En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

söndag 30 mars 2008

KUS nämnden den 2008-03-21

Imrogon på KUS nämnden är det massor av ärenden. Min beräkning är att vi jobbar igenom alla punkterna som inte har med utredningsuppdragen att göra innan lunchen. För att efter lunchen kunna gå igenom och prioritera alla de förslag som ligger inom ramen för utredningsuppdragen. Så KUS nämnden kommer att ta hela dagen imorgon och kl 18.00 är det dags för Kommunfulmäktige. Imorgon är en härlig politisk dag, med massa beslut. I'm love it!

1. Val av justerare
2. Delegationsbeslut, Dnr 2008/0003
3. Meddelanden, Dnr 2008/0002 001
4. Ekonomi/verksamhetsrapport
5. Resultatbalansering kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 2006-2007
6. Kris- och skadehanteringsplan för kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
7. Ljusne 4:4, DPL, Dnr 2007/0155 214
8. Torggården, Vallvik 1:68 DPL, Dnr 2007/0166 214
9. Ljusne 30:82, DPL, Dnr 2007/0178 214
10. Förslag till riktlinjer för kommunal mark vid havet i Söderhamns kommun
11. Stenåker 4:3, uppförande av båthus och brygga på kommunal mark
12. Stenåker 4:22, uppförande av brygga på kommunal mark
13. Regelverk för kommersiell skyltning på allmän mark
14. Brobergs IF, ansökan om hyresbefrielse vid VM
15. Söderhamns Tennissällskap, ansökan om bidrag till Påskservern
16. Yttrande ang motion om "Kulturmiljon", Dnr 2008/0086
17. Samlingslokalsbidrag 2008
18. Yttrande ang medborgarförslag Kastanjen Ljusne
19. Info kostpolitiskt program för Söderhamns kommun
20. Utökning av representanter i Ekokommunrådet
21. Hyresavtal Kvarnen
22. Utvecklingssatsningar 2008-2011
23. Investering av taxibåt till skärgården
24. Utredning Östra Berget
25. Taxor skärgård (extra ärende)

torsdag 27 mars 2008

"Vi lättar på reglerna för arbetskraftsinvandringen"

Centerpartiet har länge arbetat för att det måste finnas andra sätt att invandra till Sverige än via asylsystemet.

Nu öppnar regeringspartierna tillsammans med Miljöpartiet för ett sådant sätt, nämligen möjligheten att arbetskraftsinvandra. Därigenom tillvaratar vi utvecklingspotentialen hos människor som väljer att flytta för att skapa en bättre tillvaro för sig och sina familjer. Detta är den största migrationspolitiska reformen på många år och det är därför glädjande att regeringspartierna har möjlighet att skapa en blocköverskridande överenskommelse genom stöd från Miljöpartiet.

Läs mer om detta på
Centerpartiet
DN Debatt
Magnus Andersson
Svenskt Näringsliv

Hände på strategi KS idag

För den som ej vet så träffas kommunstyrelsen i Söderhamn två gånger per månad. En gång för att fatta beslut och en gång i månaden för att prata strategier och lite friare om Söderhamns framtid.

Vi träffades i den gamla brandstationen som nu är omstöpt till att vara en ny och samlad Resurscentrum för mäniskor som av massa olika anledningar har hamnat långt bort från arbetsmarknaden. För den som är intresserad av Arbetsmarknadspolitik i praktiken är detta ett ställe sommånga borde besöka. För här får man människor att växa.

Idag skede också något som inte är så vanligt på strategi mötetena. Vi fattade ett beslut. Det handlade om ett näringslivsprojekt. En fortsättning på tidigare FIRAM. Det nya projektet går under projektnamnet "Smart partner", där det precis som i FIRSAM handlar om att skapa nättverk mellan företag i denna region. Mycket intressant och det tyckte KS också.
Den som vill läsa mer om firsam kan göra det Här

DIBIS eller Digital Bild i Söderhamn pressenterade sig och det de jobbar med. Detta är något som jag tror är unikt för Söderhamn. Alla studiförbund, massaor av intresseföreningar är med och stödjer ett bild projekt om Söderhamn historia. I databasen som ligger på nätet finns i dags dato över 25 000 bilder utlagada och mång med bildtexter. Helt fantastiskt, jag är lyrisk över detta. Projektet i sin nuvarande form är på väg att ta slut, men då det ligger under KUS så tyckte en samlad kommunstyrelse idag att vi skulle hjälpa DiBiS att hitta en bra väg för fframtiden. Föreningen Dibis har många idéer och det är klart att kommunen skall arbeta för att vara en god möjlig görare för framtiden, jag vet dock ej hur - just nu :-)
Gå in på DIBIS Här

vi pratade även vindkraft och de möjligheterna. Här har Söderhamn en potential som vi måste gasa rätt rejällt. För vi ligger så bra till, känns det som. En annan sak är att vindkraft är ren och för en som verkligen inte gillar kärnkraft är det som en underbar dröm som börjar segla upp som en verklighet inom en för mig kort tids horisont.

Ja det var ett Ax plock från dagen.

måndag 24 mars 2008

Tips och idéer för landsbygdens utvecklingskraft

Regeringen arbetar för närvarande med att ta fram en strategi för landsbygdens utvecklingskraft. Vid ett flertal tillfällen under vintern och våren 2007/2008 har vi och våra medarbetare deltagit i olika evenemang för att samla in idéer och förslag på åtgärder som på olika sätt kan stärka landsbygdens utvecklingskraft. Här kan du lämna dina idéer och förslag. Ett urval av dessa kommer att publiceras på regeringens webbplats.
Länken hittar du här

torsdag 20 mars 2008

BREV: Kommunens väghållning av enskilda vägar utanför detaljplan upphör.

Hej
Igår och idag får 778 hushåll i Söderhamn detta brev. Det finns svar kopplat till detta brev på http://www.soderhamn.se/ det skall dock sägas att en enig Teknisk nämnd under förra mandatperioden antog detta förslag och att en enig KUS nämnd under denna mandatperiod har tagit detta beslut. Direktlänk här

Vi gör det framförallt utifrån ett rättviseperspektiv. Att kommunen skall behandla alla medborgare lika.

---
Brev

Söderhamns kommun har beslutat att upphöra med att sköta de enskilda vägar som kommunen inte är skyldig att sköta enligt gällande lagar och förordningar. Förändringen sker från den 1 maj 2009 och du är en av de fastighetsägare som berörs. I dag är det ca 40 av totalt drygt 400 kilometer enskild väg som sköts av kommunen och den främsta anledningen till beslutet är att vi inte anser att vi kan särbehandla ett fåtal fastighetsägare på detta sätt.

Övertagandet av de enskilda vägarna sker genom bildandet av vägföreningar. Kommunen kommer att hjälpa till vid bildandet av de nya föreningar som skall överta drift och underhåll av vägarna och tillhörande belysning. Övertagandet sker vid en lantmäteriförrättning och kommunen kommer även att stå för kostnaden för förrättningen.

Kommunen kommer att lämna in de första ansökningarna om förrättning under våren 2008 och de områden som först blir aktuella är närområden till Söderhamns tätort. När det område som berör dig är aktuellt kommer lantmäteriet att kalla dig till ett första möte. På det mötet får du detaljerad information om hur hela processen med förrättningen går till. Vid förrättningen kommer vi också att ta hänsyn till de unika förutsättningar som kan gälla vid just din fastighet och aktuella väg.

Förändringen innebär ett större engagemang för dig och de andra berörda fastighetsägarna eftersom ni blir delaktiga i förvaltningen av vägen. Därigenom kan ni i högre grad än i dag påverka vägens standard när det gäller både skötsel och utformning. Ert gemensamma engagemang och lokala kännedom samt er kreativitet tror vi bidrar till en totalt lägre kostnad för väghållningen än den kostnad som kommunen har i dag.
Den nybildade föreningen kan också söka bidrag för vägens drift och hos både Statens vägverk och Söderhamns kommun. På grund av bidragbestämmelsernas utformning är det dock inte garanterat att statligt bidrag kan betalas ut för just er väg.

Vi förstår att denna information ger upphov till många frågor och funderingar. Vi kommer att lägga upp svaren på vad vi tror är de vanligaste frågorna på kommunens webbplats, http://www.soderhamn.se/.se. Hittar du inte svaret där får du gärna ringa till handläggaren Björn Lindqvist på något av telefonnumren nedan.

Söderhamns kommun
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden


Magnus Svensson
Ordförande

Frågor kan ställas till Björn Lindqvist 0270-750 00, 070-3360180

onsdag 19 mars 2008

Regeringen sänker arbetsgivaravgiften för unga "en förstärkt jobbsatsning för unga

Regeringen sänker arbetsgivaravgiften för alla under 26 år. Däremot blir det ingen sänkning i tjänstesektorn - denna sänkning har EUs regelsystem satt stopp för.

Den totala arbetsgivaravgiften för unga blir 15,74 procent istället för 32,42 procent. Förslaget träder i kraft i januari 2009 och blir något dyrare än det ursprungliga förslaget,

• Centerpartiet var först med att lyfta frågan om ungdomsarbetslösheten och behovet av sänkta arbetsgivaravgifter. Detta förslag är ett viktigt steg på vägen mot att minska utanförskapet bland unga ytterligare.

• Företagssatsningen för unga är en enkel, effektiv och träffsäker åtgärd.

• Syftet är att bryta utanförskapet och skapa fler jobb i tjänstesektorn.

• Det är ytterligare en åtgärd för att förbättra företagsklimatet i Sverige.

• Förslaget skapar trygghet och minskar krånglet. Det viktiga är att få företagen att känna att de vill anställa fler.

• Många unga tvingas arbeta svart och utan trygghetssystem. Detta förslag leder till fler vita och trygga jobb.

• Det underlättar för unga att få fäste på arbetsmarknaden.

• Tjänstesektorn är en framtidsbransch där många unga jobbar, en viktig instegsbransch.

Att se till att unga mäniskor kommer in på arbetsmarknaden måste vara en av de viktigaste arbetsmarknadspolitiska åtgärder en regeringen kan göra för ett samhälle, anser jag. Om man inte gör något så får man generation efter generation som inte har varit ute på ett riktigt jobb eller befinner sig i trygghetssystemen.

Debatt om ekologisk och närproducerad mat

På insändarsidan idagen hälsingekurir finns det två svar levererade till Thord Blom:s insändare den 10/3. Undertecknad har skrivit ett svar som ser ut så här när det är publicerat.
Att diskutera mat är otroligt spännande och hur vi skall göra för att få mer ekologisk mat i kommunen. Den andra som svarat Thord är Birgitta Persson, Husshållningssällskapet Dalarna Gävleborg som berättar hur de ser på närproducerad mat. Debatten lär fortgå hoppas jag.

Svårt att göra ris lokalt
I Thord Bloms insändare 10/3, med rubriken "Vad är lokal mat?" får jag frågan om lokal är detsamma som byn, kommunen, landskapet, länet, eller var gränsen går.

Den frågan går inte att svara, rakt av. Viss livsmedelsproduktion kan göras väldigt geografisk och lokal, och från en kommun upphandlas av lokala producenter i till exempel en by eller av en lanthandel. Det har Borlänge bevisat, att det går.

När viss produktion inte produceras i de massor som behövs, då måste man göra det geografiska området större, att omfatta fler byar, kanske fler kommuner, med mera. Det gäller alltid vilken produkt som ska upphandlas. Ris är svårt att göra lokalt.

Som jag ser det så har Söderhamn en bit att gå för att få mer närproducerad mat i vår kostproduktion. Den träff vi hade den 4 mars var ett första seminarium av två där vi ska se hur vi jobbar vidare med de här frågorna. Det andra seminariet är den 15 april.

På den första träffen handlade det om att få kunskap. Till den andra träffen hoppas vi att det kommer många producenter, för då ska vi prata upphandling samt hur kommunen ska jobba med frågan gemensamt med näringslivet.

Thord Blom ställer även frågan om det blir slut på pulvermos och konstgjorda soppor till förmån för hemlagat. Även den frågan har rätt många svar. I kultur- och samhällsutvecklingsnämnden finns den kommunala kostenheten, det vill säga alla de som lagar mat åt våra barn och ungdomar, men även åt våra äldre. Kostenheten är en resultatenhet som tar emot beställningar från omvårdnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden, och det är även dessa som beställer maten. Så frågan måste nog ställas till omvårdnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Det jag redan nu kan säga är att kostavdelningen redan nu säljer till dessa två nämnder som köper maten för cirka 25 miljoner vardera. Det ska dock sägas att mestadels av den mat som serveras i kommunen är hemlagad.

Sista frågan från Thord: Gäller samma tänkande vid upphandling av andra varor och tjänster? Låt oss börja med ett steg och se om vi klarar livsmedelsfrågan. Så får vi se hur vi utvärderar det och går vidare. Helt klart är dock att detta är en oerhört stor näringslivsfråga, hur vi ser på detta. Om vi kan utveckla detta och skapa mer Gnosjöanda i Söderhamn. Så svaret på frågan är: Låt framtiden utvisa.
Magnus Svensson (c)
ordförande kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Länk till min Insändare Här
Länk till Birgitta Persson, Husshållningssällskapet Dalarna Gävleborg Här

tisdag 18 mars 2008

Aktiv skogspolitik bra för klimatet

Regeringen har idag lämnat den skogspolitiska propositionen En skogspolitik i takt med tiden till riksdagen. I propositionen framhålls skogens roll för klimatet, behovet av en ökad skoglig tillväxt och en förbättrad generell hänsyn till skogens natur- och kulturmiljövärden, samt vikten av en stark skoglig myndighet.

- Efterfrågan på skogsråvara från den svenska skogen blir allt större. Den ska bland annat räcka till klimateffektiv energi som t.ex. bioenergi för uppvärmning och i framtiden förhoppningsvis som biobränsle till bilar. Skogen ska dessutom även fortsättningsvis räcka till skogsindustrins behov av råvara. Det är viktigt att politiken ger verktyg för detta samtidigt som skogspolitikens miljömål nås, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Regeringen slår fast att dagens jämställda miljö- och produktionsmål ska vara oförändrade. Det är en bra modell som speglar den avvägning som alltid måste göras för att tillvarata skogens många värden. Skogsbruket ska även fortsättningsvis präglas av "frihet under ansvar" för skogsägare och regeringen konstaterar att den avreglering av skogsbruket som genomfördes 1993 har visat sig fungera väl.

Skogens tillväxt är ca 100 miljoner kubikmeter per år. Tillväxten innebär ett upptag av koldioxid som är dubbelt så stort som de totala utsläppen av växthusgaser från andra sektorer i Sverige. Det är därför som det är så viktigt att vi även i framtiden brukar skogen aktivt. Men skogens nettoeffekt styrs naturligtvis också av hur mycket vi avverkar och hur virket används.

Insatser för ökad skoglig tillväxt
I propositionen betonas vikten av att använda så bra plantor som möjligt, minska skador av vilt, mer ungskogsröjning, effektivare skogsmarksgödsling samt att tydliggöra regler för dikesrensning och lagstiftningen kring användning av utländska trädarter. Sammantaget kan dessa insatser leda till att öka skogens tillväxt.

Regeringen gör därför en extra satsning på att öka kunskapen om tillväxthöjande åtgärder i skogsbruket bland enskilda skogsägare, skogsentreprenörer och större förvaltare samt för ett ökat uttag av biobränsle.

Förbättrad generell hänsyn och effektivare skydd av skog med höga naturvärden
Den generella hänsynen som skogsbruket tar till natur- och kulturmiljövärden behöver förbättras. Genomförandet av EG:s ramdirektiv för vatten kommer att påverka skogsbruket och Skogsstyrelsen ges därför ett uppdrag att analysera vilka konsekvenser det kommer att få för skogsbruket.

Arbetsformerna för formellt skydd av skogsmark behöver kompletteras för en ökad grad av frivillighet för markägarna och flexibla naturvårdsavtal bör kunna användas i större utsträckning för en högre kostnadseffektivitet. Beskattning av ersättning för naturvårdsavtal ses över i utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning.

Skogsvårdslagen ändras
I propositionen föreslås också vissa förändringar av skogsvårdslagen. En ny indelning av de skogliga ägoslagen föreslås och i portalparagrafen betonas att skogen är en förnybar resurs. Kravet på att varje fastighet ska ha en skogs- och miljöredovisning (SMÖR) slopas.

Uppdragsverksamheten begränsas
En stark och tydlig skoglig myndighet med närvaro i hela landet är ett viktigt verktyg för genomförandet av den framtida svenska skogspolitiken. Skogsstyrelsens möjligheter att utföra viss uppdragsverksamhet begränsas jämfört med idag. Bland annat ska Skogsstyrelsen från och med 1 januari 2009 upphöra med rotpoststämpling.

Skogens ekonomiska betydelse
Skogen är betydelsefull för svensk ekonomi och skapar jobb i hela landet. Idag är ca 90 000 personer anställda inom skogsbruket och i skogsindustrin. Sveriges export av skogs- och skogsindustriprodukter uppgick till 122 miljarder kronor (2006) och efterfrågan på skogsråvara ökar.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/sb/d/10351/a/101068

Egen kommentar kring förslaget
För ett län som Gävleborg som är ett skogslän så är detta naturligtvis en viktig åtgärd och den nya regeringen med Centerpartiet visar återigen kraft som kommer att förbättra för kommuner av vår storlek och regioner som behöver en puff i positiv riktning.

Detta kommer, hoppas jag, att skapa en dynamik för länet och en ny framtidstro för de näringsidkare som jobbar med vår skogs.

Naturskyddsföreningen och klimatindex för 2007

Idag levererade SNS sitt klimatindex för Sveriges kommuner 2007. Det är andra gången man gör mätningen. 209 av landets 290 kommuner har svarat på enkäten. Söderhamn hamnar i mitten plats 26 med 26 st bakom. Så blir det för att många delar samma poäng.

Jag är inte nöjd med det. Jag tycker att ambitionen för Söderhamn bör vara att bi klätrar i denna ranking. Vi jobbar idag med inriktningsmål att minska koldioxiden, vi har en bilpool där många bilar går på etanol, vi gör årligen ett gediget miljöbokslut.

Söderhamn är även en Ekokommun med ett Ekokommunråd som jobbar lånmgsiktigt med massor av miljöfrågor för framtiden.

Nästa gång det blir en ranking ligger Söderhamn bättre till.

Här är några länkar.

Naturskyddsföreningen

Rapporten om kommunernas klimatindex 2007 hittar du här

Söderhamns Ekokommunråd

lördag 15 mars 2008

Insändare ang. Nya strandskyddslagen

Nu skapar Alliansen och Centerpartiet möjligheter även för landsbygdskommunerna att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer med närhet både till stränder och vatten. Med det nuvarande regelverket, signerat av socialdemokraterna ivrigt påhejade av främst miljöpartiet, har detta varit omöjligt.

Begränsningen i känsliga och redan exploaterade områden kombinerad med ökade möjligheter att bygga bostäder där natur och miljö ger utrymme är ett bra exempel på att det går att kombinera utveckling med miljöhänsyn.

Det finns kommuner där det går tre sjöar på varje invånare och där det är milslånga stränder utmed sjöar och vattendrag. Det innebär att det finns goda möjligheter att skapa attraktiva boendemiljöer utan att våldföra sig på naturen. Den nya strandskyddslagen kommer att få en stark regionalpolitisk betydelse och ge många kommuner chansen att locka till sig nya invånare vilket kommer att gynna utvecklingen i hela Sverige.

För oss som företrädare för Centerpartiet i Gävleborg har en förändring av strandskydds bestämmelser länge varit en högt prioriterad fråga. Nu äntligen känns det som det finns en regeringe som lyssnat på oss och på de krav ställt.

De förändringar som nu görs och förväntas träda i kraft den 1:a halvan av 2009 är en riktigt tillväxt motor för vårt landskap.

Magnus Svensson, C, Söderhamn

fredag 14 mars 2008

Trevligt på fiskodlingen

Har då idag varit iväg till de två fiskodlingar som finns i kommunen. Jag och Jan Lundstedt som är Fiskeutvecklare i kommunen åkte först till Fiskeodlingen i Ljusne som drivs av Fortum. Där odlar man upp över 200.000 fiska och släpper i varje år. Det är dels öring och mestadels Lax. Sigvard U som är föreståndare visade oss hallen och berättade om hur man jobbar. Mycket intressant och lärorikt.

Efter Ljusne begav vi oss till Kungsgården i Norrala för att titta på Trönö Öringen, de första ynglen hade precis kläckts. De var så nyckläckta så att det var för tidigt att mata dem. Trönö öringen är oerhört intressant då den är en egen genetisk öring som finns i enbart Trönö och i visa av vattendragen däromkring. Detta är den fösta årskullen av Trönö öringar som odlas fram och jag hoppas att det kommer att förstärka den populationen.

Ja intressant var det. Även om det är oerhörda skillnader på dessa anläggningar. Den i Ljusne drivs av Fortum har 5 anställda och den i Kungsgården drivs av fiskeriföreningar. Storleken på anläggningarna är oerhört skild och storleken går inte att jämföra.

Skall Söderhamn i framtiden vara en kommun som erbjuder Fiske som en del i vår turism, så behövs båda dessa anläggningar och kanske någon mer. Men det är helt klart en väg att möta framtiden med.

torsdag 13 mars 2008

Politikerskolan

Igår så var det del tre i Söderhamns Centerpartiets politikerskola. Vi diskuterade hur ärenden vandrar i den kommunla, motioner, interpellationer, medborgarförslag mm.

Det var tänkt att detta var den tredje och sista träffen. Så blir det inte. Det blir förmodligen två träffar till. Nästa skall handla om landstingspolitik och nästa gång ändå är tänkt att handla om olika ideologier som de svenska partierna har sin idéhistoria.

Roligt att det politikerskolan är så populär.

Den 24 april åker vi tillsammans med alla andra pågående politikerskolor runt om i länet till Stockholm och besöker riksdagen, träffar riksdagsledamöter och min förhoppning även någon C märkt minister.

Besöka fiskeodlingar

Imorgon åker jag till de två fiskeodlingar som finns i Söderhamn. Dels den i Ljusne och sedan vidare till den Kungsgården. Skall bli mycket intressant och lärorikt. Det har i Söderhamns och Bollnäs under en tid pågått en debatt om fiskeodlingar och fiskesjukdomar. Nu får jag äntligen chansen att höja min kunskap på det omårdet.

Blir förhoppningsvis några bilder, men framförallt så blir det lite mer text om det imorgon.

Trifoliumskrapan - Grön skyskrapa mitt i Stockholm

Centerpartiet i Stockholm lanserade idag en skyskrapa på 200 meter mitt i Centrala Stockholm. den skall drivas av sol och vindkraft och vara egen försörjande på el.

Det känns som det är dags att det händer något i Stockholm på byggmarknaden. Debatten har varit igång ett tag. Men Trifoliumskrapan känns som något nytt och spännande. Det visar också att Centerpartiet verkligen behövs i Stockholm. Det behöver tänkas nya tankar och dem står Centerpartiet för.

Några länkar
http://perankersjo.blogspot.com/

http://www.trifoliumskrapan.se/

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=751593

http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_967955.svd

Regeringen vässar arbetet för regional tillväxt och företagandet

Idag fick jag ett mkt intressant mail från regeringen. Där man genomför ytterligare vallöften. Nu stärker man regionalpolitiken genom att minska krångel för företagandet. Det är genom fler företag som en region liknande Gävleborg kan växa och utvecklas.

PM från regeringen
Glesbygdsverket, Verket för näringslivsutveckling(Nutek) och Institutet för tillväxtpolitiska studier(ITPS) avvecklas vid kommande årsskifte och istället inrättas två nya myndigheter. Till de nya myndigheterna förs också den verksamhet inom Konsumentverket som rör kommersiell service. Det är innehållet i en proposition som regeringen beslutat idag.

En utgångspunkt för omstruktureringen är att myndighetsstrukturen ska bli tydligare och effektivare. Det blir den genom att regeringen nu integrerar gles- och landsbygdsfrågorna i större uträckning i tillväxtarbetet och att de nya myndigheterna får tydligt skilda roller.

- Regeringen vässar nu sitt arbete för företagande och regional tillväxt i hela landet. Vi skapar nu ett mer sammanhållet arbete med en myndighet som får en operativ roll och en annan som stärker analys och återkoppling på den politik regeringen för. Det är viktigt inte minst med tanke på de stora utmaningar som ligger framför oss alla med en allt starkare globalisering, säger statssekreterare Jöran Hägglund.

Den ena myndigheten får en operativ roll med uppdrag att verka för hållbar tillväxt i företag och ökad regional konkurrenskraft. Verksamheter från Nutek, Glesbygdsverket och Konsumentverket förs till den nya myndigheten.

Den andra myndigheten blir regeringens utvärderings- och analysorgan för tillväxtpolitiska frågor. Verksamheter från ITPS och Glesbygdsverket förs till den nya myndigheten. Även verksamhet inom Nutek och Konsumentverket kan komma att beröras.

Glesbygdsverket, ITPS och Nutek har idag verksamheter i Östersund och Stockholm och Nutek har dessutom verksamhet på sju andra orter. Verksamheternas lokalisering bör i huvudsak vara desamma som idag. ITPS har också sex utlandskontor för internationell omvärldsbevakning.
Kravet på stor flexibilitet gör att nuvarande organisation ska omprövas, och då också med hänsyn till bl.a. forskningspolitikens internationella aspekter.

onsdag 12 mars 2008

Omprövning av vattendomar

Idag så träffades vi kommuner och länsstyrelsen som jobbar för en omprövning av vattendomarna i Ljusnan och Voxnan. Vi kommer i det fortsatta arbetet att gå hjälp av kammarkollegiet som har över 200 vattendomar i sin väska att hjälpa oss med.

En bakgrund som kan vara bra att ha med sig är att kommuner, länsstyrelse och Fortum tidigare jobbat för en samlad omprövning efter hela sträckningen från Ljusnans mynning upp till jämtland. Fortum har dock sagt Nej till det utarbetade förslagen till samlad omprövning, men säger sig däremot inte vara mot fortsatt samarbete i frågorna.

Från denna styrgrupp som jobbar med frågorna så kommer vi att i första hand prioritera Bollnäs strömmar med Galvån oh Dönje. Längre frm i tiden ligger också ett större arbete med Ljusnans mynning och Österforsen.

Men arbetet känns bra och jag tror och hoppas att vi kommer att skapa bra vandringsvägar för fisken i detta område. Även att vi skapar en biologisk mångfald för kommande generationer. Det blir alla vinnare på.

tisdag 11 mars 2008

Handikappolitiska rådet

Idag på em så hade det Handikappolitiska rådet möte. Vi pratade om tilläglighetsplaner, det handikappolitiska programet mm. En stor fråga för oss är att leva upp till att alla lokaler skall vara tillgänglighets anpassade fram till 2010. Jag tror inte vi kommer att klara det, men ambitionen bör vara att vi skall komma väldigt långt i det arbetet. Där har det handikappolitiska rådet en oerhört stor roll tillsammans med HSO föreningarna.

Jag har varit ordförande för rådet sedan den nya mandatperioden inledes, det är oerhört lärorikt. Men det är även ett svårt uppdrag, för man jobbar med människor väldigt speciella vardag och skall försöka göra lättnader för dessa.

Idag var dock det stora samtalsämnet på rådet om det finns mögel i verkstäderna. Allergiförbundet har den känslan och rådet vill att fråga utreds ordentligt. Vilket också kommer att göras. Verstäderna är ett ställe där det samlas massor med människor och luften där inne måste vara ren. Frågan tas upp igen vid näsa råds möte den 13 maj.

Mångkulturellt på dotterns skola

Igår kväll var jag med om något otroligt roligt. Jag och barnen åkte till dottern skola. För där skulle det anordnas en månkulturell kväll där alla barn som gick på skolan hade en fest. Den var barn teater, sång, dans och även diktuppläsning. Det var så uppfriskande.

En annan rolig sak med kvällen var att vi var så oerhört många nationaliteter men ändå kände vi gemenskap med varandra. Det är genom våra barn och kultur vi möts. Så otroligt, otroligt befriande.

Söderhamn är en kommun med många invadrar och flyktingar. vi har under många år varit duktiga på att ta emot och hjälpa andra människor som befinner sig i nöd. Att vara en kommun som vågar stå upp för solidaritet möter många egna kommuninnvånares rädsla för det okända. den ineboende rasismen som jag är rädd finns i många små kommuner. Men vi har alltid försvarat kommunens hållning. Arrangerat fredliga motdemonstranter när rasisterna gjort sina fösök att slå sig in i samhället. Söderhamn har två Sverigedemokrater i kommunfullmäktige, de gör inget vässen av sig. Men dom är enligt mig en snigel i ögat. Dom skapar inget. Dom bidrar med inget. Men de blev inröstade.

Såna arrangemang som då blev till igår och som blev så lyckade. Behövs. Rädslorna försvinner och vi blir vänner. Toleransen och medvetenheten i kommunen blir bättre. Jag lägger in en liten bild för att illustrera hur bra det var.

kommunismens mörka historia

Igår tog kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth emot en faktabok från Forum för levande historia om kommunismens brott mot mänskligheten. Målet med boken är att öka kunskapen om ämnet i hela landet och det ska följas upp med lärarseminarier och en utställning som turnerar runt i Sverige.

Några av 1900-talets värsta brott har begåtts i kommunistiska regimer och arbetet med att uppmärksamma dessa är mycket viktigt. Området ligger inom ramen för Forum för levande historias grunduppdrag.

- Regeringen vill, genom sitt uppdrag om kommunismens brott mot mänskligheten till Forum för levande historia, belysa och informera - inte minst den uppväxande generationen - om kommunismens mörka historia, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar.

- Vi får aldrig glömma dessa brott och nu fortsätter Forum för levande historias viktiga arbete med att sprida materialet i skolorna.

Jag hoppas att denna utställning även når Söderhamns Kommun. Vi behöver jobba för ett mer tolerant samhälle befriat från vänster- och högerextrema tolkningar av sanningen.

Sidan hittar du Här

Saxat från min första ledare i HT den 9/11-04.
"Runt om i världen och genom historien har människor som kämpat för rättvisa och frihet blivit förtryckta av kommunistiska regimer. Jag beklagar att det finns människor som fortfarande kallar sig själva för kommunister. De åstadkommer inget bättre än en onödig legitimering av kommunismens förakt för människors verkliga frigörelse från systemen.

måndag 10 mars 2008

Strandskyddet reformeras

Strandskyddet behöver reformeras för att ge landsbygden tillväxtmöjligheter. Med anledning av det offentliggörs idag departementskrivelsen "Stranden - en värdefulll miljö".

Tillväxtmöjligheter för landsbygden
Många kommuner har en oerhörd tillgång i form av många sjöar och långa stränder. Detta är en tillgång som går att använda för att skapa attraktiva boendemiljöer.
Ett gott befolkningsunderlag är helt avgörande för en kommun, dess ekonomi och den service som kommunen tillhandahåller. Om vatten och stränder kan vara en del i att skapa en attraktiv kommun ska vi se till att använda dem.

Begränsningen i känsliga och redan exploaterade områden kombinerad med ökade möjligheter att bygga bostäder där natur och miljö ger utrymme är ett bra exempel på att det går att kombinera utveckling med miljöhänsyn.

• Konkret förslag till landsbygdsutveckling - ett flexiblare strandskydd.

• Målet måste vara att även landsbygden ska kunna skapa tillväxt och utvecklas utifrån egna resurser efter befolkningens egna prioriteringar och beslut.

• I förslaget får kommunerna större möjlighet att besluta om utbyggnad av attraktiva bostadsområden

• Kommunen ska redovisa i översiktsplanen vilka områden som får ett flexiblare strandskydd, för att främja bostäder eller annan landsbygdsutveckling.

• Detta är en modern landsbygdspolitik

• Strandskyddet idag är ett hinder för att hela landet skall kunna utvecklas

• Nästan varje svensk har en relation till landsbygden, och många vill bo vattennära på landsbygden.

• Regionalpolitik ska vara möjlighetsorienterad.

• Idag har begreppet "regionalpolitik" fått en negativ klang av bidrag och haltande utveckling. Vi har nu möjlighet att ändra detta.

• Norrland och övrig glesbygd har betraktats som ett tärande stödområde. Nu ges hela landet likvärdiga konkurrensmöjligheter

Sakinnehåll:
1 Det generella strandskyddet finns kvar i miljöbalken
2 Dispens från strandskyddet kan göras om det finns särskilda skäl, vilka delvis tydliggörs i lagstiftningen
3 Strandskyddet kan tas bort i samband med detaljplaneläggning om det finns särskilda skäl
4 Det ska finnas en zon på 25 meter som möjliggör passage även där bebyggelse sker
5 Särskilda områden för landsbygdsutveckling kan under vissa villkor utpekas i samband med kommunernas översiktsplanering, vilket sedan kan utgöra grund för dispens och planbeslut
6 Dispens från strandskyddet ges av kommunen
7 Kommunen fattar beslut om strandskyddet i samband med detaljplaneläggningen
8 Kommunernas beslut kan överklagas av sakägare, miljöorganisationer och friluftsorganisationer, och då kommer de att behandlas av länsstyrelsen
9 Länsstyrelserna kan också på eget initiativ överpröva kommuners dispensbeslut och planbeslut när det gäller strandskyddet
10 Naturvårdsverkets rätt att överklaga tas bort
11 Tillsynsverksamheten tydliggörs och förbättras
12 Utbildnings- och kompetenshöjningsinsatser skall göras

Som ordförande i en nämnd som hanterar plan- och bygglagen känns det oerhört skönt att vi skall få sitta mer med verktygslådan när vi planerar kommunens framtida tillväxtområden som ligger efter vår kust. För Söderhamns kommun är detta ett bra förslag. Jag är nöjd.

Att detta inte blivit av tidigare även om Sossarna under förra mandatperioden försökte, måste beror på mp som av någon outgrundlig anledning inte tror att kommunerna klara av att bestämma sådant här.

Nu är Söderhamn och Gävleborg återigen vinnare

Jag börjar så smått igen…

Nu är det dags att börja blogga igen. Det blev för mycket tidsbrist en kort period och sedan kom jag inte igång igen. Men nu bli det andra bullar hoppas jag.

Sköt om er