En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

lördag 31 januari 2009

Jag röstade nej till att vi sätter oss vid förhandlingsbordet

Igårkväll (fredag) Kl.19.00 så hade Centerpartiets distriktsstyrelse och landstingsgrupp ett telefonmöte om framtiden i landstinget och hur det skall styras.

Man beslutade att man skulle sätta sig vid förhandlingarna (PM här nedan). Jag var ej en av dem som utgjorde majoriteten. Hade jag fått som jag velat, så hade Centerpartiet i Gävleborg aldrig ensamt satt sig i den situation man nu satt sig. Vi har ingen av de andra borliga partierna med oss, vilket är ett svaghetstecken. Jag väljer vid detta tillfälle att ej avge några fler yttranden eller citat. Men jag vill klargöra att jag inte röstade för detta. (jag ingår i C ds i Gävleborg) ( ca en tredjedel röstade som jag)

---
Pressmeddelande 090130

Vi sätter oss vid förhandlingsbordet.

Centerpartiets Distriktsstyrelse och Landstingsgrupp har ikväll, fredagen den 30/1, med klar majoritet beslutat inleda förhandlingar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Målsättningen är att nå en överenskommelse om en ny politik och en ny majoritet för Landstinget Gävleborg.
"Nu släpper vi på prestigen och sätter medborgaren i centrum" säger distriktsordförande Karin Ånöstam

För ytterligare information, kontakta
Karin Ånöstam
Distriktsordförande
Centerrörelsen i Gävleborg.

torsdag 15 januari 2009

Nytt strandskydd med bättre hänsyn till lokala och regionala förutsättningar

ÄNTLIGEN!!!

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/11443/a/118600

Pressmeddelande
15 januari 2009, Miljödepartementet

Nytt strandskydd med bättre hänsyn till lokala och regionala förutsättningar
Ett differentierat strandskydd som förstärks i områden med högt exploateringstryck och gör det lättare att få bygga hus vid stränder i landsbygdsområden med god tillgång till stränder. Det är huvuddragen i regeringens förslag till nya strandskyddsregler som idag skickats på remiss till Lagrådet.

Reformeringen av strandskyddet är efterlängtad.
- Fler kommuner behöver kunna planera för sin egen utveckling. Fler människor behöver kunna förverkliga drömmar om ett strandnära boende. Det är en nyckel till fortsatt utveckling av Sverige, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- Det har blivit allt mer tydligt att dagens strandskydd och dess tillämpning inte fungerar. Reglerna har lagt en död hand på glesbygden medan fribiljetter givits till fortsatt exploatering i redan hårt bebyggda sjönära områden. Behovet av förändring är stort.

Utgångspunkterna för regeringens arbete har varit att dagens regelverk för strandskyddet uppvisat en rad brister:
* skyddet är ineffektivt och tillåter fortsatt exploatering där exploateringen redan är stor

* skyddet uppfattas som stelbent då dess utformning inte tar hänsyn till skillnader mellan olika delar av landet

* reglerna leder till beslut på otydliga och oklara grunder

* strandskyddets legitimitet urholkas då tillämpningen uppfattas som godtycklig och slumpmässig

I det nya förslaget differentieras strandskyddet utifrån lokala och regionala förutsättningar.
- Regeringen förstärker skyddet för de mest skyddsvärda områdena med högt exploateringstryck, samtidigt som regler införs som gör det möjligt att runt om i landet att skapa attraktiva boendemiljöer i kommuner med liten befolkningsmängd och långa obyggda stränder, säger Andreas Carlgren.

Huvudinriktning för förslaget:
* Strandskyddet garanteras av att lagstiftningen även i fortsättningen utgår från 100-metersförbudet, dvs. att man inte får bygga närmare stranden än 100 meter.

* Det blir lättare att få bygga vid stränder i landsbygdsområden med god tillgång till stränder för att främja utvecklingen där.

* Skyddet stärks i områden med starkt exploateringstryck, genom tydligare och stärkta regler och en mer restriktiv tillämpning.

* Smygbostadisering av t.ex. sjöbodar och uthus förhindras. De särskilda skäl som krävs för att ge dispens eller upphäva strandskydd preciseras i lagtexten.

* Enklare regler och mindre byråkrati, med ökat lokalt och regionalt inflytande. Beslut fattas närmare dem som berörs.

onsdag 14 januari 2009

De förändrade strandskyddsreglerna pressenteras imorgon

Andreas Carlgren presenterar regeringens remiss till lagrådet om förnyade strandskyddsregler

Miljöminister Andreas Carlgren håller presskonferens i morgon, torsdag den 15 januari.
med anledning av att regeringen beslutar om remiss till lagrådet gällande nya regler för strandskyddet i Sverige.

http://www.regeringen.se/sb/d/11443/a/118526

Jag har skrivit mycket om detta. Det finns här