En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 30 december 2008

PM/ Sven Bergström // Mer Pengar till Gävleborg

Pressmeddelande 30/12 2008

Besked idag:
40-procentig ökning av pengar för infrastruktur i Gävleborg

- Det är mycket glädjande att regeringen nu tydligt markerar att bra vägar och järnvägar i hela landet är viktigt. För Gävleborgs län betyder 873 miljoner kr, en ökning med nära 40 %, att vi kan få en rejäl förbättring av väghållning och vägkvalitet men också prioritering av angelägna järnvägssträckor och hamnar. Infrasatsningen betyder också fler viktiga jobb i en utsatt tid.

Det säger centerriksdagsmannen och ledamoten i trafikutskottet Sven Bergström Forsa i en kommentar till regeringens besked på tisdagen om fördelningen av pengar för infrastruktur till län och regioner runt om i Sverige för perioden 2010-2021. Till detta kommer också den närtidssatsning för 2009-2010 som redan tidigare aviserats och som innebär mera pengar till bl a påbörjandet av dubbelspår på Ostkustbanan.

För vårt län är hela det sk länsvägnätet av stor vikt inte minst med tanke på den tyngd skogsindustrin har i vår region. Men de stora stråken som E4 och Ostkustbanan, Riksväg 83 och 84 Norra Stambanan, Riksväg 80 och Bergslagsbanan är alla pulsådrar av avgörande betydelse. En väl fungerande IT-infrastruktur måste också säkerställas

Det besked som nu kommit innebär en kraftig ambitionshöjning för infrastrukturen jämfört med tidigare regerings planer från 2004. Nu är det angeläget med en fortsatt aktiv diskussion och dialog om vilka prioriteringar som skall göras. Här har Region Gävleborg ett huvudansvar, men också näringslivet, fackliga organisationer, kommuner folkrörelser och enskilda medborgare har en viktig roll, framhåller Sven Bergström.


Sven Bergström
Riksdagsman (c)
Ledamot av trafikutskottet
--------
Det siffror som Sven hänvisar till och Åtgärdsplanering 2010-2021 finns på denna länk här.

Totalt är den föreslagna ekonomiska ramen för länsplanerna på 33100 miljarder kronor.
- I våra storstadsområden är det särskilt viktigt med väl fungerande spårbunden kollektivtrafik och därför har regeringen tillfört extra medel just för detta, kommenterar infrastrukturminister Åsa Torstensson (c).
---
Det är bra anser jag att man dels ger medel till alla regioner i landet så att vi får en fungerande infrastruktur. Det är även bra att man lägger mer pengar på Kollektivtrafiken, så att klimathotena minskar och Sverige kan fortsätta koldioxidbanta. Bra Jobbat regeringen och mycket bra jobbat av Åsa T.

måndag 29 december 2008

Dags för Naturresursåterbäring

På insändarsidan idagens Söderhamns kuriren finns det en otroligt bra insändare av 3st C märkta kommunalråd från Södra Hälsingland. Den är så pass bra att jag vill lägga ut den här på bloggen. Dom belysser en viktig faktor som kan skapa livskraftiga vilkor för hela landet.

De förändringar som nu genomförs i skatteutjämningssystem, fastighetsskatt och förmögenhetsskatt gynnar kraftigt storstadsregionerna och det finns en stor anledning att våra regioner erhåller resurser för ett regionalt utvecklingskapital. I föreningen Sveriges vattenkraftskommuner finns nu representanter från alla riksdagspartier, vilket borde göra att denna fråga kommer högt upp på agendan under 2009.

Länk till Insändaren kuriren Här,
Länk till Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner Här

INSÄNDAREN
Minst 600 miljoner till vattenkraftsregioner!
Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner är nu inne i det tionde verksamhetsåret. En stor del av "kraften" för vårt arbete har vi hämtat från Norge. Där har föreningen "Landssammanslutninga av vasskraftskommunar" LVK, funnits i 30 år och har ett mycket framgångsrikt arbete bakom sig.

I Norge har stortinget slagit fast att vattenkraften är "en nationell resurs med stark lokal tillhörighet". I Norge går "egendomsskatten" till kommunerna och den uppgår till 1,8 miljarder norska kronor.I Sverige var fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar 587 miljoner kronor 2005. Efter flera höjningar uppgår fastighetsskatten nu till 2,9 miljarder kronor. Hela beloppet går till statskassan.

Från vattenkraften i Sverige går cirka 110 miljoner kronor ut till berörda bygder i form av bygdeavgiftsmedel.I Norge är nettot för kommuner och regioner 5,2 miljarder norska kronor/ år (naturresursskatt, koncessionsavgift, koncessionskraft och egendomsskatt).Vattenkraftskommunerna anser att en del av fastighetsskatten, minst 600 miljoner kronor/år, ska gå till vattenkraftsregionerna i form av ett regionalt utvecklingskapital! Om den politiska viljan finns i regering och riksdag så kan det skapas återbäringssystem även i Sverige!

Föreningen Sveriges vattenkraftskommunerordförande Per Söderberg,
styrelseledamot Björn Mårtensson, styrelseledamot Lennart Olsson, styrelsesuppleant Evy Degerman

lördag 27 december 2008

PM Ang. Centerpartiet bjuder in till en ny framtid för Landstinget Gävleborg 2009

Centerpartiets distriktsstyrelse och Centerpartiets landstingsgrupp hade den 23 december ett telefonmöte där vi diskuterade det sakpolitiska och parlamentariskaläget i landstinget Gävleborg. PM här nedan beskriver vad vi kom fram till. Gefle Dagblad hade en artikel om detta på Julafton, länken finns här. Där jag bland annat uttalade mig på följande vis
"-När patienten blöder och larmet går måste alla hjälpa till, säger Magnus Svensson."

Här nedan kommer PM:et


Till Media i Gävleborg/
PRESSMEDDELANDE 2008-12-27

Centerpartiet bjuder in till en ny framtid för Landstinget Gävleborg 2009
Centerpartiet beslutaded den 23 december i full enighet mellan landstingsgruppen och distriktsstyrelse att inbjuda till en gemensam träff mellan Alliansen och Socialdemokraterna. Träffen bör ske senast den 15 januari 2009.

- Den situation som Landstinget Gävleborg befinner sig i är mycket allvarlig och kräver förenade krafter och breda politiska lösningar. I Centerpartiet har vi ingen önskan att som ensamt borgerligt parti skapa en ny majoritet med Socialdemokraterna.Vi kräver att fler partier tar ansvar, säger distriktsordförande Karin Ånöstam

- Centerpartiet är fortfarande ett självständigt parti som är beredd att ta ansvar men först kräver vi tydliga och realistiska alternativ till lösningar från de två största partierna, S och M, säger distriktsordföranden Karin Ånöstam

- Vi är fullt införstådda med att den tagna budgeten behöver justeras, säger oppositionsrådet Björn Brink. Detta hade varit nödvändigt även om s, v, mp-förslaget antagits av fullmäktige.


- Därför måste landstingsstyrelsen kallas in så fort som möjligt för att få en genomgång av det ekonomiska läget som har förändras drastiskt för varje SKL-prognos som kommer. Den visar på stora nedjusteringar av skatteintäkterna för 2009, och åren därefter.

- Vi vill också att landstingsdirektörens sk. Utvecklingsplan för landstinget redovisas omgående för alla partier i styrelsen, först då ser vi vilka konsekvenser lågkonjukturen får för landstinget. Först då vet vi vad som måste göras och vilka partier som kan tänka sig ta det ansvaret, säger Björn Brink

En bred samverkan med Alliansen och S vore det allra bästa för Landstinget Gävleborg. Ansvarstagande och sakinnehåll måste låta sig förenas. Centerpartiet menar att invånarna i länet kräver en utvecklad och förnyad hälso- och sjukvård med sund ekonomi.

Efter den 15 januari måste flera av partierna ta ansvar.

Landstinget behöver en ny majoritet som förmår att styra!

torsdag 11 december 2008

Regeringen lägger fram ett stödpaket för bilindustrin på 28 miljarder

Regeringen presenterar i dag insatser för att möta utmaningarna för svensk fordonsindustri. Det sker i form av utökade satsningar på forskning och utveckling samt statliga kreditgarantier för upptagande av lån i Europeiska investeringsbanken.
Satsningarna sker med den tydliga utgångspunkten att staten inte avser att förvärva någon av de befintliga fordonstillverkarna. De sker också med fortsatt öppenhet i förhållande till den pågående processen inom den amerikanska fordonsindustrin samt slutsatser hos nuvarande eller eventuellt kommande ägare.
Insatserna syftar till att skapa förutsättningar för en framgångsrik svensk fordonsindustri också i framtiden, att hantera en eventuellt förvärrad kris i fordonsindustrin och att möjliggöra en snabbare utveckling av grön teknik.

Insatserna består av tre delar:
1. Regeringen har för avsikt att i aktiebolagsform bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet och annan verksamhet inom fordonsklustret och att tillföra denna verksamhet ett kapital om 3 miljarder kronor.

2. Regeringen ber om riksdagens bemyndigande att ställa ut statliga kreditgarantier till företag i fordonsklustret för upptagande av lån i Europeiska investeringsbanken för omställning till grön teknologi. Kreditgarantierna ska som mest kunna uppgå till 20 miljarder kronor och ställas mot fullgoda säkerheter och med marknadsavspeglande avgifter under normalt marknadsläge.

3. Regeringen ber om riksdagens bemyndigande att ge undsättningslån till företag inom fordonsklustret som befinner sig i ekonomisk kris på upp till 5 miljarder kronor. Lånen ska vara i enlighet med EG-kommissionens riktlinjer om statligt stöd och ges mot fullgoda säkerheter. 2

Samtliga delar föreslås träda i kraft samma dag som riksdagen beslutar om propositionen och är i linje med de insatser och förslag som presenterats i kommissionens meddelande den 26 november 2008 "En europeisk plan för ekonomisk återhämtning" (KOM 2008 [800]).

Ladda hem PM ang stödpaketet

Artikel på DN, Svd, DI
--
Jag tycker att stödpaketet känns oerhört komplett. Jag är långt ifrån någon som helst speciallist på detta område. Men då jag precis som alla andra ser att personbilsindustrin inte hanterar problematiken och verkligen inte vill att staten skall vara ägare av företagen. Så är detta ur mina ögon sett, väldigt, väldigt bra och jag hoppas att det kommer att leda till att alla varsel som är lagda kommer att kunna mildras.

Samt att fokus sätts på att skapa bränslesnåla alternativa fordon. Det är jag säker på kommer att vara bra för både bilindustrin samt för vår gemensamma miljö. Den satsningen applåderar jag.

Angående strandskyddet

På insändarsidan i kuriren idag så har undertecknad, Karin Ånöstam, Distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg och Sven Bergström riksdagsledamot för Centerpartiet skrivit och förklarat de goda avsikter som regeringen har med de nya strandskydds bestämmelserna.

Detta gör vi då många vilseledande fakta från personer som inte alls gillar att man gör dessa ändringarna skriver i tidningarna

Debattartikeln går under namnet ”Makten till kommunerna i reformerat strandskydd” och länken finns här

Jag har även tidigare skrivit om det här, här , här, Här

Björn Mårtensson Kommunalråd för Centerpartiet i Ovanåker hade en artikel inne i gårdagens tidning, den artikeln hittar ni Här

onsdag 10 december 2008

Namnlistor + DN

Idag har man räknat antalet namn på namlistorna, där man Protesterar mot utvisningen av Lys Nsem och hennes dotter Jessica. Fick ett SMS av Linus som håller i den gruppen, så var det närmare 6000 namn, då hade man inte räknat alla. Inte tagit del av de namn från Facebook gruppen som protesterar mot utvisningen(Nästan 1400 medlemmar) mm. Så det går bra.

Även DN har idag på sin ledarsida(s.2) skrivit om fallet Lys och Jessica, det hitade jag inte på nättet så jag lägger ut texten här.

"Utvisade till kriget
På gårdagens sidan 4 skrev jag om den fruktansvärda situationen för flickor och kvinnor i Kongo.
Magnus Svensson, gruppledare för Centerpartiet i Söderhamn, Uppmärksammar Kontinuerligt på sin blogg att Sverige i förra månaden utvisade en ensamstående tonårsmamma och hennes lilla dotter till samma land. Den inhumana utvisningen av Lys och Jessic Nsem får Svensson att skriva, att han som svensk skäms över vad vi har gjort.
Hundratusentals människor är på flykt undan krigshandlingar mellan regering och rebeller i Kongo, där civilbefolkningen utsätts för systematiska våldtäkter, tortyr och mord.
Enligt svensk lag definieras skyddsbehövande, som inte faller under FN:s flyktingkonvention, bland annat som personer som har lämnat sitt hemland och har starka skäl att frukta tortyr och behöver skydd på grund av inre väpnad konflikt. Det råder ingen tvivel om att Sverige bör ge Lys och Jessica asyl"
// LISA BJURWALD

Det är oerhört tacksamt att driva denna kamp mot myndigheten, då vi ser att många är villiga att protestera samt att DN som en ledande svensk tidning tar upp detta på sin ledarsida. Frågan är dock, varför ser alla vi att det är fel, medan myndigheten tolkar sitt beslut som rätt? Vilken värld lever de i, som vi andra tydligen inte gör?

Vill tacka alla som skrivit under namninsamlingen och Tacka Lisa och DN som uppmärksammar denna inhumana utvisning.

TV4 tittar på badhusen i Gävleborg och Dalarna

TV4 håller just nu på med en rundtur för att se hur de kommunala baden fungerar och hur mycket kommunerna subventionerar dessa. I Söderhamn kostar aquarenan 6 miljoner per år och det är ca 60 000 badande, vilket gör att vi skattesubventionerar varje badanden med 100kr per bad. Jag tycker det är värt dom pengarna ur ganska många perspektiv.

1. Hällåsen är en tillgång för Söderhamn. Med Ishockeyhall, Bandyplan, Go-cart, Inomhushall
för tennis, inomhushall för fotboll (under byggnation), Utomhusbanor för Tennis, Fotbollsplaner,
Friidrottsanläggning, Skidspår, Orientering, Vandrarhem och Badhuset som centrum i denna
Södra Norrlands sportanläggning
2. Främjar Folkhälsan
3. Är ett familjebad, satsningen är gjord för våra barnfamiljer
4. Friskvård
5. Mötesplats för många
6. Rekreation, finns ett SPA med bubbelpol och ångbastu
Jag anser med dessa argument att Badet på hällåsen är värt de pengar vi lägger. Men jag hoppas
att antalet människor som besöker Aquarenan blir fler. Både söderhamnare men även fler som bor i vår näraliggande kommuner. Tex går det 10-12 turer tur och retur med linje 100 från Edsbyn/Bollnäs till Söderhamn.

Här är inslaget från Söderhamn, där jag medverkar

Samt texten på www.nyhetskanalen.se/lokalt/gavle
"Bad bra för folkhälsa" - Söderhamnpolitiker försvarar skattelättnader
tv4nyheterna.se: Kommunerna satsar på badhus trots att driften kräver tillskott av skattepengar. Söderhamn och Bollnäs är två grannkommuner som har helt olika syn på om badhus ska skattesubventioneras eller inte.

tisdag 9 december 2008

En krönika om ondska

I dagens DN skriver ledarskribeten Lisa Bjurwald en ledare om Kongo. ”Våldtäkt som vapen” det är en krönika om den ondska som finns i Kongo.

Jag blir fortfarande förbannad när jag då tänker tillbaka. Att bara för en månad, den 10 november, sedan utvisade vi i Sverige en 18 årig mamma och hennes 3 åriga dotter till Kongo-Kinshasa.

Jag anser fortfarande att det är en inhuman utvisning av Lys och Jessica och något man som svensk får skämmas för att vi gjort.

Det som är glädjen i denna så tragiska historia är dock att massor av arbete görs. Pengarna strömmar in och opinionsbildning gentemot att vi utvisar asylsökande som befinner sig i Sverige till Kongo är stort.

Jag började min bloggning i detta ärende den 11 november, den artikeln hittar ni här, sedan har jag fortsatt bloggandet fram till dags datum. Det som slår mig är all den värme som vi kan mobilisera och den kraft det finns i det ideella att faktiskt få till stånd en förändring.

Jag är fortfarande fast övertygad om att vi kommer att få hem Lys och Jessica till Sverige och att en ny prövning för asyl kommer att genomföras.

Apoteks förslaget från regeringen gynnar Alla

Idag på DN debatt så skriver socialminister Göran Hägglund om den omreglerade apoteksmarknaden. Så här står det i ingressen till artikeln.

” Privata entreprenörer ska åläggas ansvar för apotek i glesbygden. Det statliga Apoteket AB kommer att finnas kvar som en central aktör på en konkurrensutsatt apoteksmarknad. Men många av de nuvarande apoteken ska säljas till privata ägare som samtidigt åläggs ansvar för glesbygdsapoteken. Av övriga apotek ska en del överföras till ett nytt bolag med enskilda delägare som på sikt förväntas köpa ut sina apotek. Receptbelagda läkemedel ska bara få säljas på apotek med kompetent personal som fått tillstånd från Läkemedelsverket. Samtidigt ska Sveriges höga priser på originalläkemedel pressas ned genom att apoteken själva får möjlighet att förhandla om inköpspriserna vid läkemedelsimport. Receptfria läkemedel ska också kunna säljas på andra platser än apotek. Det skriver socialminister Göran Hägglund.”

Då kan jag utläsa följande i artikeln
* Apoteksombuden blir kvar.
* Avtal med de som köper apotek att ej lägga ned (intressant nog är apoteken på de mindre tätorterna minst lika lönsamma som de i städerna)
* Öppnar för flexibla lösningar på småorter (kombination av apotek och annan verksamhet)
* Snar möjlighet för ICA och Statoil att sälja receptfritt.

Nu kommer det som jag ser det att innebära att kunderna kommer att bli vinnare på detta system. Priset för att ha monopol har varit för högt för alltför många.

måndag 8 december 2008

De Rödgröna...??

Så har då S, V och Mp beslutat sig för att bilda de Rödgröna alternativet. Jag tycker att det är bra med två tydliga alternativ i valet 2010. Men det känns nu mer säkert än någonsin att den nuvarande regeringen kommer att få sitta kvar efter valet. Stackars Mona, vad gick snett med strategin om att dra sig mot mitten och väljarna som finns där.

Stig-Björn Ljungren har skrivit bra om det här (vänsterdebattör)
Anders W jonsson här (Centerdebattör)

Centerbloggar.se

Idag lanseras Centerbloggar.se, det tycker jag är oerhört positivt. För dig som följer min blogg kan nu även väldigt enkelt följa andra Centerpolitiker i landet som torgför idéer om ett bättre, mer företagsamt och grönare Sverige.

Så besök sidan här och låt dig inspireras

Vinnova på rätt väg

Myndigheten Vinnova tycker att den svenska staten skall satsa ytterligare en miljard kronor på fordonsforskning vara 250 miljoner skall gå till el hybridforskning. Det tycker jag skulle vara utmärkt.

Sverige och världen behöver koldioxid banta rejält och elbilar som drivs med hjälp av en utbyggd vindkraft skulle vara helt underbart. Bort med kolkraft och bilar som förgiftar miljön med avgaser är en vision som inte längre känns avlägsen.

jag har skrivit mer om elbilar, det hittar du här

torsdag 4 december 2008

Besök av Strömsund imorgon

Imorgon fredag skall jag vara värd för Strömsunds kommun, som kommer hit för att titta på Hällåsen och det sportcenter som finns där.

Med i delegationen kommer Kommunalrådet Karin Stierna (c). Karin är bara ett par år äldre än mig och satt i CUF:s förbundsstyrelse när jag var ung CUF:are i Gävleborg. Skall bli otroligt roligt att träffa henne igen och prata om hur man utvecklar och jobbar med sport och fritid i andra kommuner. Att ta lärdom av andra kan bara vara av godo.

Information angående Lys och Jessica

Igår träffade jag svenska kyrkan, missionskyrkan, asylkommittén, Lys och Jessicas advokat samt en barnpedagog för att diskutera hur långt vi kommit.
* Lys har ansökt om ett nytt kongolesiskt pass.– Pass är grunden för att hon ska kunna lämna sitt land
* När de har fått passet så kommer man att söka visum
* Förnyad ansökan om uppehållstillstånd för Lys mamma, tror vi skall hjälpa till (Om mamman får uppehållstillstånd finns anknytningsärende även om Lys anses vara vuxen.)
* Pengar har skickats till de Svenska Missionärerna som befinner sig i Kongo och som har kontakt med Lys detta för att bland annat se till att Jessica får medicin samt att det får mat.

Det pågår även fler saker, detta kommer det information om längre fram.

Kom ihåg att imorgon skall namnlistorna skickas in, dvs den den 5 december.

Det känns som vi kommer att klara detta. Tack alla. Lys vet att vi är många som kämpar och är oerhört glad för det, men det är tungt för dem.

SVT gävledala sände från mötet igår den 3 december kl 22. länk här

onsdag 3 december 2008

Tips om webbsändning… angående fordonsindustrin

Pm,3/12-08, Näringsdepartementet

Pressträff med näringsministern

Näringsminister Maud Olofsson finns idag tillgänglig för kommentarer med anledning av de senaste händelserna inom fordonsindustrin.

Webbutsändning:
Se pressträffen i direktsändning med start onsdagen den 3 december klockan 12.15.
http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/116792

Riksdagsledamot lever en vecka på studiemedel

Ulrika Carlsson (C) är en av fyra riksdagsledamöter som under en vecka ska leva på endast studiemedel. Under en vecka ska 596 kronor räcka till mat, kläder/skor, hygien och nöjen. Det är en kampanj i samarbete med TCO för att uppmärksamma studenters livssituation.

- Det här blir en tuff vecka. Man ser ju direkt att det inte finns möjligheter att unna sig något, i så fall hade jag fått planera och börjat spara i tid, säger Ulrika Carlsson (C), ledamot i riksdagens utbildningsutskott.

Centerpartiet har länge drivit kravet om höjt studiebidrag och att det så kallade fribeloppet ska höjas. Centerpartiet vill höja studiemedlet med 500 kronor per månad och fribeloppet från dagens 100 000 kronor per år till 150 000 kronor per år, för att på sikt helt avskaffa det.

- Studenterna måste få ett rimligt studiebidrag, men framförallt måste fribeloppet höjas så att studenter som jobbar extra inte straffas för denna viktiga arbetslivskontakt, säger Ulrika Carlsson.

Läs mer på Ulrika Carlssons hemsida här och på TCO hemsida här
--
Själv vill jag bara lyckönska Ulrikas goda initiativ och jag hoppas att hennes synliggörande av att studiebidraget är för lågt, kommer att resultera i att det blir höjt.

Sverige och övriga världen befinner sig i en finansiell kris och skall Sverige ha möjlighet att klara sig bra i den och de lågkonjunkturer som kommer framöver så måste vi ha system som motiverar människor att studera. Både av karaktären att man skall få kunskap/bildning men även för att överleva ekonomiskt under tiden man höjer sin utbildningsnivå. Bra jobbat Ulrika.

tisdag 2 december 2008

Umeå är årets ungdomskommun

Umeå har utsetts till Årets ungdomskommun 2008 av Ungdomsstyrelsen. Umeå får utmärkelsen för sitt långsiktiga ungdomspolitiska arbete.
Kommunen satsar på ungas inflytande och delaktighet, fritidsverksamhet och förebyggande arbete. Ungdomsminister Nyamko Sabuni delade ut priset i samband med Ungdomsstyrelsens rikskonferens i torsdags. Läs mer här

Söderhamn har som målsättning att bli Årets ungdomskommun senast år 2012. Den prioriterade målgruppen för satsningen är ungdomar 13-20 år. Satsningen består i att under tre år avsätta 25 miljoner på ungdomsverksamheter och ungdomsprojekt.
Den satsning består bland annat av..
Drömverkstan
Europaresan
Fritidsgårdar
Förbättrade förbindelser
Grafittivägg
Idéverkstad
LUPP
Rådslag i skolan
Ungdomsbrandkår
ungdomsmiljonen
ungdomsportal
Ungdomsstöd
Urix
Verkstäderna
Årets ungdomskommun? (lite om Ungdomsstyrelsen samt tidigare vinnare)

Samt allt det andra som kommunen gör för ungdomarna i kommunen när det gäller fritidssysselsättning, kultur, sport, musik mm

Jag vill det varmaste gratulera Umeå, som gjort ett jättebra jobb med sin ungdomspolitik. Jag tror vi har delar av deras satsning som vi i Söderhamn kan lära oss mycket av. Det för att ungdomarna i vår kommun skall få det ännu bättre.

Har du som ung i kommunen något bra förslag, så dela gärna med dig.