En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

torsdag 29 mars 2012

C säger fortsatt nej till km-skatt

Efter en status på Facebook om att jag känner en glädje över att Oppositionen (S,V och Mp) igår förlorade omröstningen för införandet av kilometerskatt, något som majoritet i riksdagen sa nej till. Så skall jag ge lite svar på de frågor som är svåra att svara på i korta kommentarer, utan att någon så villigt vill misstolka det man skriver. Jag anser att ett införandet av km-skatt skulle vara förödande för vanliga hushåll och småföretag utanför storstäderna och knappast nå de miljöeffekter man från oppositionen tror att man skulle fått av förslaget. Detta är en totalpartisk artikel, där jag medvetet skriver ner kilometerskatten som ett mycket dåligt förslag.

För en annan känns förslaget som en smäll i ansiktet och på alla oss som bor i antingen landsbygds Sverige eller Glesbygds Sverige. Frågan om koldioxidskatter kommer naturligtvis upp i ett sådant här sammanhang. Jag och Centerpartiet anser att koldioxidskatt fortsatt ska utgöra ett av flera verktyg för att nå Sveriges klimatmål. För att skapa förutsägbarhet och undvika stora höjningssteg ska framtida eventuella höjningar av koldioxidskatten ske gradvis. Jag anser även att Sverige ska verka för en europeisk miniminivå för koldioxidskatt samt för införandet av en global miniminivå för koldioxidskatt.
Här kan man läsa om vad Centerpartiet vill med Förnyelsebara bränslen. Län HÄR
Länkar även till klimat och energiöverenskommelsen HÄR

Vad handlar frågan om?
S, V och MP ville driva igenom en, ur miljösynpunkt, tandlös kilometerskatt. Oppositionen verkar tro att man genom ett högre pris på transportsträckan kan tvinga över godset till miljövänligare alternativ.

Vad hade hänt om oppositionen lyckats driva igenom frågan?
Vi hade sett en förödande utveckling som främst hade drabbat vanliga hushåll och småföretag utanför storstäderna.

Hur skulle detta ha påverkat landsbygden?
Sannolikt är att vi hade fått en utebliven miljöeffekt men däremot dyrare mjölk, fisk och grönsaker när kilometerskatten hade börjat slå mot landsbygden.

Kilometerskatten skulle framförallt ha drabbat hushållens ekonomi när antingen jobben blivit färre eller när priserna på dagligvaror som mjölk och grönsaker ökat.

Hur skulle detta ha påverkat åkerinäringen?
Högre transportkostnader i en redan hårt pressad åkerinäring försämrar konkurrenssituationen för svenska varor på exportmarknaden.

Åkerinäringen har inte heller marginaler i sin verksamhet så att de kan bära kostnadsökningen utan kilometerskatten kommer att gå direkt till slutkonsumenten i form av höjda priser.

Vad finns det för olika transportalternativ för åkerinäringen?
Sträckorna mellan avsändare och mottagare är ofta relativt korta, eller utförs på sträckor som saknar järnväg. 60 % av transporterna med lastbil har en längd under 10 mil och kan inte ersättas med tåg.

Man måste också vara realistisk och inse att vi inte har järnväg överallt i Sverige. Landets producenter och konsumenter finns inte heller enbart utmed befintliga järnvägar. Och de järnvägar vi har är redan överbelastade med trafik.

Är kilometerskatten bra för miljön?
Inte direkt. Att beskatta avstånd på vägar i synnerhet då det inte finns alternativa transportmöjligheter i hela landet kommer inte att leda till förändrat körbeteende. Miljöeffekten uteblir medan kostnaderna för det lilla åkeriföretaget ökar, som konsumenten får betala.

Avståndet mellan punkt A och B är ju lika långt oavsett skattenivå. Det viktigaste är vad man använder för drivmedel och hur man kör. Med oppositionens politik kommer alla lastbilstransporter att beskattas lika mycket oavsett drivmedel!

Vad vill Centerpartiet göra för miljön?
Samhället är beroende av effektiva godstransporter. Samtidigt ställer vi från Centerpartiet högre krav på att utsläppen från transporter ska minska. Även de länkar jag hänvisar till i början.

I mina ögon bevisade S, V och Mp att de är dåliga för landsbygden och den svenska livsmedelsproduktionen med detta förslag. Ett förslag som jag inte kan hitta belägg för att verka i det syftet det var skrivet,

Slutligen något som tål att uppreppas…
” Avståndet mellan punkt A och B är ju lika långt oavsett skattenivå. Det viktigaste är vad man använder för drivmedel och hur man kör. Med oppositionens politik kommer alla lastbilstransporter att beskattas lika mycket oavsett drivmedel!” Det måste i alla avseenden vara bättre med en grön skatteväxling på detta område.

Se till att fortsätta bygga ut järnvägen. Helst ett dubbelspår på Ostkustbanan först!

Inga kommentarer: