En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 29 mars 2011

Motion ang. Jämställdhetsdeklaration av Maria Leander

Den mycket duktige politikern Maria Leander som igår på kommunfullmäktige avsade sig samtliga politiska uppdrag i Söderhamn gjorde det med klass. Hon lämnade på sitt sista KF (för denna gång) in en motion om att Söderhamn bör ansluta till CEMR. Jag lägger in den i löptext här nedan. Maria lämnar uppdragen i kommunen för att kunna vara en mer närvarande chef på det företag hon jobbar. Jag har full förståelse för hennes beslut och stödjer det. Kommer dock att sakna Maria i politiken då hon är påläst och uppfinningsrik. Hon stannar i partiet och kommer säkert att få några roliga uppdrag ändå titt som tätt :-) Stort Lycka till Maria, säger jag!!


Motion Angående Jämställdhetsdeklaration, CEMR The Council of European Municipalities and Regions Jämställdhetsdeklarationen är den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå. På dessa nivåer finns de bästa förutsättningarna för att beslut som främjar jämställdhet verkligen ska få effekt i människors vardag.


Deklarationen vägleder kommuner, landsting och regioner som vill integrera ett jämställdhetsperspektiv i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Den politiska församling som beslutar om ett undertecknande ansluter sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbinder sig att verka för att dessa förverkligas. Deklarationen innehåller även 30 artiklar som ett stöd för hur man går från ord till handling. Idag har länsstyrelsen, regionförbundet samt ett antal av kommunerna i Gävleborgslän undertecknat deklarationen.


Deklarationens 6 principer

1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet

2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen

4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön

5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens verksamheter

6. Att handlingsplaner och program har finansiering Jämställdhetsintegrering handlar framförallt om arbetet utåt mot medborgare, kunder, brukare. Men arbetsgivaren har även ett ansvar inåt i organisationen för att leva upp till målet om jämställdhet på arbetsplatsen


Jag yrkar;


Att Söderhamns kommun skriver under Jämställdhetsdeklaration, CEMR The Council of European Municipalities and Regions. Maria Leander ( c ) Söderhamn

måndag 28 mars 2011

Ledaren i Centersyn

Du behövs!!

Den 20 december 2010 fattade majoriteten (S, V och Mp) beslutet om att kommunen inte behövde något oppositionsråd, samtliga oppositionspartiet var för att stärka kommunen med ett oppositionsråd. Vi ansåg att det var viktigt för att stärka insynen när man bildar en blockpolitik i kommunen och vi anser det viktigt för demokratin. Nu tyckte inte majoriteten att detta var lika viktigt utan röstresultatet blev 25 röster för att ej inrätta och 24 röster för att inrätta ett oppositionsråd. På så viss beskär man demokratin och sätter Söderhamn som en av få kommuner i landet i skamvrån att inte ha denna post.


Majoriteten i Söderhamn är en väldigt bräcklig historia. Den har endast ett mandats övervikt i kommunfullmäktige. Det innebär förmodligen att Vänsterpartiet och Miljöpartiet i en rad frågor kommer att få vara röstboskap åt Socialdemokraterna. För går en enda person på sin egen övertygelse i någon fråga så kommer majoritetens förslag i den frågan att spricka. Det känns då bra att ha sparat samtliga valprogram som lades fram i valet 2010 för att se på vilka punkter partierna i majoritets konstellationen kommer att få ge vika för de löften de gav.


Oppositionen behöver dig

Oppositionen i Söderhamn har inte samma förutsättningar som majoriteten vare sig personellt eller ekonomiskt, skillnaderna är stora. Det är då VIKTIGT att du som medborgare i Söderhamn hör av dig till oss när du tycker att något är fel. Det är viktigt för dig att du har en part att vända dig till när du tycker något är fel och det är viktigt för oss partier som sitter i opposition att Du vänder dig till oss så att vi kan uppmärksamma det och jobba för en ändring av det som är fel. På så sätt behöver du oss i oppositionen lika mycket som vi behöver dig

Som medborgare är du alltid viktig. Glöm inte det!


Ostkustbanan

Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall är Sveriges mest trafikerade enkelspår. Prognoser för trafiksituationen på banorna år 2015, överträffades redan 2006. När Botniabanan öppnar för trafik 2011 beräknas godstrafiken öka med 50 procent och persontrafiken med lika mycket. Detta på banor som redan idag har nått sina maxbegränsningar. År 2000 gick 30 tåg per dygn på denna bana och år 2020 beräknas över 100 tåg per dygn gå på Ostkustbanan. Det är därför viktigt att man från Sveriges Riksdag och Regering lägger in att Ostkustbanan blir dubbelspårigt. Det är en viktig regionaltillväxtfaktor för oss som bor i denna region. För mig som Centerpartist som värnar om att Hela Sverige skall leva är detta en självklar satsning. Jag kan även säga att jag är glad och stolt över den historiska satsningen som Centerpartiet och Alliansregeringen gjorde förra mandatperioden på drift och underhåll på det svenska Järnvägsnätet. Även om vi denna vinter fortfarande känner av att det finns mycket kvar att göra. Tyvärr som i mycket annat fick Alliansregeringe ta över en stor eftersatt skuld på järnvägsnätet av Socialdemokratin. Det medför att det tar en stund att beta av den skulden på underhåll. Men investeringen i att anlägga dubbelspår på Ostkustbanan bör inte bli lidande av det. Det är en investering som gynnar såväl Norrland, Sverige och Europa och skapar en god Regional Tillväxt.


Centerpartiet är nationellt tydliga med att Transportsystemet är ett nyckelområde när det gäller både tillväxt och miljö. Centerpartiet arbetar för att fler godstransporter ska ske med tåg samtidigt som samarbetet med andra transportslag måste öka. På så vis kan vi få effektivare, säkrare och miljövänligare transporter. Jag hoppas därför att Centerpartiet nationellt tar frågan om Dubbelspår på Ostkustbanan i beaktande när man jobbar med de kommande infrastrukturplanerna. Jag förväntar mig att man gör det! Läs mer om detta på http://www.okbab.se/


Centerpartiet och förnyelsen

Efter det minskade stödet som Centerpartiet fick i samband med valet i september 2010 så har man gjort en ordentlig valanalys ” I skuggan av Alliansens framgång – Nystart för de gröna liberalerna”. Där listar man en rad olika faktorer som påverkade det resultat som Centerpartiet fick i valet och man lämnar också en rad förslag som Centerpartiet skall jobba med. Bland annat föreslås att man skall jobba med ett förnyat idéprogram för partiet. Detta är för mig viktigt att man som parti gör med jämna mellanrum. Då världen vi lever i är föränderlig och nya frågor kommer hela tiden så bör man som politiskt parti våga ta de utmaningarna som samhället står inför. Man skall också forma en politik för detta.


FÖRNYELSE

Partiet har även utsett 5 politikområden som man särskilt vill jobba med i förnyelseprocessen av partiet. Det är jämställdhet, Regional Tillväxt, Välfärd, Miljö och Integration. Ledande Centerpolitiker åker nu runt i landet och diskuterar och lyssnar förutsättningslöst på olika lösningar på dessa områden. Detta är viktigt. Att man som parti lyssnar på medborgarna, tar till sig de problem som finns och sedan utformar en politik som stärker Sverige och individen. Att Centerpartiet har en grund i socialliberala värderingar, ett starkt tänk i hur vi ställer om samhället till att bli ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samt att människan är viktigare än samhällssystemen. Är en för mig viktig bärare av hur politiken skall utformas. Ta gärna chansen att diskutera dessa frågor med oss i Centerpartiet. Som Centerpartist är jag stolt över att man vågar gå på djupet med vad som gick fel i valet och att man gör något åt dig. Tongångarna i partiet och människor jag möter som inte tillhör partiet är väldigt positiva. De tycker att partiet är öppet, nyskapande och spännande. Det är för en annan väldigt roligt att höra och det känns då även viktigt att det förnyelsearbete vi påbörjat leder till viktiga förändringar för att påverka samhällsutvecklingen på bästa sätt!


Söderhamn har framtiden för sig

Så var rubriken på talet som jag höll i Söderhamns kommunfullmäktige den 31 januari 2011. Det var under Budgetdebatten för de kommande fyra åren som varje parti fick 5 minuter att redovisa hur man ville att Söderhamn skall utvecklas de kommande åren. För Centerpartiets del så finns det många viktiga frågor som Söderhamn behöver jobba med de kommande åren. Ett grundfundament i den ekonomiska politiken från vår sida är att Budgeten skall vara i balans och att vi ej behöver höja den kommunala skatten de kommande fyra åren.


Centerpartiets satsningar för framtiden;

• Centerpartiet anser att de medel som finns till Föreningslivet och kultursektorn skall vara orörda och räknas upp med index varje år. Det civila samhället och den krafts som finns i vår ideellt arbetande arbetande och engagerade människorna får aldrig underskattas. De bidrar på så många sätt att göra Söderhamn till en bra plats att bo och verka på


• Att kvalitet på maten skall få kosta. Söderhamn har en bra kostverksamhet, vill vi få en ännu bättre kostverksamhet så innebär det att råvarorna vi köper in till köken. Vi uppfattning är dock att om man satsar på inköp av närproducerade eller ekologiskt odlade livsmedel så kommer det att vara en satsning för framtiden. Det kan även medföra vilket det gör i våra beräkningar att den gröna sektorn i Söderhamn växer och att det skapas arbetstillfällen.


• Vi vill att Söderhamn under de kommande fyra åren påbörjar arbetet med att få Sveriges bästa skola. Det är inte tillfredställande för oss som förtroendevalda att Söderhamn i var och varannan mätning ligger bland botten. Vår utgångspunkt för att vi vill satsa på detta område är att vi tycker att ELEVERNA skall ha en bra plattform för framtiden. Men även motivation för lärare att jobba med detta mål och i slutändan tror vi i Centerpartiet att en bra skola medför att människor väljer att bosätta sig i Söderhamn.


• Landsbygden är även den en viktigt utvecklingsfaktor i Söderhamn. 2/3 av Söderhamns befolkning bor på landsbygden och kommunen behöver ha en plan för hur hela Söderhamn skall leva. Skärgård, Hälsingegården, insjöarna ligger i vår landsbygd – dessa är viktiga tillgångar för Söderhamns Kommun.


• FÖRETAGANDE, kommunen skall jobba för att vara den företagsamma kommunen. Att kommunen jobbar med en positiv syn gentemot företagande skapar välstånd och arbete. Kommunens insatts i detta blir att vara lyhörd och aktiv i främjandet av företagande. Lägga ut en del av det vi idag gör kommunalt på andra aktörer. LOV (Lagen om valfrihet) är tillexempel ett sådant omdråde.


• Besöksnäringen. Söderhamn har en massa turistiska tillgångar. Vi har attraktivitet som vi ibland inte ser själva. Men vi skulle vilja att Söderhamn samlade alla dessa frågor under ett och samma tak och gör ett attraktivitetskontor. Det kan mycket väl ligga under information och marknad men vi tror att det skulle må bästa av att ligga organisatoriskt själv och i nära samarbete med det lokala näringslivet och med Hälsingeturism.


• Miljö. Här handlar det om att vara aktiv i de förnyelsebara energikällorna, minska koldioxiden, möjliggöra sänkningar av vår energiförbrukning mm. Söderhamn vill bygga ett hållbart samhälle för framtiden. Detta är några av de punkter som Centerpartiet i Söderhamn ser som viktiga när vi jobbar med budgeten för den kommande mandatperioden.


Vi tror på Söderhamn och är stolta över vår kommun. Med de punkter som är uppräknad här ovan ser vi att Söderhamn går en bra framtid till mötes!

fredag 25 mars 2011

Dags för återbäring till kommunerna från vattenkraften

Här är en motion jag lämnat till Centerpartiets riksstämma.

Dags för återbäring till kommunerna från vattenkraften

Frågan om återbäring från vattenkraften har diskuterats under lång tid. Massor av motioner har lagts i Riksdagen i ämnet. Utredningar har gjorts. Ändå tycks inte frågan få den legitimitet som den förtjänar. Det finns även en förening ”Föreningens Sveriges Vattenkraftskommuner” som driver frågan om återbäring till kommunerna där man har gjort intrång i vattendragen.

Klart är även att förutsättningarna för de regioner där det produceras vattenkraft ha förändrats sedan den tid då utbyggnaderna gjordes. Den viktigaste delen torde vara att värdet på den orörda naturen kraftigt har ökats sedan utbyggnaden. Att värdet för kommuner som har vattenkraft inte på samma villkor kan utveckla näringsgrenar inom besöksnäringen på samma sätt. Även jord- och skogsbruk påverkas i dess förutsättningar att utvecklas.

Även staten stora summor pengar på vattenkraften. Redovisningen här nedan är för att vissa vilka otroliga summor som lämnar länen med vattenkraft.

Statens intäkter av fastighetsskatt
Statlig fastighetsskatt från skogslänen på vattenkraftsanläggningar 2010
Norrbotten 689.461.000kr
Västerbotten 557.905.000kr
Jämtland 528.259.000kr
Västernorrland 521.974.000kr
Gävleborg 100.078.000kr
Dalarna 159.800.000kr
Värmland 83.324.000kr
Summa, Skogslänen: 2.640.801.000kr
Summa, Hela Sverige: 2.888.849.000
(Källs: SCB databaser och Riksdagens utredningstjänst)

För att nå en återföring till de kommuner som har vattenkraft så skulle man antingen kunna använda modellen att ge en ettöring per kilowatt-timme vilket skulle motsvara ca 650-700 milj/kr år till dessa kommuner.
Den andra modellen är den Norska modellen/systemet för återföring som består av fyra delar; Naturresursskatt, Egendomsskatt (Fastighetsskatt), Koncessionsavgift och Koncessionskraft.

Centerpartiet verkar för tillväxt och regionalutveckling av hela landet, där regioner och kommuner skall kunna växa självständigt utifrån sina resurser. Återbäring från Vattenkraften är en sådan tillväxtfaktor!

Jag yrkar;
Att Centerpartiet Driver frågan om Återbäringsmedel till vattenkraftskommunerna. Jag har lämnat två modeller/system som förslag som kan användas som grund för det fortsatta arbetet.

Magnus Svensson
Gruppledare för Centerpartiet i Söderhamn

torsdag 24 mars 2011

Söderhamn behöver arbetskraftsinvandring

Idag har jag och Per-Olof Stål lämnat in en motion till Söderhamns kommunfullmäktige. Jag lämnar motionen i löpande text här nedan.

SÖDERHAMN BEHÖVER ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN
Söderhamn och Sverige står inför en demografisk utmaning när en stor del av 40-talisterna inom några år kommer att gå i pension. Om Söderhamn ska kunna undvika ett scenario med stor brist på kompetens och arbetskraft inom viktiga delar av ekonomin, behövs invandring.

Utmaning
Sverige är på väg ur en finanskris men på väg in i en möjlig demografisk kris. Om några år kommer en stor del av Sveriges befolkning - 40-talisterna - att gå i pension. Det kommer att bli en utmaning för samhället. Stora behov på arbetsmarknaden måste mötas samtidigt som en stor grupp människors åldrande kommer att skapa nya behov inom exempelvis sjuk- och äldrevård. Antalet människor som ska försörjas kommer att stiga drastiskt samtidigt som det blir färre som arbetar. Enligt beräkningar från Statistiska Centralbyrån (SCB) väntas försörjningsbördan den stiga från omkring 1,7 idag till 1,9 runt år 2040. I en alltmer kunskapsintensiv ekonomi kommer många att läsa på högskolan långt in i tjugoårsåldern. Samtidigt kommer det att finnas arbetslösa och sjukskrivna. Om sysselsättningsgraden bland befolkningen förblir densamma framöver som under år 2004 kommer varje sysselsatt person i förvärvsålder att år 2030 försörja 2,4 personer inklusive sig själv.

Om man gör en snabb omvärldsspaning så visar det sig att Sveriges situation inte är unik. Flera andra utvecklade länder hotas också av en åldrande och krympande befolkning. De mest extrema fallen är Sydkorea och Japan, där över 40 procent av befolkningen kommer att vara över 60 år 2050. Men också i USA, Kanada och resten av Europa kommer över 30 procent av befolkningen att vara över 60 år gamla innan mitten av seklet. Detta medför sannolikt en hårdnande konkurrens i världen om högutbildad och kompetent arbetskraft. I ljuset av det så måste Söderhamn konkurrera med andra länder både om att behålla svensk, högkompetent arbetskraft och locka hit ny genom invandring

Söderhamns ålderstruktur pekar mot en en minskande och åldrande befolkning. Den stora bristen är människor i 20-64 års ålder. Våra tillväxtsiffror i kommunen i dag är tack vare inflyttning från utlandet. Antalet skattekronor som betalas in till välfärdssystemet kommer att minska och det kan bli en allvarlig brist på arbetskraft inom viktiga välfärdssektorer som hälsovård och skola. En central fråga för Centerpartiet är att fler ska kunna komma i arbete och färre ska stå utanför. För att uppnå det behöver fler jobb skapas. Men om Söderhamn ska kunna undvika ett scenario med stor brist på kompetens och arbetskraft inom viktiga delar av ekonomin, behövs människor som kan komma hit och jobba..

Vi behöver alltså invandringen för att vända den negativa befolkningsutvecklingen. Behoven kan dock inte bara mätas i antal personer och skattebetalare. Om vi återigen tittar på vår omvärld så är idag var fjärde läkare och tandläkare född utomlands, var tredje apotekare och var femte vårdbiträde och personlig assistent. Utan dessa människor vore det redan svårt att fylla många av de samhällsbehov som den enskilda kommunen har.
Nya människor som kan komma hit kommer att ge Söderhamn dynamik med entreprenörskap och nybyggaranda. En större andel av de utrikes födda som är förvärvsarbetare är företagare än bland inrikes födda. Nystartade företag och företag av utrikes född skapar 200 000 jobb i Sverige i dag, hur många som finns i Söderhamn skulle vara väldigt intressant att få reda på. Utrikes födda öppnar butiker, restauranger och andra företag på platser där övrig service kanske har lagt ned.
Hur många nya behöver då Söderhamns kommun? Det är omöjligt att ge ett exakt svar på den frågan. Vi utgår från att kommunen behöver behålla nuvarande invånarantal för att kunna upprätthålla dagens välfärd och service, utan att behöva göra allt för stora nerskärningar i våra verksamheter.

Centerpartiets förslag
Bilden av våra framtida utmaningar och behov är tydlig. Kommunerna måste göra sig attraktiva för arbetskraftsinvandring. Ändå tenderar debatten om invandring och invandrare i Sverige att allt som oftast handla om ”vi och dom” istället för att fokusera på vad som hindrar oss från att nyttja invandringens fulla potential och hur vi river de hindren.

Vi vill hitta olika sätt för kommunen att vända utmaningar till möjligheter genom:
Att Kommunen bör upprätta en plan för hur man ska klara en långsiktig kompetensförsörjning.
Att kommunen jobbar för att ordna med mentorprogram ute på lokala företag där anställda coachar nyanlända.
Att kommunen samarbeta med Arbetsförmedlingen och koordinera insatser tillsammans med företag, fackliga organisationer och civila samhället.
Att kommunen säkerställer att företags rådgivning är en möjlighet för nyanlända, utvidgning av nystartskontoren är en möjlighet.
Att kommunen lyfter fram den regionala högskolans betydelse och ger Gävle högskola en mer aktiv roll i att snabbt validera och komplettera kunskap som invandrare har.
Att kommunen stödjer organisering och nätverk bland invandrare

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp genom
Magnus Svensson och Per-Olof Stål

onsdag 23 mars 2011

Satsa på mer Lokalproducerat - Självklar C politik!

I dagens kuriren står det om att LRF har lämnat in ett medborgarförslag till kommunen ”De anser att kommunen har höga ambitioner och en bra målsättning när det gäller att få in lokalproducerat och miljövänligt i verksamheten. Nu vill LRF dock se mer konkreta åtgärder för att målen ska kunna uppnås” Läs artikeln HÄR

Det är bra att LRF är aktiv i denna fråga, de är den organisation som har en stor andel medlemmar i sin organisation som verkar i de gröna näringarna. De gröna näringarna är otroligt viktiga för Söderhamn, de står för mycket av den nya arbetsmarknaden med att jobba för ett uthålligt samhälle.

Samtidigt som LRF har lämnat in sitt medborgarförslag så har även Mikael Engblom Centerpolitiker i kommunfullmäktige (från Långbo) lämnat in en interpellation till Kommunen, Ang De gröna näringarna.
Han skriver så här;
” I Söderhamn finns en vilja att starta lokal produktion av mat och energi.

Kommunen har ett pågående arbete med att upphandla närodlat. Det finns outnyttjade resurser i mark och människor, men mycket kunskap och erfarenhet har försvunnit under åren som produktionen varit nerlagd. Vi behöver starta nya företag, få entreprenörer som bygger nya verksamheter och utökar näringslivet på landsbygden.

Vem har hand om detta och vad gör kommunen?”


Som Centerpartiets gruppledare i Söderhamn blir jag glad över LRF:s medborgarförslag och att Mikael lämnar en interpellation i ämnet. För frågan måste ständigt vara aktuell och det känns självklart att Centerpartiet är med och driver på så att frågan ständigt finns på dagordningen.

Avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar bör gälla alla organisationer som har allmännyttiga ändamål

Detta är en motion som jag och Raymond Svensson, Gruppledare Centerparti i Haninge har skrivit angående avdragsrätt till ideella föreningar. Viktigt att ej skapa ett A och B lag för vad som är en förening. Viktigt för Centerpartiet att stå upp för den principen

Avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar bör gälla alla organisationer som har allmännyttiga ändamål

”I vårt samhälle finns en mångfald av aktörer som verkar och påverkar människors vardag. Utanför det enskilda hushållet talas det ofta om tre olika sektorer. Två är ganska enkla att avgränsa – staten (verksamhet i offentlig regi) och näringslivet (verksamhet i privat regi). Den tredje sektorns aktörer verkar varken i offentlig eller privat regi.

Det som kännetecknar det civila samhället är det frivilliga deltagandet och att verksamheten styrs av dess medlemmar, utifrån ett gemensamt intresse eller värdegrund. ”Det civila samhället” fångar in flera olika begrepp såsom social ekonomi, ideell sektor, folkrörelser och idéburna organisationer. Avgränsningarna och definitionerna är inte givna – det ligger kanske i det civila samhällets natur. I det civila samhället ryms stiftelser, föreningar och kooperativ, men även informella nätverk och möten. Här finns knattefotbollen, religiösa församlingar, den stiftelsedrivna friskolan och kooperativa företag. Det civila samhället är nödvändigt för att staten och näringslivet ska fungera effektivt. Det är också betydelsefullt i sig självt, såväl samhällsekonomiskt som för den enskilda människan.

Det svenska civila samhället består av cirka 200 000 organisationer, ideella, kooperativa och i stiftelseform och bärs upp av ca 32 miljoner medlemskap. 48% av Sveriges befolkning uppger att de är ideellt engagerade.” ( från www.sektor3.se)

Hämtat från Regeringens hemsida..
”Politik för det civila samhället
Den 26 november beslutade regeringen om propositionen En politik för det civila samhället (2009/10:55) som innehåller förslag till mål och inriktning för politiken för det civila samhället. Den nya politiken är tänkt att ersätta den nuvarande folkrörelsepolitiken och lyfta fram det civila samhällets stora betydelse, utveckla och tydliggöra relationen mellan staten och det civila samhället och ta ett helhetsgrepp om generella frågor om det civila samhället och dess villkor. ”

Det civila samhället
Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena- skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet- där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer.

Det är vår starka övertygelse om att man inte kan dela in det civila samhället, föreningar eller organisationer i olika A- och B-lag om vilka som har rätt på en avdragsrätt i form av en gåva. Centerpartiet som en stark folkrörelse och idéburet parti borde vara en garant och verkar för att avdragsrätt för gåvor till samtliga ideella föreningar bör gälla alla organisationer som har allmännyttiga ändamål

Vi yrkar
Att Centerpartiet verkar för att avdragsrätt för gåvor till samtliga ideella föreningar som har allmännyttiga ändamål

Magnus Svensson, Gruppledare Centerpartiet i Söderhamn
Raymond Svensson, Gruppledare Centerparti i Haninge

tisdag 22 mars 2011

Ostkustbanan viktigt för infrastrukturen i Norrland, Sverige och Europa

Här kommer en till motion som skickats till Centerpartiets riksstämma. Det är jag och kommunalråden Stig Eng (Nordanstig) och Caroline Schmidt (Hudiksvall)

Ostkustbanan viktigt för infrastrukturen i Norrland, Sverige och Europa
Ostkustbanan mellan Gävle – Sundsvall är Sveriges mest trafikerade enkelspår. Prognoser för trafiksituationen på banorna år 2015, överträffades redan 2006. När Botniabanan öppnar för trafik 2011 beräknas godstrafiken öka med 50 procent och persontrafiken med lika mycket. Detta på banor som redan idag har nått sina maxbegränsningar.

Ostkustbanan är idag ett enkelspår. Vår bedömning är att Ostkustbanan inom det snaraste behöver läggas in i statens infrastrukturplaner för att bli ett dubbelspår mellan Gävle – Sundsvall – Härnösand.

Viktiga delar i varför vi ser detta spår så viktigt är att Bedömningen är att trafiken på denna bana väntas öka från 30 tåg per dygn år 2000 till 100 tåg per dygn år 2020.

För näringslivet och för den regionala tillväxten är Ostkustbanan en viktig investering.

MALMFAKTA
90 procent av EU:s järnmalm kommer från Norrbotten.
Sverige framställer mest guld inom EU
EU största producent av silver, zink, bly och koppar.
12 av Sveriges 15 gruvor finns i regionen.
Malm och metall från regionen förädlas till ett värde av 450 miljarder i Sverige
och minst lika mycket i övriga EU

SKOGSFAKTA
Årliga tillväxten är 20 % större än avverkningen varje år ökar skogens råvarureserv med 20 miljoner kubikmeter skog årligen. Svarar för 12 % av Sveriges varuexport 20 % av industriinvesteringarna. Norrlandslänen svarar för 40 % av skogsproduktionen Produktionsvärde på 55 miljarder. 80 % av massa- och pappersexporten går till Europa

Vi är nöjda över den historiska satsningen som Centerpartiet och Alliansen genomförde förra mandatperioden. Både när det gäller drift och underhåll av de statliga Järnvägarna. Det är nu mycket viktigt att Centerpartiet driver på för ökade anslag för satsningar på att bygga ut Järnvägsnätet i Sverige, där vi ser detta som ett viktigt transportsystem för både tillväxt och miljö. Vi anser även att Centerpartiets hållning i detta bör vara att mer pengar bör läggas på att bygga bort flaskhalsar i transportsystemet. Vi anser även för att få till bra förutsättningar för att hela landet skall få leva och utvecklas under likvärdiga förutsättningar så bör Centerpartiet jobba för att det planerade projektet med ett Dubbelspår på Ostkustbanan snarast läggs in i planen för de infrastrukturella satsningarna som skall göras i landet. Då detta uppenbart dels bidrar till Regionalutveckling och tillväxt såväl i Norrland, Sverige och i Europa.

Vi tror även att denna led kommer att vara en viktig led när det gäller att forsla Biobränsle i framtiden.

VI YRKAR
Att
Centerpartiet verkar för en fullt utbyggd Ostkustbana med dubbelspår hela vägen mellan Gävle och Härnösand

Att Centerpartiet verkar för att detta Dubbelspår på Ostkustbanan tidigareläggs och skrivs in infrastrukturplanen

Magnus Svensson
Gruppledare för Centerpartiet i Söderhamn

Stig Eng
Kommunalråd i Nordanstig

Caroline Schmidt
Kommunalråd i Hudiksvall

måndag 21 mars 2011

Skapa nationella riktlinjer för Vindkraftsåterbäring

Detta är en motion som jag och Sven Bergström har lämnat in till Centerpartiets partistämma i Åre i September.

Skapa nationella riktlinjer för Vindkraftsåterbäring

Sverige står inför en stor utbyggnad av grön el från förnybar energi där vindkraften kommer att vara en viktig del. Många platser i Sverige kommer att berikas med vindkraftverk som genererar el till våra hushåll och vårt näringsliv. I många länder i Europa som Danmark, Tyskland och Spanien har man kommit långt med vindkraft. Äntligen kommer denna satsning igång också i Sverige.

Vindkraft är liksom vågkraft, solenergi och biobränslen förnybar energi och bra ur ett klimatperspektiv. Men utbyggnaden av vindkraftverk påverkar också den lokala livsmiljön på sätt som vi ännu inte kan förutse alla konsekvenser av. Den här gången ska vi inte begå samma misstag som när det gäller vattenkraften, där de som berörs lokalt av kraftanläggningarna oftast inte fått någon långsiktig ekonomisk förtjänst av anläggningarna. På några håll där s k bygdeavgiftsmedel avsatts, kan dessa dessutom användas bara för begränsade ändamål.

Det är en stor utmaning att nu, precis som man gjort i Norge, utforma en modell för återbäring till det lokalsamhälle där energikällan finns eller etableras.

Med hänsyn till att vindkraften fortfarande är i ett tidigt skede i Sverige är det rimligt att nu snabbt bestämma dels vad som är en skälig ersättningsnivå för vindkraften, till det lokala samhället, och dels hur återbäringen ska utformas för att göra bäst nytta i bygderna. Då kommer Sverige att inte bara lyckas med omställning i vårt energisystem, vi kommer också att ha en modell som stärker den svenska landsbygden och den regionala utvecklingen.

Det är enligt vår mening angeläget att snarast fastställa riktlinjer och normer på detta område som såväl bygden, kommunen och den tilltänkta exploatören kan förhålla sig till

Vi yrkar;
Att Centerpartiet i regeringen initierar en modell så att bygder som berörs av vindkraftsutbyggnad tillförsäkras återföring av elintäkterna i form av stabil, förutsägbar och långsiktig ersättning.

Att utgångspunkten skall vara att detta kan genomföras inom nuvarande mandatperiod.


Magnus Svensson
Gruppledare för Centerpartiet i Söderham
Sven Bergström
ledamot av kommunfullmäktige i Hudiksvall