En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

lördag 30 juni 2007

Premiären av Söderblomsspelet

Så var det då premiär av Söderblomsspelet i Trönö, Hälsingland 2007 igår. Det höll på i närmare tre timmar. Men det kändes inte.

För mig var det första gången jag såg spelet om Ärkebiskopen Nathan Söderbloms liv. Men det var en fascinerande berättelse om en prästsons tvivel till den högre makten. Den tviveln gjorde att han tolkade bibel och de teologiska funderingarna som var rådande i Uppsala och Sverige under dennes studietid. De krävdes om tolkningar av hur man förde fram budskapet om den kristna läran.

Jag är inte särskilt kristlig av mig. jag är döpt och konfirmerad. Men berättelsen som jag var med och upplevde igår kommer jag att bära med mig.

Vill även ge all ära åt de otroligt duktiga skådespelarna, vare sig de är proffs eller amatörer. De gjorde ett otroligt bra och inlevelsefullt jobb. Ibland ser man inte skillnad på proffsen och amatörerna.

Erik Ehn som spelade Nathan. Wow. Han var duktig även Kristina Törnqvist som spelade Nathans fru Anna gjorde ett storslaget intryck.

Jag hade även Peter Mörlin lite extra under uppsikt, då han är en 23 åring från Norrala som dessutom fick Nathan Söderbloms Ungdomsstipendium för 2007. den femte i ordningen. Han gjorde ett riktigt bra jobb och fortsätter han på skådespelarkariären så tror jag att han kommer att gå långt. Han har scennärvaron så totalt.

Så har ni tid över i sommar så besök spelen. Det är det värt. Här är länken..
http://surf.to/soderblomspelet

Insändare - Inför vårdnadsbidrag i Söderhamn

Utifrån den debatt som förts i på debattsidorna under en period angående vårdnadsbidraget så vill jag lämna min synpunkt. Dels för jag tycker vårdnadsbidraget är ett bra komplement i barnomsorgen och dels för att jag lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Söderhamn i den här frågan.

Barnomsorgen fungerar bra för många. En väl utbyggd förskola och barnomsorg av hög kvalitet har flera fördelar. Barnomsorgen kan bidra till att fler barn får goda förutsättningar för skolan. En väl utbyggd barnomsorg har också varit avgörande för att skapa förutsättningar för jämställdhet mellan män och kvinnor. En barnomsorg av hög kvalitet som är tillgänglig till låg kostnad bidrar också till att fler kvinnor arbetar.

Samtidigt upplever emellertid många föräldrar att det kan vara svårt att lägga familjepusslet och att tiden med barnen kommer i kläm. Det finns därför ett behov av reformer som medger större möjligheter för föräldrar att välja mer tid med sina barn. Föräldraförsäkringen medför att Sverige har en internationellt sett låg andel barn under 1 år i barnomsorg utanför hemmet. Men subventionerad barnomsorg och frånvaron av vårdnadsbidrag gör att många börjar arbeta direkt efter
föräldraförsäkringens slut. Vid 2 års ålder har 8 av 10 barn börjat på förskolan – de flesta börjar vid 13-18 månaders ålder.

För många familjer är detta den bästa lösningen och de skulle inte ha valt annorlunda även om det fanns andra alternativ. För andra är dock förskola från barnets 13:e månad inte den mest önskade lösningen. Barnet är i en känslig ålder och familjetillvaron kan se mycket olika ut. Andra vill att barnet ska ha kortare dagar på dagis, men saknar ekonomiska möjligheter.

Föräldrar som vill tillbringa mer tid med sina barn eller som upplever att förskolan inte är rätt miljö för deras barn, t.ex. på grund av infektionskänslighet, stora barngrupper eller annan bristande kvalitet på förskolan måste erbjudas alternativ. Alternativa förskolor och familjedaghem finns på de flesta orter, men på många håll, främst i glesbygd, finns inte tillräckligt underlag för flera alternativa förskolor. En
ersättning i form av ett vårdnadsbidrag bidrar till ökad valfrihet för familjer i hela landet.

Regeringen har deklarerat att de därför vill ge de kommuner som vill möjligheten att införa ett
vårdnadsbidrag. Genom ett sådant förslag kan det skapas ökade möjligheter för föräldrar som önskar mer tid med sina små barn. Vårdnadsbidraget ger en reell valmöjlighet för de föräldrar som önskar vara hemma något längre än vad föräldraförsäkringen ger möjlighet till eller som vill korta sin arbetstid under småbarnsåren.

Det uppdrag jag lämnade i motionen till kommunfullmäktige var; Att Söderhamns kommun ser över vårdnadsbidragsfråga och Att Söderhamns kommun inför vårdnadsbidraget i enlighet med vad regeringen kommer fram till som normgivande.

För mig handlar det inte om en kvinnofälla utan en möjlighet att få välja själv hur man vill ta hand om sitt barn. De ekonomiska incitamenten som man framför från regeringshåll ser också ut på det sättet att det blir en högre kompensation för den föräldern som väljer att stanna hemma med barnet, eller att man delar på det. Det får föräldrarna bestämma! (den ekonomiska kvinnofällan beror som jag ser det mer på att man inte har lika lön för samma arbete. Något som ser ut att jämna ut sig med den nya regeringen

Nu hoppas jag att barn- och utbildningsnämnden ser till valfrihetsfrågan när man får motionen på sitt bord och att man ser till att föräldrar får makten att vagöra vad som är bäst för deras barn.

fredag 29 juni 2007

Det händer mycket just nu….

Satsning på forskning om kvinnors företagande
Regeringen har beslutat att ge Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att utforma och genomföra ett treårigt program för forskning om kvinnors företagande. Programmen ska dels titta på hinder för kvinnors företagande och dels förutsättningar för tillväxt i könssegregerade branscher.
I budgetpropositionen 2007 avsatte regeringen 100 miljoner kronor för att stärka kvinnors företagande.
Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/9219/a/84891

Regeringens satsningar inom hälso- och sjukvårdsområdet
Ledorden för hälso- och sjukvårdspolitiken är för bättrad tillgänglighet, förbättrad kvalitet och ökad valfrihet. Syftet är att skapa förutsättningar för en hälso- och sjukvård som sätter patienten i centrum,och fokuserar på uppnådda resultat.
Regeringens strategi för en god vård kan kopplas till fem huvudsakliga områden:
ökad mångfald i hälso- och sjukvården, kvalitetsutveckling och bättre säkerhet för patienten, en starkare ställning för patienten, förbättrad informationshantering i vården, utvecklingen av vårdens ersättningssystem så att, dessa stödjer kvalitet, effektivitet och välfungerande vårdkedjor
Läs mer och Regeringens faktablad: http://www.regeringen.se/sb/d/8450/a/84912

Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.
I propositionen föreslår regeringen ett antal ändringar i reglerna om skydd och stöd för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. Förslagen syftar till att stärka barns och ungas ställning, skapa förutsättningar för en säker och sammanhållen vård av barn och unga samt till att denna vård ges i enlighet med kunskap och beprövad erfarenhet.
Propostionen och Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/6873/a/84899

Förstärkt jobbskatteavdrag riktat till låg- och medelinkomsttagare
För att ytterligare stimulera arbetsutbudet och öka sysselsättningen föreslås att skattereduktionen för arbetsinkomster (jobbskatteavdraget) förstärks i ett andra steg med mellan 8,5 och 10,8 miljarder kronor.
Promemorian och läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/8612/a/84895

Ny lärarutbildning utreds: Mer ämneskunskaper och återinförda lågstadielärare
Svensk lärarutbildning har kritiserats och ifrågasatts från olika håll, bland annat i utvärderingar från Högskoleverket. Antalet förstahandssökande sjunker och många som börjar hoppar av. Samtidigt säger en stor del av lärarstudenterna i undersökningar att utbildningen är för slapp. Regeringen tillsätter därför utredningen "En ny lärarutbildning" med uppdrag att föreslå förändringar.
Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/9205/a/84904

Fastighetsskatten slopas och ersätts med låg kommunal avgift
Fastighetskatten ska slopas och ersättas med en låg kommunal fastighetsavgift. I en promemoria som idag skickas ut på remiss presenteras två alternativ som uppfyller regeringens inriktning om rimlig fördelning och en ansvarsfull finansiering av det nya systemet.
Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/8991/a/84790
Förstärkt arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor
Regeringen har fattat två beslut som intensifierar arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor.
Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/9232/a/84578

Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter
Den 20 juni överlämnades propositionen Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter till riksdagen.
Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/6873/a/84524
http://www.regeringen.se/sb/d/9278

Levande landsbygd - om möjligheter på landsbygden
Jordbruksdepartementet presenterar i dag en ny skrift som handlar om att fånga möjligheterna på landsbygden. Här presenteras flera exempel på människor runt om vårt land som nyttjat de resurser som finns för att förädla eller skapa produkter och tjänster som möter en ökad efterfrågan.
Läs informationsmaterialet: http://www.regeringen.se/sb/d/8723/a/84557

Psykiatrisatsning 2007
Regeringens stora psykiatrisatsning för 2007 inriktas främst på förbättrad tillgänglighet, utbildningssatsningar och kvalitetsförbättringar. 500 miljoner kronor satsas för innevarande år. 240 miljoner kommer att gå till att stärka barn- och ungdomspsykiatrin.
Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/2881/a

torsdag 28 juni 2007

245 miljoner till forskning om miljövänliga fordon

Regeringen har idag beslutat om en stor satsning på forskning och utveckling inom området miljövänlig fordonsteknik. Regeringen avsätter nästan en kvarts miljard, 245 miljoner kronor under perioden 2007 till och med år 2010.

- Med denna breda satsning på miljövänliga fordon kan Sverige få en miljövänlig transportsektor, stärka sin position globalt och skapa fler jobb på hemmaplan, säger näringsminister Maud Olofsson.

Inriktningen är teknikutveckling, energieffektivare fordon och förnybara drivmedel. Av de 245 miljonerna beräknas cirka 125 miljoner i ett första steg avsättas för finansiering av gemensamma projekt tillsammans med USA avseende effektivisering av tunga fordon samt anpassning av dessa för biodrivmedel.

Energimyndigheten kommer att ansvara för satsningen. Näringslivet förutsätts satsa minst lika mycket.

Växhusets Ekocentrum i Mobodarne

Idag träffade jag och Eva Tjernström, Kommunalråd i Söderhamn Ralf Palmpers ansvarig för Växthuset och Lillemor Lööf som har fått ett miljöintresse sprunget ur rekreationstanken.

Vi gick dels runt på området och tittade hur man kan bygga samhällen kring en Permakultur det vill säga att man bygger hålbart. Man Tar inte mer av naturen än vad den tål, en slags design över sin trädgård och sin bosättning för att det skall vara hållbart. Mycket intressant och lärorikt.

En annan del vi tittade på var Solskeppet. Där man med okonventionella metoder jobbar för att kunna fånga in Solens energi. Detta var så intressant, så det vore av stort nationellt intresse att följa hur man laborerar med solens energi och bibehålla energin.

I Foldern som pressenterar Växhuset Ekocentrum i Mobodarne så står det " En annorlunda upplevelse – En ahaupplevelse!". Det stämmer. Jag har varit till växhuset ett par gånger sedan det startade för några år sedan, men varje gång jag kommer ditt så har det hänt något nytt.

Hur jag går vidare med all den information och det idé utbytet som var idag vet jag inte riktigt ännu. Men helt klart är att det kommer att följas upp på ett eller annat sätt. Att jag börjar samla in alla de miljöförslag och miljöförslagsförbättringar som finns i Söderhamns Kommun och gör politik av det.

För er som vill läsa mer om allt intressant som finns på Växhuset så går ni in på länken..
http://www.vaxhuset.se/

onsdag 27 juni 2007

Albert Blombergsson konstutställning

På Söderhamns Museum så är det just nu en utställning av Albert Blombergsson född 1810 i Hanebo, död 1875 i Söderhamn. Utställningen pågår fram till den 19 augusti 2007.

Albert Blombergsson utställningen i Söderhamn är inriktad på Söderhamns Kommun med omnejd. Vilket gör det väldigt trevligt att gå runt och titta på konstverken som han målade.

Idag var jag ditt för första gången och tittade. Jag hade turen att få en väldigt kompetent och inspirerande guide i form av Anette Nord som jobbar på söderhamns kommun med bland annat kulturfrågor. Hon är även den som är ansvarig för utställningen.

Utställningen består av 36 st bilder som ger en bra bild av Söderhamns historia. Jag uppmanar er att göra ett besök och har ni tur så kanske ni kan få Anette att guida er.

Minister positiv till ökat lokalt ansvar för strandskyddet

Regeringen vill se ett reformerat strandskydd med större lokalt inflytande, men propositionen kommer först nästa år. Det sa miljöminister Andreas Carlgren i Riksdagen. Andreas uttryckte också att strandskyddet även i fortsättningen bör vara en del av miljöbalken men att miljöbalken ska ses över så att den integreras med plan- och bygglagen (PBL).

Ministern sa också att den lokala hanteringen av strandskyddet ska bestämmas i kommunernas översiktsplaner i enlighet med PBL. Kommunernas översiktsplaner kommer då att kunna peka ut de strandområden som har ett särskilt högt skyddsvärde.

För Söderhamns del är detta oerhört intressant. Med ett utökat kommunalt självstyre samtidigt som vi får tillgång att bestämma över ett av våra viktigaste områden för utveckling, det vill säga skärgården.

Som det ser ut idag så är strandskyddet 300 meter i Söderhamn. I nuvarande PBL står det 100 meter som rekommendation. Men det tyckte inte länsstyrelsen i Gävleborg räckte, så det drog till med 300 meter för att som jag ser det jävlas lite extra med kustkommunerna i Gävleborgslän.

Kring detta har det stormat. Men regeringen ser nu ut att komma till ett bra beslut, där vi i kommunerna får bestämma mer och jag kan också garantera att kommunerna vill ha skyddade områden, så kallande naturområden, naturreservat, rekreationsområden öppna områden för fria strövningar med mera.

Skönt att det efter tolv år finns en regering som vågar komma fram med beslut i den här frågan. Den förra pratade med det hände inget…

tisdag 26 juni 2007

Träff med Näringsliv för miljö

Idag träffade jag en intressant förening i Söderhamn. Näringsliv för miljö. Det är en förening som växte fram i mitten av 90-talet och det tror jag är väldigt unikt. Att företag gick samman i en förening för att jobba för en bättre miljö. Det var klockrent på den tiden och idag 12 år senare är det fortfarande en otroligt bra idé.

Idag när vi träffades pratade vi om en idé som de jobbat fram som handlar om Söderhamns som "Miljöriket". Mycket intressant projektidé som innebär att man skall engagera 300 företag i Söderhamn för att på sitt sätt jobba med miljöfrågan.

Jag kommer att träffa föreningen mer och diskutera den här frågan. Men idén är otroligt intressant och de personer som jobbar med frågan är otroligt drivna och duktiga när det gäller miljöfrågor. De som var med förutom jag på den här träffen var Näringsliv för miljöns ordförande Ingela Nordin, Rolf Svärd, Artur Engberg och Lena Åkerlind.

För att läsa mer om Näringsliv för miljön gå in på http://www.naringformiljo.se/

Söderblomsspelen den 29 juni

Nu på fredag så ha Söderblomsspelet premiär. Detta kulturarrangemang i den levande Trönöbyggden.
För första gången någonsin skall jag gå på detta kulturevenemang som jag hört så mycket om.

Spelet handklar om Nathan Söderblom (1866 - 1931) som var född och uppvuxen i Trönö socken.
Nathan var ärkebiskop det vill säga en man av kyrkan. Nathan tog också ställning för arbetarna i deras strävan för politisk rättvisa och föreningsfrihet

Det var en man med Patos och ett rättvisetänkande. För sin strävan att hitta lösningar och Fred erhöll han Nobels Fredspris 1930.

Läs mer om spelen och boka en biljett ni med. Länk till spelen http://surf.to/soderblomspelet

Spelet pågår från den 29 juni fram till den 15 juli. Med många duktiga skådespelare.

måndag 25 juni 2007

Föredragningslista KUS den 25 juni

Så är det åter nämnds sammanträde för Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.
När nämnden idag startar kommer Nils Rundkvist att berätta om biblioteksverksamheten, mycket spännande.

Så här ser dagens föredragningslista ut…

1. Val av justerare
2. Delegationsbeslut
3. Meddelanden
4. Ekonomi/verksamhetsrapport
5. Yttrande över Skvallerbäckens naturreservat
6. Vattenmyndigheten, Yttrande angående arbetsprogram för Bottenhavets Vattendistrikt 2007-2009
7. Sandskär med flera, framställan om anslutning till kommunalt vatten
8. Kalkning
9. Övertagande om offentlig belysning
10. Rutiner för internhyror i Söderhamns kommun
11. Beslutsattestant och beslutande nämnd för stiftelsen Musikskolans elevfon
12. Kommunal väghållning av enskilda vägar utanför planlagt område
13. Valviks skola, Valvik 1:2 Behovsbedömning
14. Valviks skola, Valvik 1:2 DPL
15. Marmaverkens förskola, Myskje 45:1
16. Faxeholmen Fanan 3 och 4 m fl
17. Förslag till områdesbestämmelser för Asta by, Söderhamnskommun, Gävleborgslän
18. Vitgrunds fyr, Överlåtelseavtal
19. Söderhamns Cykelamatörer, ansökan om evenemangsbidrag
20. Tilläggsanslag och avskrivning av skuld till Ljusne AIK HC
21. Yttrande, Samlingsloka i kvarteret Oxen till handikappföreningarna i kommunen
22. Beslut principer resultatbalansering
23. Motion om lokal energiförsörjning

Många ärenden. Det som kan vara och är lite känsligt är ärende nr 12. Hur skapar man rättvisa på det området...

måndag 18 juni 2007

Ekokommun rådet imorgon

Imorgon tisdag träffas ekokommunrådet för andra gången på denna nya mandatperiod. Vi kommer att åka båt dels i Söderhamns skärgård och stanna på några av våra öar och kolla på de öppna landskapen och det fria friluftslivet. Sedan blir det möte där vi skall slå fast syftet med rådet och den vision vi skall jobba efter under denna mandatperiod. Har lagt fast några punkter som jag tycker är viktiga med det kommunala miljöarbetet, återstår att se om jag får strida eller om jag får medhåll.

Det finns så mycket man kan göra lokalt för att få en bra miljö och jag vill att Söderhamn skall sticka ut hakan och visa att det går.

Idag var en bra dag....

Idag var en bra dag. Började med att träffa förvaltningschefen och alla avdelningschefer för att diskutera ekonomi. framförallt resultatbalansering över åren 2005, 2006 och det beräknade resultatet för 2007. Vi kom långt och jag kände mig mycket nöjd med resultatet.

Den andra roliga delen var att det kom upp ett gäng unga Skatare från Holmsveden och ville diskutera en"ramp" i Holmsveden. Med mig på mötet var Anna Lindqvist, Chef för kultur- och fritidsavdelningen i kommunen samt Conny Björklund ordförande för Söderhamns skateboard förening.

Vi åkte även ut till vågbro och tittade på en anläggning samt till allaktivitetshuset och kollade på den stora "rampen" i Söderhamn.

Mötet gick bra och det kändes som kommunen kunde stödja grabbarna genom upplåtelse av mark. de kunde få hjälp av Conny och Söderhamnsföreningen och förhoppningsvis som jag ser det går dessa grabbarna med i Söderhamnsföreningen så att den blir större och starkare.

Politik är så skoj när man ser att de små sakerna kan bli så oerhört bra...

Återstår att se, men idag kändes det som de små, små vattendragen blir en stor Å.

söndag 17 juni 2007

Hälsinge Hambon

Det har under en tid pågått en diskussion om en Sexistiks bild som skall marknadsföra Hälsinge Hambon nu den 6-7 juli.

Det är den sista bilden, den på huldran. Jag måste säga att det är rent tjafs. Varför skapar man problem som inte finns. Är den bilden sexistisk, så är det mesta i samhället sexistiskt och farligt.

Bedöm själv vad ni tycker.. ?
Här är länken till Hälsingehambons hemsida.. http://www.halsingehambon.se


10-årig grundskola - Yes

Centerpartiet vill införa en tioårig grundskola genom att förskoleklassen omvandlas till ett första obligatoriskt grundskoleår. Detta för att genom tidiga insatser stärka eleven och minska kunskaps segregeringen. Redan idag kan barn börja i skolan vid sex års ålder om föräldrarna så önskar och 95 procent av sexåringarna går idag i förskoleklass, så införandet av en tioårig grundskola är därför inte något dramatiskt förslag – men viktigt då det verkligen förtydligar skolans kunskapsuppdrag.

– Förskoleklassen är en underlig halvmesyr, en egen skolform om ett enda år men med samma läroplan som skolan. Med en tioårig grundskola blir det tydligare för elever och föräldrar vad de har rätt att förvänta sig av skolan, säger Sofia Larsen, som är Centerpartiets skolpolitiske talesperson.

En tidigare skolstart och tidigare insatser i skolan förbättrar elevernas situation senare i skolgången. En skola som fångar barnens behov i ett tidigt skede är viktigt för att undvika läs- och skrivsvårigheter senare i livet. Svensk skolstart sker senare än i många andra länder. De flesta andra europeiska länder har skolstart vid fem år eller tidigare.

– Förslaget är ett komplement till övriga insatser för att förbättra den svenska skolan som regeringen redan beslutat om. Som lärarfortbildning, att återinföra speciallärarna och att införa mål i år tre vilket hjälper till att fånga upp eleverna och garantera att de når önskad kunskapsnivå, säger Sofia Larsen.
---

Detta kan bli hur bra som helst tycker jag. Skönt att skolpolitiken börjar att formas, allt för länge har det varit okej att det är flummigt med skolpolitik. Nu blir det tydligare, inriktningen är klar - vi skall bli den bästa kunskapsnationen.

torsdag 14 juni 2007

Centerpartiets miljöpris 2007 i Söderhamn

Tilldelades Söderhamns pastorats miljögrupp.

Med motiveringen
Miljöcertifiering kräver ett omfattande arbete, först kartläggning av den aktuella situationen, därefter en genomgång av vad som behöver göras och hur.
En lång checklista, från vatten- och energibesparing till transporter och miljöanpassade produkter gås igenom och prickas av.

Arbetsgruppen har under 2-3 år arbetat med att samla in och överlämna kunskap till övriga anställda och förtroendevalda i pastoratet. Gruppens arbete är inte avslutat i och med certifieringen, det kommer att fortsätta för att behålla det uppnådda resultatet och för att uppnå förbättringar.

Söderhamns pastorats miljögrupp består av
Karin Nolemo, Linda Färnstrand, Per-Håkan Laurin, Carina Wiklund, Britt Bolldén, Gittan Sjölinder och Margareta Eriksson.
---
- Det är så skoj att få dela ut pris och se hur glada människor blir för att man uppmärksammar det otroliga arbetet som de gör. En del i att stärka lokalsamhället och människorna som bor i det handlar om att vi ser varandra och ger varandra den uppmärksamhet som vi alla är i behov av. Tycker åtminstone jag. Även de jag varit med och sett få miljöpriset har alla blivit glada och stolta.

X-trafik i två dagar

Sitter sedan några år med som ledamot i X-trafiks styrelse. X-trafik är Gävleborgs läns kollektivtrafik bolag, de som sköter busstrafiken, delar av den regionala tågtrafiken, färdtjänst frågor, bussgods mm.

Efter varje val, så blir det en ny styrelse och jag har fått fortsatt förtroende från Centerpartidistriktet i Gävleborg att sitta kvar som ledamot, vilket jag är glad över. Det är oerhört spännande uppdrag att vara med och se men även agera för att kollektivtrafiken skall bli bättre i länet. Att jobba för att X-trafik skall vara möjliggörare för människor att ta sig till och från skolan, jobbet, fritidsaktiviteterna eller anhöriga.

Den 26 april i år valdes det då en ny styrelse i X-trafik och vi fick en ny ordförande efter att Eva Zakrisson Karlsson slutade (s) efter 10(?) år som ordförande. Ny ordförande för bolaget blev Åke Bengtsson (s).

Hur som helst nu skall vi idag drillas i Aktiebolagslagen och rollen som styrelseledamot och lära känna varandra. Imorgon kommer det första styrelsemöätet att vara och det är då man får veta om styrelsen vågar fatta beslut. Det hoppas jag att den är.

De här fyra åren som ligger framför oss nu är det en rad upphandlingar som skall göras med varierade krav från kommuner, landsting och medborgare och allt till ett pris som inte får bli för högt. För att människor skall åka buss så måste det även märkas i plånboken. Miljö i all ära, men ser inte människor i sin vardag att man tjänar på det – då är det inget man bryr sig om….

Roligt skall det bli i alla fall.

torsdag 7 juni 2007

Välkommen Gunnar Mellqvist

Idag på Kommunstyrelsen beslutade vi att anställa Gunnar Mellqvist som ny förvaltningschef i Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen.

Gunnar kommer närmast från att ha jobbat som rektor vid Västerbergs folkhögskola. Skolan tillhör landstinget och är en del av förvaltningen Tillväxt och regional utveckling, TRU.
Gunnar har även jobbat inom FS (numera studieförbundet Bilda), Söderhamn och byggt upp den organisation som idag finns.

Korta ord om Gunnar är att han har över 30 års erfarenhet av att vara ansvarig tillsammans med styrelser och gemensamt med dessa och medarbetarna utforma arbetet och verkställa.

Gunnar börjar efter sommarledigheten.

Som Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ordförande vill jag hälsa Gunnar välkommen.

onsdag 6 juni 2007

Mycket trevligt Nationaldagsfirande i Söderhamn

Det var en varm dag i Söderhamn. Det var en härlig dag i Söderhamn. Det kom många till Östra Berget för att fira den Svenska nationaldagen, Mycket skoj.

Det var ett mycket bra anordnat arrangemang Mycket tradition och mycket högtidligt. Det som bröt av på ett helt underbart sätt var musikgruppen Fräsarna som spelade alla sorters musik från hårdrock till Dansbandsmusik. Denna grupp skall jag hålla koll på....
Själv höll jag ett tal om mångfald och öppenhet. Värnandet om den svenska demokratin och att det inte bara får vara ord utan att vi måste aktivt jobba för att nå ett samhälle där vi accepterar varandra för vilka vi är.
Finns en länk som jag gärna hänvisar till, som skrivit mer om dagen och tagit bilder..
Det var en bra nationaldag

tisdag 5 juni 2007

Rättelse

National dagsfirandet börjar kl. 16.00 på Östra Berget. (skrev 18.oo i tidigare inlägg)

Jag är Huvudtalare, vilket jag är oerhört stolt över. Kommer att ta upp Öppenhet, främlingsfientlighet och vilken underbar stad Söderhamn är att leva.

Varmt välkomna

måndag 4 juni 2007

Nationaldagsfirande den 6 juni

Den 6 juni firar vi vår nationaldag. I Söderhamn gör vi det på Östra Berget med början kl.18.00.


Att fira nationaldagen är ett sätt att visa oss stolta över vår nation och det fördomsfria samhälle vi vill leva.

För er som har möjlighet att fira denna dag, så tycker jag att ni skall ta er in till Berget.

Skriver mer om detta evenemang imorgon.

5 juni Världsmiljödagen

Sedan 1972 firar man den internationella miljödagen. Det är en FN-dag som bör göra oss mer medvetna om vårt klimat och vårt sätt att leva.

Söderhamns kommun vill i år uppmärksamma världsmiljödagen genom att bjuda Söderhamnarna på film och teater.

* Vi visar filmen En obekväm sanning på CFL klockan 09.00, 14.00 och 19.00. I filmen berättar Al Gore om växthuseffekten och dess konsekvenser. Efter filmen kan du ställa frågor och diskutera klimatet med politiker och miljöexperter. Möjligheter kommer också att finnas för att göra Naturskyddsföreningens test på din egen klimatpåverkan.

* På biblioteket spelas Naturskyddsföreningens miljöshow Sweet Dreams klockan 12.00 och 15.00. Genom satir, allvar och ironi och med sång, teater och poesi tas miljöfrågor upp på ett annorlunda sätt. Föreställningen passar både ungdomar och vuxna och följs upp med en diskussion.

Hjärtligt välkommen till biblioteket och CFL för att fira Världsmiljödagen!

Själv kommer jag att medverka som lite halvmoderator Visningen på CFL kl.09.00 samt kl. 19.00 och förhoppningsvis som åskådare på biblioteket kl. 15.00. Det är sådana trevliga saker man får göra när man väljs till Ekokommunjrådets ordförande.