En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 25 augusti 2010

För en grön framtid i Söderhamn – Skola och utbildning (del 5)

Saxat från Centerpartiet i Söderhamns valplattform;

Skola och utbildning
Centerpartiet vill ha en flexibel och individanpassad skola. Det behövs en skola med både ramar och kramar, där varje elev uppfattas som unik och får möjlighet att lära och utvecklas.

Vi vill stärka synen på kunskap och ta tillvara varje elevs drivkraft, entreprenörskap och förmåga. Alla barn ska må bra i skolan och trivas med att lära. Skolan ska präglas av kunskap och arbetsro. Det är viktigt att elevens och föräldrarnas behov och önskningar tillgodoses samtidigt som hänsyn tas till ett sjunkande elevantal. Vi arbetar för en flexibel skolstart och ett starkt föräldrainflytande.

Vi vill
- Prioritera tidiga insatser i skolan utifrån elevernas kunskapsmål
- Att nolltolerans mot mobbing i skolan skall vara en självklarhet
- Att föräldrar skall kunna välja barnomsorg och skola till sina barn i såväl kommunal som privat regi
- Att inflytande och ansvar i skolan ska vara en rättighet för alla elever
- Utveckla CFL med attraktiva utbildningar

Halverad restaurangmoms skapar tusentals nya jobb!

Centerpartiet har fått med sig Alliansen på att halvera restaurangmomsen. Om Alliansen vinner valet sänks momsen på restaurang- och cateringtjänster till samma nivå som för hotell och livsmedel - från 25 till 12 procent. Restaurangerna drivs av och sysselsätter ofta ungdomar och invandrare. Förslaget beräknas ge mellan 8 000 och 15 000 nya jobb.

För cateringföretagaren Mats Eriksson, som länge drivit frågan, är beskedet efterlängtat. "Jag får lite gåshud, faktiskt", säger han. "Det är jätteroligt." Läs den artikeln HÄR

tisdag 24 augusti 2010

Mer frihet för äldre kvinnor med ökat RUT avdrag!

Idagens Söderhamnskuriren så var det en insändare publicerad Angående Rut. Den hittar ni HÄR

Insändare går ut på det förslag som Centerpartiet nu föreslår att rut-avdraget ska höjas från 50 procent till 75 procent ,för alla som fyllt 75 år. Då kan även de med små ekonomiska marginaler ha råd att köpa lite vardagshjälp och fortsätta att klara sig själva. Vilket leder till mer frihet för äldre och då framförallt äldre kvinnor!

Supermiljöbilspremien - för klimatets skull

Centerpartiet i visar vägen ut ur fossilsamhället
Sverige är ett stort land och vi är beroende av transporter. Bilen är nödvändig och ett viktigt redskap för människors frihet. Men samtidigt är utsläppen från transportsektorn en stor utmaning. När övriga sektorer har minskat utsläppen, har utsläppen från transportsektorn fortsatt att öka och utgör nu en tredjedel av utsläppen. Även här i Gävleborgs län står transporter för en betydande del av våra klimatutsläpp.

Men trenden är nu äntligen bruten och utsläppen från transporter i Sverige minskar för första gången i historien. Tack vare Centerpartiets och alliansregeringens miljöbilspremie och skattebefrielse har antalet miljöbilar ökat explosionsartat. Från 23 000 bilar i slutet av 2005 till 277 000 vid senaste årsskiftet rullar nu cirka 330 000 miljöbilar på våra vägar. I vårt eget län räknar nu miljöbilarna hela 1 133 stycken. Förvandlingen mot en miljövänlig fordonsflotta har äntligen påbörjats!

Ändå är vi långt ifrån nöjda. Centerpartiets vision är att Sverige år 2030 ska ha en fordonspark som är helt oberoende av fossila bränslen. För att förverkliga visionen har vi därför föreslagit en Supermiljöbilspremie. Den ska ge konsumenter som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer 30 – 50 000 kronor i premie. Med premien kommer avancerade miljöbilar, som elbilar och laddhybrider, att bli attraktiva alternativ för bilköparen.

För att ytterligare hjälpa miljön på traven vill jag och Centerpartiet här i Söderhamn och i länet underlätta ännu mer för den som satsar på en miljöbil. Åtgärder som vi vill prioritera är:
- Undersöka förutsättningarna med gratis laddning av elbilar och laddhybrider i Söderhamn under ett inledningskede
- Så snart det blir möjligt reservera särskilda parkeringsplatser i Söderhamn för elbilar och laddhybrider så att de laddplatser som anläggs ska komma rätt målgrupp till godo, detta är av yttersta vikt och det är viktigt att det snarast kommer anläggningar
- Verka för att alla bilar som upphandlas i Söderhamn ska vara miljöbilar och släppa ut mindre gram koldioxid per km
- Tillsammans med kommunerna i Gävleborg utveckla en grön transportkorridor mellan städerna, som med hjälp av snabbladdningsteknik gör det praktiskt möjligt att resa mellan städerna med eldrivna fordon. Detta borde vara ett uppdrag för region Gävleborg att titta närmare på.

Vi ska jaga utsläppen, inte bilisterna eller bilarna. Centerpartiet går nu i bräschen för att Söderhamn och Gävleborg ska vara i framkant på vägen mot en utsläppsfri framtid.

fredag 20 augusti 2010

C vill införa fotboja för män som slår

Centerpartiet föreslår att personer som fått särskilt utvidgat besöksförbud kan dömas till elektronisk fotboja. Fotbojan föreslås verka omvänt jämfört med de fotbojor som används idag. Utifrån kvinnans närområde dras en radie upp som täcker in kvinnans och eventuella barns: hem, arbetsplats, skola, mataffär, post, bank, lokalt centrum mm.

Detta skapar en trygghetszon där kvinnan kan röra sig i trygghet utanför hemmet i sitt närområde. Om personen med besöksförbud överträder gränsen för det här området utlöses larmet som går direkt till polisen.

Förslaget syftar till att fler kvinnor ska kunna känna sig säkra i sitt närområde samt att färre kvinnor utsätts för våld och hot från män de tidigare haft en relation med. För mig är detta en otroligt viktig rättsäkerhetsfråga. Kvinnor skall ha rätten och lgane på sin sida att få känna sig fria.

Maud Olofsson uttalar sig mycket bra om detta i Aftonbladet. Den artikeln hittar ni HÄR

onsdag 18 augusti 2010

C vill stärka hotade kvinnors skydd

Centerpartiet vill införa en obligatorisk hot- och riskbedömning vid anmälan om hot och våld mot kvinnor i nära relationer. Dessutom ska kvinnor kunna få både praktiskt och ekonomiskt stöd vid akuta situationer då det finns hot om allvarligt våld.
Varje år mördas omkring 20 kvinnor av en man som kvinnan haft en nära relation med. Detta har ofta föregåtts av en längre period av upptrappat våld, där kvinnan även gjort polisanmälan. Men enbart 3 av 21 polismyndigheter har rutiner som omfattar hot- och riskbedömningar, vilket krävs för att få en sanningsenlig bild av kvinnans situation.

Centerpartiet vill därför införa en obligatorisk hot- och riskbedömning, som ska utföras av specialutbildad polis. Den ska även följas upp av en handlingsplan. Det är inte slumpen som ska styra vilket stöd en misshandlad kvinna ska få.

Centerpartiet vill även att kvinnor i akuta situationer där det finns hot om allvarligt våld ska kunna få både praktiskt och ekonomiskt stöd av kommunen. Anledningen är att det ofta är både för dyrt och ibland praktiskt ogenomförbart för kvinnan att själv planlägga en flytt eller flykt till skyddad adress.

fredag 13 augusti 2010

För en grön framtid i Söderhamn – Vård och omsorg (del 4)

Saxat från Centerpartiet i Söderhamns valplattform;

Vård och omsorg
Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att garantera människors möjligheter att leva goda och värdefulla liv. I olika skeden i livet kan vi behöva kommunens hjälp för att ha skäliga levnadsvillkor.

Centerpartiet känner tillit till människorna. Vi anser att vi gemensamt kan ta ansvar för vårt eget och våra medmänniskors bästa. Vi vill ha en solidarisk finansiering av välfärden i samhället och att du som medborgare själv får välja utförare av välfärdstjänster.

Vi vill
- Införa och tillämpa LOV, Lagen om valfrihet i vården, så att människor själva får friheten att själva bestämma över sin vårdgivare.

- Stimulera framväxten av större mångfald av utförare och leverantörer inom äldrevård och omsorg.

- Arbeta för att kommunerna övertar ansvaret för hemsjukvården

- Införa en öppen kvalitetsredovisning av äldreomsorgen

- Öka antalet senior- och trygghetsboenden

onsdag 11 augusti 2010

Centerkvinnorna driver frihetskampanj

Säga vad man vill om Centerkvinnorna, men jag tycker dom är grymma. Inför valet driver de just nu en frihetskampanj. Den handlar om Jämställdhet är Frihet.

Man har lagt fokus på tre områden. LOV, RUT och BOP
LOV - Lagen om valfrihetssystem. Genom att öppna upp för privata aktörer inom vård och omsorg blir valfriheten större för de anställda då de kan vända sig till andra arbetsgivare. Det handlar även om att när man blir äldre har rätten att fatta beslut om sina egna liv

RUT - RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt och kallas även hushållsnära tjänster. Det är ett skatteavdrag som privatpersoner idag kan göra för t.ex. städning, trädgårdsarbete och hjälp med barnen. Det innehåller så många delar, det får livspusselet att fungera för många familjer, det skapar arbete

BOP - Barnomsorgspengen innebär att föräldrar själva får välja vem eller vilka som ska ta hand om deras barn. Bra för barnet, ger kvinnorna större chans att komma ut arbetslivet tidigare och skapar fler kvinnliga företag.

Säger det igen. Centerkvinnorna har en riktigt bra valkampanj med ett bra innehåll och framförallt Frihetstanken är bärande. Läs mer om kampanjen HÄR

Ni kan även se Centerkvinnornas kampanjfilm HÄR

För en grön framtid i Söderhamn – Miljö och klimat (del 3)

Saxat från Centerpartiet i Söderhamns valplattform;

Miljö och klimat
Kommunala beslut skall präglas av en sund avvägning mellan ekologi, ekonomi och sociala faktorer så att vi inte äventyrar våra barns och barnbarns framtid.

Vår ledstjärna är bruka utan att förbruka så att vi kan lämna över en värld i balans. Vägen till hållbarhet går bland annat via utfasning av fossila bränslen till förmån för förnyelsebara energislag, energieffektivisering av föråldrade tekniker samt kunskapsöverföring i syfte att öka förståelsen om behovet av helhetslösningar.

Vi vill
- Att de kommunala verksamheterna skall vara föredömen vad gäller energi och miljö. Införa förnybar energi i offentliga lokaler samt uppmana och stötta företag och organisationer i kommunen att göra samma sak.

- Göra det möjligt för kommunens medborgare att själva kunna påverka den egna el- och vattenförbrukningen.

- Arbeta för en utbyggd och miljövänlig kollektivtrafik, för övergång till miljöbilar, samt att biogastankställen och biogasproduktion under mandatperioden skall finnas i kommunen.

- Nyttja de lokala gröna näringarna på ett aktivt sätt så att exempelvis andelen lokalt närproducerade matvaror ökar i vård, skola och omsorg, för spridning i hela samhället

- Skapa nya attraktiva boendemiljöer i kommunen.

- HÅLL SÖDERHAMN RENT!

Fortsättning följer…

"Ge drömmen om det egna företaget en chans

Centerpartiets rapport "Ge drömmen om det egna företaget en chans!" som presenterades i slutet av maj innehåller 17 åtgärder som gör det enklare att starta företag, inte minst för unga. Bland åtgärderna återfinns bland annat sänkta arbetsgivar- och egenavgifter, halverad moms inom restaurang- och frisörbranscherna och bättre förutsättningar för välfärdsföretagare.

Många av dessa 17 punkter är otroligt viktiga för att Hela Sveriges tillväxt skall öka. Det är också otroligt viktigt för ett län som Gävleborg eller för en kommun som Söderhamn att Centerpartiet får fortsätta utveckla näringslivspolitiken.

De 17 punkterna i rapporten:
1. Arbetsgivaravgifter och egenavgifter behöver sänkas för alla företag.
2. Halverad moms inom restaurang- och frisörbranscherna.
3. Utveckla förutsättningar för välfärdsföretagare.
4. Inför ett riskkapitalavdrag så att det bli lättare att starta företag.
5. Starta eget-coacher hos arbetsförmedlingen.
6. Sänkt åldersgräns för starta eget-bidraget.
7. Låt bemannings- och rekryteringsföretag komplettera studie- och yrkesvägledarna
i skolan.
8. Entreprenörskap på schemat.
9. Inkludera IT-hjälp i hemmet i HUS-avdraget.
10. Öka tryggheten för företagare ytterligare.
11. Inför CFN-lån för företagare – en motsvarighet till CSN.
12. Generösa mikrolån genom ALMI.
13. Inför rådgivningscheckar till blivande och nya företagare.
14. Ägarskiften skapar nya företag med tradition.
15. Inkubatorsatsningar och affärsänglar.
16. Avskaffa den femåriga karenstiden för delägare i fåmansföretag.
17. Schablonavdrag i deklarationen för småföretag.

Jag tar med en av företagarorganisationerna som läst igenom dessa förslag och det är Företagarförbundet. Dom ger Centerpartiet 5 kronor av 5 möjliga, Läs mer om det HÄR

tisdag 10 augusti 2010

För en grön framtid i Söderhamn – Arbete och företagande (del 2)

Saxat från Centerpartiet i Söderhamns valplattform;

Arbete och Företagande
Företagarna i Söderhamn är viktiga. De lägger grunden för tillväxt och starka finanser, höjd kvalitet i barnomsorg, sjukvård, utbildningsväsendet och äldreomsorgen.

Centerpartiet i Söderhamn vill att det skall vara tryggt, enkelt, flexibelt och mer lönsamt att driva företag. Vi ser att Söderhamns välfärd kommer ur arbete. Arbeten kommer ur företag. Företag kommer ur idéer. Idéer kommer ur människor.

Vi vill
- Genom tidiga insatser och aktivt arbete, inte minst i samarbete med det privata näringslivet, skapa arbete för ungdomar

- Att lagen om offentlig upphandling, LOU, används på sådant sätt att även småföretag kan delta i anbudsgivning

- Stärka möjligheten för företag och organisationer att utmana kommunens verksamhet

- Stödja utvecklingen av lokalt och regionalt näringslivssamarbete

- Snabba upp hanteringen av kommunens olika tillståndsärenden

Forts. följer...

Tidningsartikel ang. Bärplockning och nerskräpning

Blev igår intervjuad om min syn på den nedskräpning som följer med i bärplockningen spår. Artikeln kan ni läsa HÄR

Har blivit positiva reaktioner att frågan lyfts. Frågan om camping/läger för bärplockare finns det många olika åsikter om.

Insändarsvar på Olov Östlunds fel i en insändare

Idag på insändarsidan finns ett svar till Olov Östlund (mp) som hoppade på Centerpartiets miljöpolitik. Svaret hittar ni HÄR

Då tidningen har en begränsning i antal tecken man får svara med så är artikeln i tidningen kortare än den jag först skrev.. så jag lägger det lite längre svaret här under :-)

Replik: Olov Östlund (mp) har fel på flera punkter
I en insändare den 2010-08-03 så har Olov Östlund (mp) skrivit under en insändare som till stora delar verkar vara centralproducerad av miljöpartiet. Det är en del i den smutskastningskampanj som miljöpartiet under en tid fört mot Centerpartiet. Olov och det nya vänsterpartiet slår vilt omkring sig och har fel på en rad punkter varpå jag vill bemöta dessa. En annan sak som är värd uppmärksamma insändarläsare på är att olov och Mp inte redovisar ett eget förslag utan bara kastar paj i sin insändare, mycket tråkigt.

Vi kan börja med miljöbilfrågan. ”Föreningen Gröna Bilister har utsett Centerpartiet och Miljöpartiet till de miljöbilsbästa partierna. En tydlighet vad gäller att 2020 är slutåret för fossilbränslebilen, en skärpt, enhetlig miljöbilsdefinition och en mer klimatrelaterad fordonsskatt. Det gav Centerpartiet åtta av tio möjliga gröna bilar”. Samtidigt vet vi att andelen nya bilar har ökat markant med Centerpartiets politik i Regeringen. När (mp) ville att staten skulle köpa Saab och bli bilfabrikör (likt forne öststaterna), så vill C att statliga pengar skall investeras och hjälpa den svenska industrin i att utveckla framtidens drivmedel och miljövänliga bilar.

När det gäller vindkraft så kan man bara gå in på energimyndighetens sida för att se att Olov Östlund har fel i det minskade intresset. Det har aldrig byggts så många vindkraftverk i Sverige som nu och det ligger otroligt många tillståndsprövningar runt om i landet. För Gävleborg och Söderhamn så är vindkraften otroligt viktig naturtillgång, vårt län står för över 10% av de bästa vindförhållandena i landet enligt SMHI. När det gäller beskattningsreglerna som Olov hänvisar till Så vill Centerpartiet ändra reglerna för uttagskatten för vindkraft. Man skall dock veta att detta inte är ett svenskt påfund utan beror på de generella regler inom EU lagstiftningen. Därför vill vi göra om reglerna för alla kooperativ verksamhet, för att stimulera fler kooperativ.

När det sedan gäller skadeståndskravet för Kärnkraft så går Sverige längre än den internationella Paris-konventionen. Innan Energibeslutet var skadeståndsersättningen för olycka vi kärnkraft 3 miljarder kronor i Sverige, Paris-Konventionens krav på Sverige var 7 miljarder och den Svenska regeringen med Andreas Carlgren som miljöminister fick igenom kravet på 12 miljarder vi en eventuell olycka vid svenska kärnkraftverk. Det är det internationellt högsta skadeståndskravet.

Centerpartiet är för kommunalt veto mot uranbrytning (stämmobeslut), Det har anslagits mer medel till solcells forskning. När det gäller förbifart Stockholm så är jag övertygad om att det kommer att minska koldioxiden i vår huvudstad, men framförallt för jag tror att miljöbilarna ökar med den rådande politiken. För mig är bilen inget bekymmer, det är vad bilen drivs på. Bilen är frihet det vet vi som valt att bo utanför storstadsområdena.

I Söderhamn har Centerpartiet jobbar otroligt hårt för mer vindkraft, i den nya kommunala upphandlingen till bilpolen vill vi ha in fler miljöbilar, vi vill att en biogas anläggning kommer till under de närmast fyra åren. Vi har via motioner lagt fram förslag på mer eko- och närproducerad mat till den offentliga verksamheten. Vi har medverkat till beslutet om att minska koldioxiden i kommunen med 25% från 2007 – 2011.

Centerpartiet är ett resultat inriktat parti. Medan andra vevar omkring sig och får väldigt lite politik genomförd så har Centerpartiet hittat vägar att genomföra politik om en grön framtid för Söderhamn. Vi tror inte någon människa eller parti är en egen Ö, vi tror på samarbete och samverkan och tror inte att vi får igenom alla våra förslag. Men det är politikens spelregler
//Magnus Svensson, Gruppledare för Centerpartiet i Söderhamn

måndag 9 augusti 2010

Bärplockare i Söderhamn, Gävleborg och Sverige

Debatten om personer som kommer till Sverige för att plocka bär är igång. Varje dag är det någon som hör av sig och berättar att det är skräp i naturen efter personer som är i Sverige och plockar bär. En del är riktigt arga och arga människor vill ofta ta till dumma metoder för att komma till rätta med något som jag betecknar som ett svårt problem. Ett problem med många innebörder.

När det gäller den fria rörligheten inom Europa så tycker jag om den. Det är bra att människor kan röra sig fritt i vårt Europa.

Ett problem är dock att det skitas ner i vår natur och att man inte håller rent efter sig. För mig spelar det ingen roll vilken nationalitet man då har. Man städar upp. Eller som vi säger i den kommunala valplattformen för Centerpartiet ”Håll Söderhamn rent från skräp”, då innefattar det även trasiga bilar efter vägar och att infarterna till vår kommun skall vara städade och skötta.

Jag tror problemet dock är större. Många av de som kommer till Söderhamn är människor som reser runt i hela Europa efter vilken slags säsong det är på olika råvaror. Många av dem har ingen fast plats utan är ständigt i rörelse. Enligt en föreläsning jag tidigare i år varit på skall analfabetismen vara hög bland denna grupp människor som åker runt.

Så även om frågan för stunden är påtaglig i Söderhamn och att vi har många Söderhamnare som är uppretade så är även frågan större. Den är både nationell och den är internationell. Det är också en frågan om humana värden, många som är med i dessa lägger är barn och ungdomar som inte får en utbildning som möjliggör för dem att göra andra val i livet. Det de dock lär sig är att det inte är välkomna, vart de än stannar i vilket land det än rör så blir de bortjagad efter ett par dagar på samma plats. Vilken bild får det av samhället? De är ständigt jagade och får ingen utbildning… ?

Jag har ingen färdig lösning för detta. Men jag vill väcka debatten och låta idéer vara fria.
Kanske en eller ett par samlingsplatser för dessa läger i Söderhamn skall ställas iordning, så att det är lätt att städa efter sig. Det är åtminstone en fråga som är värd att diskutera. Kostnaderna får bärplockar, bäruppköpare vara med och betala.

Frågan måste väckas i samtliga partier. Hur gör vi nationellt för att detta skall fungera. Kanske Söderhamn och Gävleborg skall gå i första ledet för att få till ett fungerande utbildnings projekt inom EU kopplat till denna grupp människor. För att säkerställa att de får grundläggande utbildningar. Utbildning gör människor friare att forma sin framtid samtidigt som det gör det lättare att i framtiden påvisa vilka rättigheter och skyldigheter man har i olika nationer för denna grupp.

Problemet kan ju inte vara att vi har människor som plockar bär i våra skogar, för det är i min mening positivt. Den stora frågan är hur vi skall få detta att fungera ?

När det gäller den brottslighet som följer med bärplockningen så är det en polisiär fråga som jag hoppas att polisen tilldelas resurser för att kunna motverka.

Kommer under denna vecka eller nästa vecka att följa med en del personer ut och se hur dessa läger ser ut i år. Var med på ett 10-tal förra året och tror det ser ungefär likadant ut i år. Men man skall ut i verkligheten, det är viktgt!

Jag erkänner att detta inte är någon lätt fråga, men även svåra frågor måste upp i debatten. Problemen måste tydliggöras, först då kan vi börja jobba med hållbara lösningar.

För en grön framtid i söderhamn (del 1)

Saxat ur Centerpartiets valplattform i Söderhamn
Centerpartiet är ett parti för landsbygd såväl som för stad, ett parti som sätter människor i främsta rummet. Det är människor som leder och skapar utveckling, som startar föreningar och företag, något som leder till engagemang, arbete och välfärd. Centerpartiet är ett grönt parti. Vi anser att miljö och utveckling går hand i hand och att Söderhamn har alla möjligheter att ta vara på den utvecklingen.

Centerpartiet i Söderhamn kommer även i fortsättningen att arbeta för en sund ekonomi, som säkerställer vård, skola och omsorg samt satsningar på infrastruktur i kommunen.
Vi kommer under den kommande valperioden engagera fler människor genom skapandet av ett nytt visionsprogram för ett framtida Söderhamn.
Vår tro på människans förmåga att kunna påverka sitt eget liv och sitt lokalsamhälle till något bättre, är en central tanke i vår politik.
Frihet är en annan viktig del i vår politik. Vi vill ge dig, som medborgare i Söderhamn, möjlighet att göra egna val i livet.

I valet den 19 september vill vi ha DIN röst för att skapa, ett nytt, grönt, tryggt Söderhamn för framtiden

Fortsättning följer...

För ett fungerande Sverige behövs C i både stad och land

Under en längre tid så har socialdemokraterna centralt kört en hård kampanj mot Centerpartiet att vi övergett våra landsbygdsväljare och bara bryr oss om storstäderna. För mig är det en målad bild som inte stämmer med verkligheten. För mig utgår politiken från att beslut skall fattas så nära människorna som möjligt, då krävs det att det finns politiker i alla delar av landet som kan tillvara ta människors intressen.

Centerpartiet är traditionellt starka på landsbygden för vi bedriver en politik för hela landet. Sedan Alliansregeringen kom till makten så har 172 reformer för att stärka tillväxt, infrastruktur och en starkare landsbygd genomförts. Det är långt mer än vad någon regering tidigare har gjort.

Sverige är ett sammanhållet land, så att det behövs en grön och tillväxtvänlig politik även i våra stora städer är självklart. Att Centerpartiet har lyckats ta sig in i städerna retar förmodligen (s). Jag är personligen är en mycket stolt landsbygdsbo över att Centerpartiet har så många duktiga företrädare i storstäderna så att vi kan göra skillnad. Det stärker storstäderna och det stärker även landsbygden. Det gamla slogan ”Stad och land hand i hand” som Hela Sverige skall leva drev tidigare, tycker jag än idag stämmer.

ANDERS ÅKESSON (C) ,riksdagsledamot Kalmars län och FREDRICK FEDERLEY (C) riksdagsledamot Stockholms stad hade igår en mycket bra artikel på SVD Brännpunkt som ni kan läsa HÄR

Klart för mig är dock att Centerpartiet behövs i såväl stad som i land. Det gör skillnad

fredag 6 augusti 2010

Maud Olofsson föreslår samhällslön för personer med mycket omfattande funktionsnedsättningar

Idag presenterade Centerpartiets partiledare Maud Olofsson ett förslag om samhällslön för personer med så omfattande funktionsnedsättningar att de inte kan arbeta. Förslaget innebär att de med omfattande funktionsnedsättningar får 3000-4000 kronor mer i ersättning per månad. - Många av dessa människor lever idag under så tuffa ekonomiska förhållanden och ekonomisk osäkerhet att det är fullständigt orimligt, säger Maud Olofsson.

Det handlar om människor som aldrig har haft något arbete och som aldrig kommer att kunna jobba. Idag får dessa människor den lägsta aktivitetersättningsnivån på drygt 8 000 kronor per månad. De är många gånger beroende av att anhöriga skjuter till pengar eller av socialbidrag från kommunen. Det exakta beloppet behöver utredas, men ersättningen måste garantera en rimlig levnadsstandard.

- Kan man på grund av omfattande funktionsnedsättningar inte jobba så måste vi gemensamt ta ansvar för att dessa personer kan leva ett tryggt liv utan att de själva eller anhöriga hela tiden ska behöva oroa sig över att få plus och minus att gå ihop, säger Maud Olofsson

Det finns många personer med funktionsnedsättningar som till viss del kan arbeta, med hjälp av rätt stöd och insatser. Dessa kommer inte att omfattas av förslaget.

- Arbetslinjen gäller fortfarande, alla ska arbeta efter förmåga. Men vi får inte blunda för att det finns en grupp människor som aldrig kommer att kunna ha ett vanligt jobb. För dessa personer riskerar allt prat om ”arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsförmåga och återgång till arbete” att framstå som närmast kränkande, avslutar Maud Olofsson.

torsdag 5 augusti 2010

Onödigt att lagstifta om förbud mot burka

Folkpartiets partiledare Jan Björklund föreslog igår förbud att bära burka i skolor. Jag och Centerpartiet menar att det inte finns skäl att lagstifta om burka och niqab i skolan.
Folkpartiets partiledare Jan Björklund föreslog igår förbud att bära burka i skolor.
– Undervisning är kommunikation, det är att kunna se varandra i ögonen och ansiktet och kunna kommunicera med varandra. Där menar jag att det är extremt olämpligt att tillåta klädsel som täcker ansiktet, säger Jan Björklund.

Jag menar att det inte finns skäl att lagstifta om burka och niqab i skolan. Idag finns redan möjlighet för rektorer (och övriga arbetsgivare) att slå fast huruvida en lärare, (eller anställd inom andra sektorer) får ha heltäckande slöja.

I Sverige är andelen som bär burka eller niqab relativt liten. Att föreslå lagstiftning är även av den anledning överflödig, och leder mer till att måla upp en bild av ett stort problem än att lösa något påtagligt samhällsdilemma.

Kort och Gott…
• Det finns inte skäl att lagstifta om burka och niqab i skolan.
• Redan idag kan en rektor kan slå fast att en lärare inte får ha heltäckande slöja om det skulle påverka undervisningen negativt.
• Att föreslå lagstiftning att göra en liten fråga stor helt i onödan