civila samhällets natur. I det civila samhället ryms stiftelser, föreningar och kooperativ, men även informella nätverk och möten. Här finns knattefotbollen, religiösa församlingar, den stiftelsedrivna friskolan och kooperativa företag. Det civila samhället är nödvändigt för att staten och näringslivet ska fungera effektivt. Det är också betydelsefullt i sig självt, såväl samhällsekonomiskt som för den enskilda människan.

Det svenska civila samhället består av cirka 200 000 organisationer, ideella, kooperativa och i stiftelseform och bärs upp av ca 32 miljoner medlemskap. 48% av Sveriges befolkning uppger att de är ideellt engagerade.” ( från www.sektor3.se)

Hämtat från Regeringens hemsida..
”Politik för det civila samhället
Den 26 november beslutade regeringen om propositionen En politik för det civila samhället (2009/10:55) som innehåller förslag till mål och inriktning för politiken för det civila samhället. Den nya politiken är tänkt att ersätta den nuvarande folkrörelsepolitiken och lyfta fram det civila samhällets stora betydelse, utveckla och tydliggöra relationen mellan staten och det civila samhället och ta ett helhetsgrepp om generella frågor om det civila samhället och dess villkor. ”

Det civila samhället
Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena- skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet- där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer.

Det är vår starka övertygelse om att man inte kan dela in det civila samhället, föreningar eller organisationer i olika A- och B-lag om vilka som har rätt på en avdragsrätt i form av en gåva. Centerpartiet som en stark folkrörelse och idéburet parti borde vara en garant och verkar för att avdragsrätt för gåvor till samtliga ideella föreningar bör gälla alla organisationer som har allmännyttiga ändamål

Vi yrkar
Att Centerpartiet verkar för att avdragsrätt för gåvor till samtliga ideella föreningar som har allmännyttiga ändamål

Magnus Svensson, Gruppledare Centerpartiet i Söderhamn
Raymond Svensson, Gruppledare Centerparti i Haninge

Inga kommentarer: