En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 29 november 2011

Motion / SÖDERHAMN BEHÖVER ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Med anledning av det beslut som kommunfullmäktige igår beslutade om att säga Ja till den motion som Pelle Stål och Jag har skrivit, så lägger jag in den här nedan.


Lägger även in länk till den artikel som idag finns på helahalsingland.se HÄR

MOTION (2011-03-23)
Till Kommunfullmäktige i Söderhamn
Från Centerpartiet i Söderhamn

SÖDERHAMN BEHÖVER ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Söderhamn och Sverige står inför en demografisk utmaning när en stor del av 40-talisterna inom några år kommer att gå i pension. Om Söderhamn ska kunna undvika ett scenario med stor brist på kompetens och arbetskraft inom viktiga delar av ekonomin, behövs invandring.

Utmaning
Sverige är på väg ur en finanskris men på väg in i en möjlig demografisk kris. Om några år kommer en stor del av Sveriges befolkning - 40-talisterna - att gå i pension. Det kommer att bli en utmaning för samhället. Stora behov på arbetsmarknaden måste mötas samtidigt som en stor grupp människors åldrande kommer att skapa nya behov inom exempelvis sjuk- och äldrevård. Antalet människor som ska försörjas kommer att stiga drastiskt samtidigt som det blir färre som arbetar. Enligt beräkningar från Statistiska Centralbyrån (SCB) väntas försörjningsbördan den stiga från omkring 1,7 idag till 1,9 runt år 2040. I en alltmer kunskapsintensiv ekonomi kommer många att läsa på högskolan långt in i tjugoårsåldern. Samtidigt kommer det att finnas arbetslösa och sjukskrivna. Om sysselsättningsgraden bland befolkningen förblir densamma framöver som under år 2004 kommer varje sysselsatt person i förvärvsålder att år 2030 försörja 2,4 personer inklusive sig själv.

Om man gör en snabb omvärldsspaning så visar det sig att Sveriges situation inte är unik. Flera andra utvecklade länder hotas också av en åldrande och krympande befolkning. De mest extrema fallen är Sydkorea och Japan, där över 40 procent av befolkningen kommer att vara över 60 år 2050. Men också i USA, Kanada och resten av Europa kommer över 30 procent av befolkningen att vara över 60 år gamla innan mitten av seklet. Detta medför sannolikt en hårdnande konkurrens i världen om högutbildad och kompetent arbetskraft. I ljuset av det så måste Söderhamn konkurrera med andra länder både om att behålla svensk, högkompetent arbetskraft och locka hit ny genom invandring

Söderhamns ålderstruktur pekar mot en en minskande och åldrande befolkning. Den stora bristen är människor i 20-64 års ålder. Våra tillväxtsiffror i kommunen i dag är tack vare inflyttning från utlandet. Antalet skattekronor som betalas in till välfärdssystemet kommer att minska och det kan bli en allvarlig brist på arbetskraft inom viktiga välfärdssektorer som hälsovård och skola. En central fråga för Centerpartiet är att fler ska kunna komma i arbete och färre ska stå utanför. För att uppnå det behöver fler jobb skapas. Men om Söderhamn ska kunna undvika ett scenario med stor brist på kompetens och arbetskraft inom viktiga delar av ekonomin, behövs människor som kan komma hit och jobba..

Vi behöver alltså invandringen för att vända den negativa befolkningsutvecklingen. Behoven kan dock inte bara mätas i antal personer och skattebetalare. Om vi återigen tittar på vår omvärld så är idag var fjärde läkare och tandläkare född utomlands, var tredje apotekare och var femte vårdbiträde och personlig assistent. Utan dessa människor vore det redan svårt att fylla många av de samhällsbehov som den enskilda kommunen har.

Nya människor som kan komma hit kommer att ge Söderhamn dynamik med entreprenörskap och nybyggaranda. En större andel av de utrikes födda som är förvärvsarbetare är företagare än bland inrikes födda. Nystartade företag och företag av utrikes född skapar 200 000 jobb i Sverige i dag, hur många som finns i Söderhamn skulle vara väldigt intressant att få reda på. Utrikes födda öppnar butiker, restauranger och andra företag på platser där övrig service kanske har lagt ned.

Hur många nya behöver då Söderhamns kommun? Det är omöjligt att ge ett exakt svar på den frågan. Vi utgår från att kommunen behöver behålla nuvarande invånarantal för att kunna upprätthålla dagens välfärd och service, utan att behöva göra allt för stora nerskärningar i våra verksamheter.

Centerpartiets förslag

Bilden av våra framtida utmaningar och behov är tydlig. Kommunerna måste göra sig attraktiva för arbetskraftsinvandring. Ändå tenderar debatten om invandring och invandrare i Sverige att allt som oftast handla om ”vi och dom” istället för att fokusera på vad som hindrar oss från att nyttja invandringens fulla potential och hur vi river de hindren.

Vi vill hitta olika sätt för kommunen att vända utmaningar till möjligheter genom:

Att Kommunen bör upprätta en plan för hur man ska klara en långsiktig kompetensförsörjning.

Att kommunen jobbar för att ordna med mentorprogram ute på lokala företag där anställda coachar nyanlända.

Att kommunen samarbeta med Arbetsförmedlingen och koordinera insatser tillsammans med företag, fackliga organisationer och civila samhället.

Att kommunen säkerställer att företags rådgivning är en möjlighet för nyanlända, utvidgning av nystartskontoren är en möjlighet.

Att kommunen lyfter fram den regionala högskolans betydelse och ger Gävle högskola en mer aktiv roll i att snabbt validera och komplettera kunskap som invandrare har.

Att kommunen stödjer organisering och nätverk bland invandrare

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp genom

Magnus Svensson
Per-Olof Stål

fredag 25 november 2011

Centerpartiet Sveriges (världens) grönaste parti !

Idag så har Lena Ek, C, Miljöminister och Anders W Jonsson, Riksdagsledamot från länet och vice partiledare en bra insändare inne om ”Sverige som ett grönt föregångsland”.

Lena Ek har även spelats in vid ett seminarium om Färdplan 2050, som ni kan se HÄR

Häromdagen skickade jag in en insändare till Hälsingemedia som jag lägger ut i sin helhet här nedan. Centerpartiet befäster statusen att vara Sveriges Gröna parti allt mer. Inte via plakat politik utan via handling, vilket behövs för att nå en hållbar värld!

INSÄNDARE
Miljöminister Lena Ek (C) har satt igång ett omfattande arbete med målet att Sverige ska vara ett land utan klimatutsläpp år 2050. Hon gör det för att vi kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Det kanske känns långt kvar till 2050 men nu går regeringen från vision till handling. Vad behöver göras årligen från nu till år 2050? Naturvårdsverket ska bland annat att redovisa hur utsläppen ska minska över tiden inom olika sektorer fram till 2050 samt analysera vilka långsiktiga förändringar i samhällsstrukturen som kan behövas för att målen ska kunna nås, till exempel för näringslivets roll, bebyggelse och transporter. Klimatkrisen är också stora möjligheter för utveckling och tillväxt. EU-kommissionen har beräknat att 1,5 miljoner nya jobb kan skapas år 2020 till följd av de klimatinvesteringar. Omställningstider innebär vinnare och förlorare. De företag som satsar på ny teknik kommer bli vinnare, men de företagare som inte förstår potentialen i denna utveckling kommer att tappa i konkurrenskraft. Sveriges näringsliv ligger väl framme i många delar av miljö- och energisektorn, och vi är övertygade om att det svenska kunnandet kommer att leda till ännu fler nya gröna jobb på vägen.

Vad kan vi göra här i Söderhamns kommun? Vad kan jag/vi göra själva. Jag ställer upp för att göra detta mål till verklig politik och tänker arbeta med dessa frågor. Vilket även har varit en av mina hjärtefrågor sedan mitt politiska engagemang startade. Det blir en spännande resa fram till år 2050. Vad vi gör lokalt och regional är helt avgörande för hur vi ska lyckas.

Det är självklart för oss centerpartister att Sverige ska vara ett grönt föregångsland. Vi ser klimatutmaningen som en möjlighet – en möjlighet att rädda klimatet och skapa tillväxt.

MAGNUS SVENSSON ( C ), Söderhamn

onsdag 23 november 2011

Skolan viktig – samarbete ökar attraktiviteten

Idag har Jan-Eric Berger Centerpartistisk skolpolitiker och kulturikon en mycket bra insändare insatt i tidning, Den tar upp utbildningen som en viktig faktor för att vända den negativa befolkningsutvecklingen som kommunen har och det sätt som vi bör jobba med att minska ungdomsarbetslösheten i kommunen.
Bra Jan-Eric. Insändaren hittar ni HÄR

tisdag 22 november 2011

Motion// Samordna resurser på landsbygden: upphandla Lokala Utförare

Ikväll så träffades Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp i Söderhamn och gick igenom ärendena inför kommande KF möte. Under mötet så skrev vi även under en motion som vi lämnar till kommunen att behandla. Det handlar om en lösning som vi omvärldsspanat och sett att Sala utreder för att få fler lokala utförare och att man använder sig av LOU för att gör Zonindelningar. Detta skulle kunna vara ett bra sätt att stärka upp de lokala utförarna i kommunen och stärka landsbygden. Jag lägger ut motionen i sin helhet här nedan.

MOTION
Samordna resurser på landsbygden: upphandla Lokala Utförare (LUT:are)


Två tredjedelar av Söderhamns kommuns befolkning bor på landsbygden. Söderhamns kommun är ett geografiskt vidsträckt område som gör att tjänster som de kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen utför på landsbygden ofta innebär omfattande resor. Om dessutom samma uppdrag är uppdelat på flera förvaltningar och bolag blir de rörliga kostnaderna ännu större.

I en vanlig tätort på landsbygden finns det flera tjänster som stämmer in på beskrivningen. Det kan vara gräsklippning av offentliga ytor, underhåll av gemensamhetslokaler och städning, handling, plogning och fixaretjänster hos enskilda i behov av stöd och service. Utförarna kan idag komma från exempelvis vård och omsorgsförvaltningen, tekniska förvaltningen eller Faxeholmen.

Om ett lokalt helhetsperspektiv tillämpades skulle istället flera av tätorterna kunna få personal helt avdelade till att utföra tjänster i lokalsamhället, med en närvaro under dagen som skulle ge effektiviseringsvinster och potential för att skapa ett mervärde på flera plan. Kommunen skulle via LUT:are även kunna erbjuda fixaretjänster lokalt, subventionerade på lämpligt sätt (bl a till äldre för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet så länge som möjligt).

Uppdragen ska naturligtvis upphandlas. Upphandlingen och omfattningen av tjänsterna bör vara utformade på ett flexibelt sätt där lokalt engagemang och flexibilitet i utförandet betonas, och där en hög tillgänglighet ingår.

Vi föreslår att:
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda vilka tjänster som utförs på landsbygden i Söderhamns kommun och lämna ett förslag till genomförande av ovan beskrivna lokala utförare.

SÖDERHAMN 2011-11-01
Magnus Svensson, Mikael Engblom, Anita Wester, Jan-Eric Berger, Peter Olsson, Marianne Persson

Interpellation Angående den gröna näringen och utbildningen på Nytorp;

Idag så har undertecknad och Mikael Engblom ( c ) lämnat in en interpellation till Söderhamns kommunalråd Angående de gröna näringarna och Nytorp. Vi gör det vi en interpellation då vi vill ha en dialog om framtiden för de Areella näringarna och hur vi som kommun skall säkerställa att det finns utbildade personer inom denna viktiga näring. Som kommun vill vi ha lokalproducerad mat, biobränsle, levande och öppna landskap och det är då självklart att det behövs utbildade personer inom denna sektor. Vi hoppas på en bra dialog och att vi kommer några steg närmare en lösning via denna interpellation.

INTERPELLATION
Till Sven-Erik Lindestam, (s), kommunalråd;
Från Centerpartiet i Söderhamn;

Angående den gröna näringen och utbildningen på Nytorp;

I vår kommun är de gröna näringarna viktiga. De skapar värdefulla produkter som kött, mjölk, ost, tillgång till förädling inom biogasproduktion för framtida behov m.m.
De vårdar vårt fantastiska öppna landskap med hästnäringen, turismen och allt det goda som hör de gröna näringarna till. Dessutom ger de sysselsättning åt ett flertal människor i vår kommun - både direkt och indirekt.

Länets enda gymnasieutbildning inom lantbruk och djurhållning finns i Nytorp. Utbildningen är hotad då Bollnäs kommun beslutat sälja anläggningen och Skolinspektionen ej beviljat tillstånd för friskola.

Vi vill därför fråga kommunalrådet vilka åtgärder som kommer att vidtas för att våra 16-åringar ska kunna välja en gymnasieutbildning inom de gröna näringarna.

HOLMSVEDEN 2011-11-01

Mikael Engblom                                                             
Magnus Svensson

måndag 21 november 2011

Centerpartiet är en motor idédebatten

Idag på SvD brännpunkt skriver idag Centerpartiets partiledare Annie Lööf och Per Ankersjö som är ordförande i centerpartiets idéprogramgruppen. Artikeln hittar ni HÄR.

Så här står det i artikeln
”Idag tillsätts den programgrupp som ska arbeta fram ett nytt förslag till idéprogram för Centerpartiet. Gruppen, har ett tydligt uppdrag att med ett framtidsoptimistiskt angreppssätt bygga ett förslag till nytt idéprogram för Sverige. Programmet ska presenteras för partistyrelsen senast i december 2012 för att sedan beslutas på en extrainsatt framtidsstämma i mars 2013.”
Det känns himla skoj att partiet nu går in i ett idédebatt skedde, där vi lyfter blicken och gör en frihetlig, företagsamt och grön Vision som skall ta Sverige in i framtiden. Det handlar även om att hitta svaren på de problem som Sverige idag brottas med.

Nu gäller det för oss lokala politiker i Centerpartiet att aktivt deltaga i arbetet dels i våra egna närliggande organisationer men även att vända oss till medborgare och organisationer som vi vanligtvis inte har lika mycket kontakt med. Fram till den extrainsatta partistämman/framtidsstämman i mars 2013 finns det massor av möjligheter att diskutera politik och framtid.

Jag tycker också att det är roligt att det är just Per Ankersjö som skall ledda gruppen. Han är miljöborgarråd i Stockholm han känner partiet väll och är öppen för att diskutera idéer. Kommer att bli mycket bra!

söndag 20 november 2011

Barnkonventionens fyller 22 år idag

Barnkonventionens födelsedag 20 november
” Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. Även i Sverige arrangeras flera olika aktiviteter i anslutning till Barnkonventionens dag.”
Står det att läsa på unicef:s sida som ni hittar HÄR

I Barnkonventionen så finns det otroligt många viktiga artiklar som skall säkerställa att barn och unga har ett bra och värdigt liv i Sverige och i Världen.

Fyra grundprinciper
Barnkonventionen tillerkänner barn medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den innehåller fyra grundläggande principer:
1. att alla barn har samma rättigheter
2. att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
3. att alla barn har rätt till liv och utveckling
4. att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad

Detta är principer som vi som beslutsfattare i varje beslut vi tar ha med när vi väll fattar våra beslut. Vi har en skyldighet att efterleva dessa.

Jag tycker att unicef gör ett väldigt bra arbete för barns rättigheter och jag hoppas att fler och fler tar barns situation med i kalkylen när man fattar beslut. Länge leve barnets rätt och grattis på födelsedagen!!

Ranboöverenskommelsen, av Pelle Stål

I det nr av Centersyn som idag (2011-11-20) kom ut i brevlådorna så hade Pelle Stål, Kommunstyrelseledamot för Centerpartiet en väldigt bra skrivelse om Ranboöverenskommelsen. Jag delar med mig av den digitalt här nedan. Det har förutom denna text även publicerats rätt mycket om denna överenskommelse som skall lägga grunden till ett maktskifte i Söderhamn 2014. PM på min blogg HÄR, Hela Ranboöverenskommelsen HÄR och på helahalsingland HÄR och HÄR (sök även på Ranboöverenskommelsen på google.se om du vill läsa mer, ger ca 250 träffar)

Ha en trevlig läsning :-)

Ranboöverenskommelsen
Ett nytt politiskt landskap har under en tid vuxit fram på riksplanet, så även i Söderhamn. I och med att vi förlorade möjligheten att sitta i ledande ställning i kommunen gjorde partiet en analys av läget. Generellt ville vi veta vilka strategier som skulle göra Centerpartiet mest rättvisa både i termer av hur vi effektivast ska komma tillbaka till makten men också för vilka kärnvärderingar vi i grund och botten vill representera.

Vi landade ganska snart i att en allians analogt med den som finns på riksplanet skulle vara det bästa för Centerpartiet, även i Söderhamn. Kort efter valet inledde vi förhandlingar med Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna om villkoren för en sådan allians vilket sedermera mynnade ut i ett fördjupat samarbetsdokument vi i dag kallar Ranboöverenskommelsen . Överenskommelsen har underrubriken ”Samverkan för maktskifte”, och syftar till ambitionen mot ett majoritetsbyte nästa mandatperiod. I vår överenskommelse läggs fast ett antal gemensamma och grundläggande principer som ska vägleda Centerpartiet och Alliansen i Söderhamns arbete från och med nu och i fortsättningen. Magnus Svensson och jag är väldigt glada och stolta över vår överenskommelse då vi anser att vi fått mycket Centerpolitik i uppgörelsen. Ranboöverenskommelsen har sin symbolik med den valda platsen för framtagandet av det fördjupade samarbetet. Ranbo har stått och står fortfarande för nytänkande, företagande, utveckling och tillväxt. Med tron på landsbygden och att hela Söderhamn ska kunna leva valde vi Ranbo som vår symboliska utgångspunkt.

Vi är medvetna om att en del inom partiet varit kritiska till Alliansbygget i synnerhet på det sätt det genomförde på och att det därmed inneburit en kursändring i hur Centern i Söderhamn arbetar. I kritiken och rädslan har det även gjorts jämförelser med att Alliansen på riksplanet gjort att mindre partier kommit i skuggan av Moderaterna. Det här är något vi har diskuterat väldigt mycket inom Alliansgruppen som i vårt eget parti. Vi kan bara konstatera att detta måste vi undvika i Söderhamn. Det här gäller förstås inte bara Centern utan även Kritdemokraterna och Folkpartiet. Men inom Alliansgruppen har vi därför satt upp tydliga kriterier för vad som gäller. I Alliansen Söderhamn ska det vara en regel, snarare än ett undantag, att varje parti ska kunna profilera sina egna frågor. För vår del innebär detta att vi ska glänsa mer än de andra i alliansen men inte ställa de andra i skuggan. Hur mycket Centerpartiet glänser i Alliansen beror på våra gemensamma ansträngningar i partiet.

Men det här är påpekande och farhågor som Magnus och jag bär med oss i det fortsatta arbetet. Men vi vill också skicka med till er att vi gör det här för att vi tror att vi gör det bästa för Centern samt att politiken inom partiet också måste vara i takt med tiden. I och med att vi nu är fyra partier som hjälps åt att stötta varandra i med som motgång har det lokala politiska arbetet blivit roligare och mer intressant.
Tillsammans med den obändiga tron på den enskilda individens förmåga att fatta egna beslut, om hon ges förutsättningarna, och att som människa bli respekterad och sedd för den man är tror vi att Alliansen kan skapa bättre förutsättningar för Söderhamn i morgon. Det är en del i Allianspolitikens styrka att vara just differentierad och flexibel och spegla sin samtid. Det är min ärlig och uppriktiga önskan att ni andra också kan känna samma stolthet och vara lika "taggad" som jag är över att vi har en stark "pakt" som kan bära väldigt långt för Centerpartiet i Söderhamn!
PÄR-OLOF STÅL ( c ) Kommunstyrelseledamot

lördag 19 november 2011

Motion angående måltider för pensionärer.

Alliansen Söderhamn har lämnat in en till motion till kommunfullmäktige. Denna gång är det Olle Persson, KD som är initiativtagare och vi andra KS ledamöter i Alliansen tyckte den var så bra så att vi också skrev under! Det är mycket tankeverksamhet och kreativitet i Alliansen så vi kommer att fortsätta som Allians att lämna in motioner, men även som enskilda partier.

Motion angående måltider för pensionärer.

Det finns många pensionärer, som sitter ensamma i sina bostäder, bl.a. därför att deras mångåriga livspartner har fallit ifrån. De har mist sina jämnåriga vänner och gemenskapen med personer i deras egen ålder blir allt mindre. Måltiden som normalt sker tillsammans med andra, får de spisa i ensamhet.
För ett antal år sedan var det möjligt att besöka något av kommunens äldreboenden, där de kunde köpa maten och få en social gemenskap med jämnåriga, gamla bekanta och vänner. De satt många gånger och mindes tillbaka till sina krafts dagar och kunde på så sätt föra en trevlig konversation.
De blev även ett lyft för de på äldreboendet boende, när det kom någon utifrån, som berätta om det senaste från ”byn”.
Vet inte varför detta har upphört men misstänker att det finns ett samband med den nya matdistributionen,
som nu utföres en gång var sjunde dag, vilket i sin tur innebär att våra åldringar sitter och äter sin mat ur en ”frigolitlåda” i sin ensamhet.

För de som har kraft och ork att själva ta sig till ett närstående äldreboende får frisk luft och en stärkande promenad. Kommunen får en lägre kostnad och en miljövänligare mathantering, då de slipper en massa förpackningsmaterial som slängs i soporna (inte ens komposterbart) och mindre bilåkande.
När vi människor vill få en trevlig samvaro, förenas vi för det mesta i en gemensam måltid.

Jag yrkar därför

att kommunfullmäktige ger ett uppdrag till berörd nämnd(er) att återinföra möjligheter för pensionärer att köpa måltider och att de får äta i matsalen på kommunens äldreboenden.

fredag 18 november 2011

Folket ska kunna välja sina regionpolitiker!

Idag så hade ett gäng Centerpartister en insändare i Hälsingepressen, Ni hittar den HÄR. Den beskrev regionfrågan och det beslutsärende som idag skulle fattas i Regionfullmäktige.

Beslutet som fattades, blev att Regionen går vidare med att jobba för att slå ihop landstinget i Gävleborg och Regionfullmäktige i Gävleborg. Två organisationer blir en. En organisation som medborgarna i Gävleborg kommer att kunna lägga sin röst på den politiska ledning man bäst tror kommer att ha det bästa politiska lösningarna för att ta tillvara på alla de goda och fina tillgångar vi har i detta län.

Beslutet blev som vi i Centerpartiet Gävleborg ville. Vi kan nu fortsätta att blicka framåt och göra detta beslut till en viktig vändpunkt för Gävleborg. Det är min ambition – för jag tror på detta län.

Moderaterna och Sjukvårdspartiet vill återremittera ärendet för ytterligare beredning – lägga det i långbänk, utan att ge någon riktig förklaring. De pratade om att vi skapade ett monument, vilket är en konstig logik när vi samlar två organisationer, två administrationer, två politiska församlingar till en…

Personligen känner jag bara glädje över detta beslut, ett viktigt första steg till att bygga ett framgångsrikt Gävleborg! För folket i en rik demokrati, där ni kan välja väg!

torsdag 17 november 2011

Motion Ang. Näringslivsorganisation

Denna motion lämnade Allians Söderhamn in idag via oss som sitter i kommunstyrelsen för C, M, Fp och Kd.


MOTION
"Söderhamn behöver en ny och kraftfull näringslivs- och turistorganisation baserad på ett nära samarbete mellan näringslivet och kommunen. Organisationen bör tas fram och beslutas efter samråd mellan näringslivets organisationer och kommunen.

Alliansen Söderhamn yrkar

att kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att inbjuda näringslivets organisationer till överläggningar om att bilda en gemensam organisation."

tisdag 15 november 2011

Politik i medierna — medierna i politiken

Imorgon så kommer Annie Lööf till Söderhamn och CFL, via länk från Högskolan i Jönköping. Själv befinner jag mig på planeringsdagar med Kommunstyrelsen och kommer att missa detta. Men vill tipsa alla som har möjlighet att ta kontakt med CFL i Söderhamn och se om det finns platser kvar.

Politik i medierna — medierna i politiken
Föreläsare: Annie Lööf, riksdagsledamot och partiledare för Centerpartiet

Att leva i symbios med medierna. Att vara politiker handlar inte bara om att argumentera för sin bild hur samhället bör utformas — det handlar också om att kunna kommunicera. I en tid då allt fler bestämmer vilket parti de ska rösta på i sista stund ökar också mediernas roll och makt i politiska sammanhang. Annie Lööf har som politiker länge arbetat medvetet med sin relation till medier och i denna föreläsning delar hon med sig av sin syn på hur det är att som politiker leva tillsammans med medierna.

Detta är en av flera kvällsföreläsningar under hösten som CFL erbjuder i samarbete med Högskolan i Jönköping.

Torsdag 15 december, kl. 18.30-19.45, CFL, Söderhamn. Det bjuds på enklare fika från kl. 18.00!
Föreläsningen sänds via videokonferens från Högskolan i Jönköping och är kostnadsfri.

För höstens hela utbud av kostnadsfria seminarium, samtliga öppna för allmänheten, se vår hemsida: http://www.cfl.se/

onsdag 9 november 2011

I dag Gratulerar jag Sven Bergström, 60 år

1951 föddes Sven Bergström i Forsa. För mig och Centerpartiet i Gävleborg är Sven Bergström känd av många olika positiva anledningar.

Han började tidigt sin politiska gärning och jobbade åt Olof Johansson i mitten av 1970 talet, då denne var energiminister. Sedan har hav haft fler tunga politiska poster, jag tar ett litet axplock av dessa

1991-1994 Kommunalråd i Hudiksvall
1992-1999 Distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg
1996-2004 Ledamot av Centerpartiets partistyrelse
1997-2010 Riksdagsledamot
Sedan valet 2010 sitter Sven i Hudiksvalls kommunfullmäktige presidium

Utöver alla dessa politiska uppdrag så är han en duktig orienterar, folkmusiker och föreningsmänsika.

Som politiker har Sven gjort sig känd som en person med stort socialt patos, som en person som alltid slagits för en bättre och mer hållbar värld att leva i, landsbygdsfrågorna och sin kritiska röst gentemot EU och överstatlighet. Han har alltid varit väldigt tydlig med sin åsikt och han har lyckats driva politik både i partiet och i Sverige i den riktning som han har stridit för.

För mig personligen så träffade jag Sven första gången i mitten 1990-talet då jag blev invald i Centerpartiets distriktsstyrelse Gävleborg (på CUF mandat). Han lätt mig och CUF alltid komma till tals och hörde ofta av sig om stort och smått. Sven är eftertänksam och beslutsam. Sven är och förblir en stor politisk ledare för mig.

Jag gillar Sven och det han står för och det arbete som han lagt ner i Centerrörelsen och i föreningslivet. Han har bägge fötterna på jorden. Jag var även där nu i helgen när han hade sin mottagning och det var en välbesökt tillställning – vilket också ger sanning åt den bild att vara en folkkär politiker.

Detta blogginlägg tillägnas Sven Bergström på 60-års dagen med ett Grattis och Hipp, Hipp Hurra!!

Må du strida för de gröna och företagsamma värdena länge till!!

En chans för Söderhamn

Framtidsboxen gör många spännande saker för ungdomar, ger dem verktyg att få deltaga mer i samhällsdebatten. ”Modiga politiker” tävlingen som jag under året deltagit i har farmtisboxen tillsammans med region Gävleborg medverkar i att ta fram.

Var nyss inne på deras hemsida och såg då denna spännande annons….

””Missa inte chansen att vara med 2012!
Nu söker vi tolv samarbetskommuner inför nästa år.
Det finns näst intill obegränsat med kreativitet och engagemang runtom i Sveriges kommuner. En resurs som det inte är så självklart hur man tar tillvara på. Framtidsboxen har ett koncept som lyfter fram de goda idéerna för ett mer levande och kreativt samhälle.””
Läs mer om Framtidsboxen HÄR

Det skulle vara något för Söderhamn att anmäla sig till och det skulle också ge en bra injektion i det ungdomspolitiska arbetet som sker. Så skickar en hälsning till Majoriteten att titta på detta. Förhoppningsvis tar det chansen! Jag hoppas det i alla fall!

måndag 7 november 2011

I dagens hälsingetidningar så fortsätter Centerpartiet sitt opinionsbildande för att Nytorp skall vara kvar, idag via en insändare. Det är av största vikt att naturbruksgymnasiet Nytorp får leva vidare och utvecklas. Det går inte att i länet prata om hur viktig den Agrara näringen, det öppna landskapet, satsningar på Biogas och lokalproducerad mat med mer om man samtidigt inte har en fungerande utbildning som säkerställer att denna kompetens kan tillgodoses. Vi ger inte upp, vi kommer att fortsätta kämpa för detta och vi kommer att leta möjligheter för att gymnasieskolan blir kvar!


INSÄNDARE
Bollnäs har ansvar för Nytorp

I tider då den allmänna trenden är att det behövs mer lokalproducerad och mer ekologiska livsmedel så hotas Naturbruksgymnasiet Nytorp av en nedläggning. Det är helt oacceptabelt för oss centerpartister i länet.

Vi anser att Bollnäs som tog över Nytorp av landstinget har ett särskilt ansvar att säkerställa den långsiktiga driften av skolan, antigen i egen eller extern regi. En skola som befaras läggas ner får per automatik färre sökande. För oss centerpartister är det därför viktigt att Bollnäs kommun uttalar en tydlig viljeinriktning att skolan ska vara kvar och att man kan fortsätta utveckla skolan för de gröna näringarna.

När det gäller de gröna näringarna, Matlandet Sverige, och länets satsning och utveckling av besöksnäringen är Nytorp en garant för att det i framtiden också finns aktörer på denna marknad som är utbildade inom länet.

Bollnäs fick ta över skolan av landstinget till en kostnad av 13 miljoner kronor, där alla byggnader och all mark ingick. Då tyckte vi som kommunpolitiker runt om i länet att detta var något positivt och såg Bollnäs som en garant för utveckling och en reell satsning på framtiden inom denna viktiga sektor. Det Bollnäs kommun nu gjort och skolinspektionens nej till att låta en annan aktör ta över driften av skolan är direkt hämmande för länets utveckling inom de gröna näringarna.

Vi vill med all tydlighet markera för Bollnäs kommun och dess ledande politiker att de har valt fel väg. Avvecklingen av Nytorp måste stoppas till dess annan aktör garanterat kan överta verksamheten och driva utbildningen vidare.

För oss som företrädare för Centerpartiet i Hälsingland och i länet är det självklart att Nytorp ska vara kvar och vi ser mängder av utvecklingsområden för att skolan ska kunna breddas och leva vidare i årtionden. Vi kommer att behöva mat på våra bord, vi behöver människor som brukar vår jord och vi behöver en öppen och levande landsbygd. Dessa värden säkerställs om Nytorp blir kvar. Bollnäs måste ta sitt ansvar för detta.

För Centerpartiet i Hälsingland
Stig Eng, Nordanstig, kommunalråd, Caroline Schmidt, Hudiksvall, kommunalråd
Helena Brink, Ljusdal, gruppledare, Kenneth Nilshem, Bollnäs, kommunfullmäktigeledamot
Hans Jonsson, Ovanåker, gruppledare, Magnus Svensson, Söderhamn, gruppledare

fredag 4 november 2011

Medianotiser..

Lite media notiser så fredagsmorgonen


Kalle Khalidy ( c ) Söderhamn har en insändare om vår syn på människor som kommer till Sverige. Han ställer några viktiga frågor, hur ser vi på människor som kommer till vårt land.
Läs den insändaren HÄR

Annie Lööf syns i senaste numret av veckans affärer och gör mycket bra uttalanden om Svenskt Näringsliv och företagande..
”Näringslivet kan aldrig vara ett särintresse. Näringslivet är det som skapar förutsättningar för en god välfärd. Utan företagare stannar Sverige. Har vi inget aktivt och växande näringslivsklimat så har vi heller inte skattekronor att satsa i infrastruktur, i skola, vård och omsorg."
Hela artikeln kan du läsa HÄR

torsdag 3 november 2011

Uppföljning av sänkt restaurangmoms

Läser till min glädje att Annie Lööf och Näringsdepartementet följer upp den sänkning av krogmomsen som blev en verklighet i regeringsbudget. Jag tror på denna momssänkning och att den kommer att ge bra effekter och hoppas att den uppföljning som nu är beställd kommer att ge mig rätt på den punkten.

Ser även till min glädje att Annie Lööf och Anders Borg har skrivit om detta på SVD Brännpunkt, Den artikeln kan ni läsa HÄR.

Lägger in den grundinformation som kom från Näringsdepartementet idag
....
Pressmeddelande
3 november 2011
Näringsdepartementet
Uppföljning av sänkt restaurangmoms

Regeringen har idag beslutat att uppdra åt myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) att, efter samråd med Tillväxtverket och Konkurrensverket, följa upp effekterna av sänkt mervärdesskattesats på restaurang- och cateringtjänster vad gäller företagande och effekterna av regelförenklingen.

- Vi tänker göra vårt yttersta för att reformen leder till sänkta priser, fler jobb och en övergång från svart till vit sektor, säger näringsminister Annie Lööf.

I uppdraget ingår bland annat att följa upp och analysera hur restaurang- och cateringbranschen utvecklas över tid med ett speciellt fokus på utveckling av företagande på lång sikt. Även eventuella regionala effekter ska redovisas.

Uppdraget ska också inkludera en analys av konkurrens- och andra marknadsförhållanden inom restaurang- och cateringbranschen, inklusive betydande effekter på andra branscher (t.ex. hotellbranschen). I uppdraget ingår också att inhämta relevanta erfarenheter från branschen.

Uppdraget ska slutredovisas den 1 januari 2016, men delredovisning ska ske den 1 januari 2014. Delredovisningen ska redovisa initiala effekter på företagande och regelförenkling. Slutredovisningen ska även redovisa de långsiktiga effekterna av reformen.
http://www.regeringen.se/sb/d/15224/a/179405

.....

onsdag 2 november 2011

Välkommen på möte om vindkraft 8/11

Välkommen på möte om vindkraft
Den 8 november kl. 1900 på CFL kommer Regeringens och näringsdepartementets Vindkraftssamordnare Lars Thomsson till Söderhamn. Han är i länet i två dagar och träffar landshövding, kommunstyrelseordföranden, Södra Norrlands vindkraftscentrum, vindkraftsföretag med mer, med mer.
Från Centerpartiet i Söderhamn tyckte vi då att det var lämpligt med ett möte i Söderhamn där Centerpartister, sympatisörer, vindkrafts intresserade med fler kommer och lyssnar och diskuterar.
Personer också får träffa Lars T och diskutera vad som händer i vindkraftsvärlden
Du hälsas varmt välkommen till CFL den 8 november kl. 1900.
Hör av dig om du har frågor

Insändare/ Vågbro optimalt för äldreboende

Idag har tre aktiva Centerpartister i kommunen en insändare där de lyfter fram vågbrohemmet som ett bra alternativ för framtidens äldreboende. Det är ett mycket bra förslag. Jag och några fler Centerpartister gjorde under förra mandatperioden ett studiebesök där och sedan dess har frågan levt i Centerpartiet Söderhamn. Vi vet att kommunen kommer att behöva fler platser på äldreboenden och då speciellt ett anpassar boende för de med demensjukdomar.

Jag hoppas att denna insändare är öppningen för att dialog, debatt kommer igång hur vi skall göra med framtida äldreomsorg.

Insändaren kommer i sin hela text här nedan, eller läser ni den HÄR

Vågbro optimalt för äldreboende
Nu är det hög tid att börja planera för framtidens äldreboende. Ett boende som ska bli av allra högsta klass både interiörmässigt som med läge och utomhusmiljö.

Ett boende som framför allt ska passa demenssjukdomar av olika slag. Vågbrohemmet har allt som behövs för att ett sådant boende ska bli av toppenklass. Marklägenheter nära stan, en fantastisk rofylld utomhusmiljö och en sluten innergård är bara några av det positiva med Vågbrohemmet.

På 90-talet användes dessa lägenheter som tillfälliga boenden när våra ålderdomshem skulle renoveras. Vågbrohemmet lovprisades redan då både för den underbara yttre och inre miljön. De boende och deras anhöriga trivdes med dessa lokaler. Och stället lovprisades av personalen som uttryckte sin glädje över av att allt var på markplan.

Redan under förra mandatperioden besökte Centerpartiet Vågbrohemmet för att bilda sig en uppfattning om ett nytt framtida äldreboende. Nu känner vi att det brådskar att göra något! Vi tycker att detta ställe i Vågbro måste vara det optimala för ett framtida äldreboende och då speciellt anpassat för demenssjukdomar.

Marianne Persson (C). ledamot i omvårdnadsnämnden
Carine Östlund (C), ledamot i omvårdnadsnämnden
Pär-Olof Stål (C), ledamot i kommunstyrelsen