En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

måndag 21 mars 2011

Skapa nationella riktlinjer för Vindkraftsåterbäring

Detta är en motion som jag och Sven Bergström har lämnat in till Centerpartiets partistämma i Åre i September.

Skapa nationella riktlinjer för Vindkraftsåterbäring

Sverige står inför en stor utbyggnad av grön el från förnybar energi där vindkraften kommer att vara en viktig del. Många platser i Sverige kommer att berikas med vindkraftverk som genererar el till våra hushåll och vårt näringsliv. I många länder i Europa som Danmark, Tyskland och Spanien har man kommit långt med vindkraft. Äntligen kommer denna satsning igång också i Sverige.

Vindkraft är liksom vågkraft, solenergi och biobränslen förnybar energi och bra ur ett klimatperspektiv. Men utbyggnaden av vindkraftverk påverkar också den lokala livsmiljön på sätt som vi ännu inte kan förutse alla konsekvenser av. Den här gången ska vi inte begå samma misstag som när det gäller vattenkraften, där de som berörs lokalt av kraftanläggningarna oftast inte fått någon långsiktig ekonomisk förtjänst av anläggningarna. På några håll där s k bygdeavgiftsmedel avsatts, kan dessa dessutom användas bara för begränsade ändamål.

Det är en stor utmaning att nu, precis som man gjort i Norge, utforma en modell för återbäring till det lokalsamhälle där energikällan finns eller etableras.

Med hänsyn till att vindkraften fortfarande är i ett tidigt skede i Sverige är det rimligt att nu snabbt bestämma dels vad som är en skälig ersättningsnivå för vindkraften, till det lokala samhället, och dels hur återbäringen ska utformas för att göra bäst nytta i bygderna. Då kommer Sverige att inte bara lyckas med omställning i vårt energisystem, vi kommer också att ha en modell som stärker den svenska landsbygden och den regionala utvecklingen.

Det är enligt vår mening angeläget att snarast fastställa riktlinjer och normer på detta område som såväl bygden, kommunen och den tilltänkta exploatören kan förhålla sig till

Vi yrkar;
Att Centerpartiet i regeringen initierar en modell så att bygder som berörs av vindkraftsutbyggnad tillförsäkras återföring av elintäkterna i form av stabil, förutsägbar och långsiktig ersättning.

Att utgångspunkten skall vara att detta kan genomföras inom nuvarande mandatperiod.


Magnus Svensson
Gruppledare för Centerpartiet i Söderham
Sven Bergström
ledamot av kommunfullmäktige i Hudiksvall

Inga kommentarer: