En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

torsdag 31 maj 2007

Referat från Kommunstyrelsen den 31 maj

Dagens kommunstyrelse var en halvdagars besluts KS. Vi hade 17 ärenden att hantera.

Dels tog vi upp en motion som lämnats in av tre Centerpartister, Kalle Khalidy, Gunnel Wallgren och Anita Wester. Där de tre motionärerna vill ha förändringar i färdtjänstreglerna. Då kommunen lämnat över sitt färdtjänstreglemente till X-trafik AB (kollektivtrafikbolaget i Gävleborg) så kunde kommunen inte annat än at besvara motionen. Jag yrkade på att motionen och tjänstemanna svaret skulle skickas till X-trafik, vilket övriga kommunstyrelsen också tyckte.

Den 15 mars daterades ett brev från bland annat Tobias Billström (m) Asyl- och migrationsminister, Fredrik Federley, Migrationspolitiks talesperson för ( C ), Fredrik Malm (Fp), Lars Gustafsson (kd) och Bodil Ceballos (mp). Där de vädjade till landets kommunstyrelseordföringar att de var/är bekymrade över de enskamkommande barnens situation. De ensamkommande barnen är barn som kommer till Sverige som flyktingar som mist all sin släkt i krig eller annat elände.
Idag var ärendet upp i KS för beslut. Där vi enhälligt ansåg att Söderhamn skall ta vårt solidariska ansvar och hjälpa dessa barn och utreda hur vi på bästa sätt kan göra det. Men nu är snöbollen i rullning och Söderhamn kan med stolthet hjälpa människor som är i behov av hjälp. Jag är stolt att var företrädare för en sådan kommun.

En liten fråga för KS men viktig fråga för mig som Ordförande i KUS kom upp när vi diskuterade ärenden som hänskjutits till budgetarbetet 2008. Det gäller en investering som KUS nämnden ville göra genom att få lov att köpa en GPS-utrustning, då den som vi har idag är gammal och sliten. KS tog sitt ansvar och beslutade idag att det var ok att köpa den redan nu. GLAD!!!

Vi tog även en tobakspolicy för en rökfri arbetstid. Detta känns som jag måste återkomma till senare. Nog för att det är bra med rökfria miljöer och att kommunen uppmuntrar sina anställda att sluta röka. Men börja med restriktioner och dylikt känns lite väl överarbetat. Jag tror inte på sådant här överförmynderi, människor kan själv bestämma över sina liv. Frågan man alltid måste ställa sig, Vad blir näst steg som begränsar individens frihet att besluta själv vad som är rätt eller fel? Eller skall någon annan alltid besluta det åt någon annan.

Vi var klara redan kl11.30. Då hade vi många bra diskussioner. så pratar man sakfrågor så går det att vara effektiv....

onsdag 30 maj 2007

Kärnkraftsverket i Olkiluoto, Finländska

I den finska staden Raumo så finns det en halvö, Olkiluoto där man bygger ett kärnkraftverk.
Cirka 23 mil i sydlig riktning ligger Söderhamn, vilket inte på något sätt som helst känns tilltalande. Jag förstår varför Danskarna är så kraftfull negativa till Sverige och Barsebäck kärnkraftverk. För jag känner precis likadant.

Skall sanningen fram så är jag emot alla nybyggnationer av kärnkraftverk, då jag anser att dessa borde vara en parantes i världens energiförsörjnings lösningar då det är en dålig energikälla.

Går man in på Greenpeace hemsida så kan man läsa om att det hittills har hittats över 1000 brott mot säkerhetsföreskrifterna som registrerats av den finske tillsynsmyndigheten Strålsäkerhetscentralen, STUK.

Jag är oroad och vill ge en eloge till Greenpeace för deras arbete, även om jag tror att utomparlamentariska yttringar gör väldigt lite i det stora hela. Men att de demonstrerar visar att det finns ett missnöje med denna byggnad som inte borde byggas.

Länkar till lite fakta om staden Raumo samt Greenpeace aktion gentemot kärnkraftverket.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Raumo
http://www.greenpeace.org/sweden/

G8 möte = kravaller och säkerhetsföreskrifter….

Nästa vecka så är det åter ett G8.möte. Denna gång i Heiligendamm vid tyska östersjökusten. Som alltid ved dessa träffar så står bråkstakarna redo att förstöra mötet, jag förstår inte varför… Har dessa bråkstakar fått sina frågor tillgodosedda någon gång genom att förstöra möten.

I måndags drabbade 4.000 vänsterradikaler och och kritiker av världsutvecklingen samman med polisen på Hamburgs gator.

G8 är en trojka som består av 8 av världens mäktigaste länder. Temat för årets G8-möte är kampen mot global uppvärmning och mot fattigdom, särskilt i Afrika.
Den tyska förbundskanslern Angela Merkel uttalade förhoppning om att få med de övriga G8-länderna att gå med på en 50% utsläppsminskning av klimatgaser fram till 2050 ser ut som en alltmer avlägsen vision.

USA säger Nej, även fast President Bush, har vetskap om farorna med den globala uppvärmningen. Den indiske miljöministern Pradipto Ghosh att "sådana åtagande hotar BNP-tillväxten".

När länder träffas för att göra upp om långsiktiga inriktningar och mål, så hoppas man att dessa har modet att fatta beslut som gynnar världens fortsatta existens. Men tro är att det ansvaret kommer man att ta.

Till skillnad från skrikande och stenkastande vänsterradikaler så tror jag att kunskap, opinionsbildning, dialog leder till förändringar. De fredliga vägarna måste alltid vara en lösning för oss som tror på folkviljan och Demokratin.

tisdag 29 maj 2007

Framtidsverkstad för Ungdomar i Söderhamn den 28-29 majIgår och idag pågår det en framtidsverkstad för ungdomar i Söderhamns Kommun. Kommunfullmäktige har klubbat en stor satsning på barn- och ungdomar i kommunen med 25 miljoner under tre år. Utöver detta så ligger det En miljon som fria pengar som ungdomarna helt
själva skall få prioritera vad de vill göra med. Det är en jättesatsning av en kommun i Söderhamns storlek och otroligt roligt att det var så många som var med i framtidsverkstaden. Lägger lite bilder här nedan…Otroligt roligt. Jag var där max en timme och lyssnade in vad som sas och vad man tyckte. helt klart är att man kan se ljust på framtiden och på det engagemang som våra unga bjuder på.

Kommunfullmäktige den 28 maj 2007

Var en kort historia. Inga stora politiska vägval avgjordes på detta kommunfullmäktigemöte. Det fanns 6 st ärenden som inte föranledde någon större diskussion. Det gjordes dock ett fyllnadsval i Överfyndarnämnden. Där vi Från Centerpartiet föreslog att Kenth Burvall skulle bli ny ordförande och Socialdemokraterna föresloh´g Esbjörn Källman. Centerpartits förslag vann och ny ordförande i Överfyndarnämnden i Söderhamn blir Kenth Burvall, skoj och stora gratulationer Kenth. Du kommer att göra ett jättebra jobb där, det vet jag.

På mötet avtackade man även alla de förtroendevalda som i samband med valet 2006, valt att lämna eller ha ett avbrott i förtroendemannaskapet. Alla dessa som avtackades hade i mer än 10 år haft förtroendeuppdrag i Söderhamns Kommun. Mycket bra jobbat.

Efter Kommunfullmäktige så samlades Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp och diskuterade allt från PLUS-jobb, Skärgården, tillgänglighet för all, färdtjänst mm. Mycket givande och bra dialog där det var högt till tak..

Det var en lång dag. Med massor av politisk diskussion. Sånt tycker jag är skoj.

Referat från KUS nämnden den 28 maj

Vi började dagen med John-Erik Jansson, Räddningschef i kommunen gick igenom den operativa räddningstjänst organisationen i Söderhamns Kommun. Det finns i kommunen 29 st heltidsanställda brandmän och 35st deltidstjänster. Vi fick även en genomlysning av Lagen om skydda mot olyckor "LSO" samt vad som händer vid extra ordinära händelser "EOH". Vi fick även en rundvandring i de nybyggda lokalerna. John –Erik var en väldigt bra värd och vi fick mycket information, som vi kan använda till att göra politik av.
Sedan sparkade vi igång mötet.

Det första vi diskuterade var Ekonomi och verksamhetsrapport för nämnden. Det ser bra ut vi håller oss inom de budgetramar som vi fått. Även verksamhetsmässigt sköter vi de åtagande som vi fått av kommunfullmäktige.

Det ärende som jag/vi trodde att det skulle bli en lång debatt om var ärende 11 ang. Ljusnefors camping och stängning av en gata (Masungsvägen) och göra det till kvartersmark. Det innebär att man stänger vägen. Motiveringen från nämndens sida är att vi vill ge Ljusnefors camping samma förutsättningar som övriga campingar och begränsa biltrafiken igenom den. Nu blev det ingen lång debatt. ( S ) – gruppen ville ha tre minuter för sig själva innan vi gick till beslut och det fick dom. Men endast en av (S) - ledamöterna reserverade sig mot beslutet. Däremot fick jag några samtal från arga Ljusnebor igår kväll, som tycket att nämnden inte tog hänsyn till Ljusnebornas behov att åka bil på vägen genom campingen. Det exempel jag använt för att förklara denna del är; Om du har en egendom, vi kan säga ett hus med en tomt och någon bussåker moped eller fyrhjuling på den tomten. Vad gör du då? – jo, man sätter upp ett staket eller hindrar bussåkarna på något annat sätt att åka på tomten."
Samma sak är det med campingen, var det inte för många som bussåkte, så hade det aldrig blivit ett ärende i kommunen eller i KUS nämnden.

Ändring i detaljplanen vid området/fastigheterna Borg 28:1, 29:1 m. Fl. vid Jonskär. Det handlar om att man skall få utöka sin byggnadsarea Idag får man bygga 120kvm och förslaget som går ut på samråd till det berörda är att man utökar till 220kvm. I och med att det går ut på samråd så kommer ärendet åter att komma på nämndens bord för beslut i ärendet.

Trafikbuller. Det har kommit tre skrivelser till nämnden om trafikbulleråtgärder. Som det ser ut i dagslägget så har inte KUS nämnden några som helst pengar till att hjälpa människor som befinner sig i en bullrig miljö. Men nämnden fattade beslut om att vi går in i budgetsberedningen och frågar efter fira medel/pengar för att kunna hjälpa människor som befinner sig i sådan miljöer.

Forsbackabron. Detta är ett ärende som KUS nämnden ärver efter den föregående tekniska servicenämnden där man i ett beslut den 25 september 2006 begärde en utredning av en nybygd bro över Lötån. Det förslag som igår redovisades på nämnden är ett omfattande restaurering och nybyggnation för att lösa det problem som under en längre tid funnits när man skall ta sig från och till Skärgården via Forsbackabron. Den totala investeringen för en sådan här bro går på över 20 miljoner kr. Pengarna kommer att ansökas efter i budgetarbetet i höst som en investering.
Även en till bro var upp på gårdagens möte. Det gäller viadukten i vad. Där man vid en broinspektion av viadukten i vad 2002 kom fram till att den var i så dåligt skick att den snarast måste bytas ut. Man vidtog en del åtgärder som gjort att brons livslängd har kunnat förlängas, men nu är det dags att göra något innan något händer. Den beräknade kostnaden hamnar i runda slängar på ca 5 miljoner kr.

Ett ärende som vi avsatt mycket tid till var SANDVIKSUDDEN. Här handlar ärende väldigt mycket om att komma fram till ett företag som vi i kommunen ville skriva ett optionsavtal med.
Historiken bakom Sandviksudden är att den pekats ut i den fördjupade översiktsplanen(2003) samt i en del andra strategiska dokument för kommunen som en bra plats att ha bostadsbebyggelse på. En del som inte är klart och som är en förutsättning är att Länsstyrelsen förordnar att området ej omfattas av strandskyddet.
Området pressenterades sedermera i en programskrift och två intressenter anmälde sig.
Igår fattade KUS nämnden beslutet att anta Konsortiet SE – konsult och Perex bygg AB, som samarbetspartner i den fortsatta processen mot en exploatering av vattennära boende på sandviksudden. Uppdraget var även att undertecknad skulle underteckna det optionsavtal som skrivits fram.
- Det känns jättebra att vi kommit fram till ett beslut, nu hoppas jag att vi får till bebyggelsen där ute. Sandviksudden kommer jag att skriva mer om, för det är en sådan rolig och viktig del för Söderhamn hur det går med det projektet

måndag 28 maj 2007

Rapport på Eftermiddagen

Idag är det en fullpackad dag. Möten, möten och åter möten. Men jag hoppas att under eftermiddagen kunna rapportera vad som hänt under nämnden idag...

fredag 25 maj 2007

Anders W Jonsson

Var inne på Anders W Jonssons blogg och såg en länk till en tidning, http://www.sjukhuslakaren.se/, där det var en stor artikel om honom.
Otroligt rolig läsning och då jag har haft Anders W Jonsson som mentor när jag var ungdomskandidat till riksdagen i 1998 års val så känns det otroligt bra att veta att det sitter så kompetenta människor i statsrådsberedningen. Artikeln är väldigt bra och värd att läsa för alla som är intresserade av Hälso- och sjukvårdspolitik.
Anders W är även distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg, där han gör ett enastående bra jobb.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens möte den 28 maj

Den 28 maj så är det Kultur- och samhällsutvecklingsnämnds möte. 28 ärenden av varierad karaktär skall behandlas. Vi kommer att börja dagen med att John-Erik Jansson, räddningschef i kommunen skall visa oss runt i den nybyggda räddningsstationen men även berätta om räddningstjänstens uppgifter. Innan lunchen kommer vi även att föra diskussioner angående exploatörer på Sandviksudden.

Ett ärende som jag tror kommer att ta lite tid och som är känsligt är ärende 11 angående Ljusnefors camping. Skall man stänga vägen genom campingen för allmänheten eller skall den vara öppen. Detta är en fråga som bordlagts från föregående KUS nämnd, då den var känslig.

Forsbacka bron är en annan fråga som är känd i Söderhamns Kommun. Nu finns det ett förslag på en nybyggnation av bron och det hamnar på väldigt många miljoner om man skall göra om den grundligt.

Sandviksudden – wow – kan bli väldigt stort och bra. En av många framgångsfaktorer för Söderhamns Kommun.

Alla ärenden är relativt stora av de som kommer på nämnden nu på måndag. Men tidsmässigt tror jag att vi kommer att klara av dessa ärenden innan kl.17.00, så att vi som sitter i kommunfullmäktige får en timmes vila och lite mat i oss innan vi ger oss i kast med nästa möte.

Dagordningen för KUS den 28 maj 2007
1. Val av justerar
2. Delegationsbeslut
3. Meddelande
4. Ekonomi/verksamhetsrapport
5. Uppföljningsrapport januari-april 2007
6. Investeringsbehov för Hällmyra/Hällåsen
7. Skötesavtal Söderhamns skidkamrater
8. Medborgarförslag Kulturhus/utställningshall i biblioteket
9. Söderhamns Museum, del i arv efter Hugo Selins db
10. Sandarne 2:19, Stenö camping, förfrågan avstyckning
11. Ljusnefors camping, Sörljusne 1:328 m fl DPL, antagande
12. Jonskärs fritidsområde DPL, behovsbedömning
13. Jonskärs fritidsområde DPL, samråd
14. Lagern 5. DPL antagande
15. Torsken 2 och Gäddan 4, behovsbedömning
16. Torsken 2 och Gäddan 4, samråd
17. LTF Nygatan, parkering
18. Norralagatan 44 – 46
19. Trafikbulleråtgärder
20. Övergångsställen, skyltar
21. Granskärsspåret, asfaltering
22. Forsbackabron, begäran investeringsmedel
23. Grundviksbron (viadukten i Vad) begäran investeringsmedel
24. Faxeområdet västra, markbyggnad, begäran investeringsmedel
25. Sandviksudden, antagande exploatör
26. Sandupptagare, begäran investeringsmedel
27. Väghyvel, begäran investeringsmedel
28. Räddningsstation, försäljning

Kan rapportera på tisdagen om vi höll min tidsgissning…

torsdag 24 maj 2007

Kommunstyrelsen strategidag - Drivkraft Söderhamn

I dag på KS så fick vi även en genomgång av projektet "Drivkraft Söderhamn". Det var Bibbi Lodmark och Anette Cowlin som gjorde en mycket bra redovisning av projektet.
Projektet riktar sig till Barn- och ungdomar, men även till lärarkollektivet. Syftet med projektet är att skapa individer som är företagsamma i sina egna liv. Även delen i att få människor att se möjligheter och att ständigt söka nya vägar.
Drivkraft projektet är en viktig del för att ge Söderhamn ett ökat självförtroende och lite j..la anamma Vi tillsammans skall klara av att få Söderhamn på fötter.
Två saker fastnade mer än något annat i deras föredragning det ena var ett citat
" Till skolan kommer en hel människa, inte en elev". Det är barriär brytande om man får skolan att genomsyras av det tänkandet.
Den andra saken som etsade sig fast lite mer, var ett motto, "Släck inga stjärnögon". Underbart.
För den som vill läsa mer om projektet så går ni in på Söderhamns hemsida eller så följer ni denna länk..
http://www.soderhamn.se/Webred/Webred.nsf/viewDocumentWeb/0F4843666B3C6457C12571810043B37E
(har ej lärt mig hur man gör det snyggt.., men jag lär mig på vägen)

kommunstyrelse strategidag - Vision 2012

Kommunstyrelsen i Söderhamn träffas i regel två gånger i månaden. En gång på beslutssammanträden där vi hanterar ärenden som skall upp i kommunfullmäktige. En gång i månaden har vi strategi KS, som vi kallar det. Då lyfts det frågor som är intressanta ur en strategisk inriktning för kommunen att jobba med eller så får vi som ledamöter i KS information om vad som händer i olika delar av kommun koncernen. Idag var det massor av intressant information. Lennart Westman, Söderhamns vision 2012 samordnare kom och muntrade upp oss; dels med sitt pigga och glada förhållningssätt till sitt jobb och sitt sätt att vara som människa Men han redogjorde också för det arbete som pågår i samband med visionen. Bland annat har det varit 141 protokollförda visionsdialoger, över 4000 Söderhamnare har deltagit och över 2000 unika visions förslag har lämnats in. WOW. Tycker jag, det finns en kraft hos medborgarna i Söderhamn som gör att det är otroligt roligt att vara förtroendevald. Alla dessa tankar och idéer går att följa via http://vision2012.blogg.se/ där går det även att lämna in fler förslag. Det som är intressant med den vision som Söderhamn antagit, är det sätt vi jobbar med den. Ingenstans i Sverige finns det en sådan förankringsprocess kring en sådan viktig framtidsfråga.
Den 11/6-07 skall det vara en visionsdialog om å-rummet i Centrum.
Visions arbetet har precis påbörjats i skolan 300 elever har varit med. Det kommande läsåret beräknas 4.700 barn och ungdomar i åldern 5-18år delta.

Föreningsbidrag i Söderhamn

I dagens kurirens ( http://www.soderhamnskuriren.se/ ) så står det om den amnesti som Söderhamns kommunstyrelse gett till föreningslivet i Söderhamn med 498.000kr, varav 420.000kr till Broberg bandy. Av de 420.000kr som Broberg fått så ligger det en ersättning på 350.000kr för Brobergs insatser för staffangymnasiet.
Jag var inte med på det KS möte som fattade beslutet och hade jag närvarat så hade jag med största sannolikhet röstat emot att kommunen skulle avskriva föreningars skulder till kommunen. Inte för det att jag tycker att man inte skall göra det utan snarare för att det finns föreningar som har små skulder till kommunen som jag i ett sådant här beslut hade tyckt varit smakligt om det varit med. Det sticker i många övriga föreningars ögon, vilket jag tycker är synd. Satsningen är bra på så sätt att kommunen visar att vi vill hjälpa det lokala föreningslivet och stärka den ideella sektorn. Men som kommun tycker jag att det skulle sett bra ut om alla föreningar i kommunen som har skulder till kommunen skulle ha fått sina skulder avskrivna.
Misstänker att jag kommer att komma tillbaka till detta ämne ett par gånger...

tisdag 22 maj 2007

Dags för ett försök

Så var det dags. Efter många förfrågningar, varför har inte du en blogg.
Så okej, jag testar.

Den kommer att bearbeta politik och samhällsfrågor på det lokala planet, dvs Söderhamn, Gävleborg och Sverige men även kanske någon utblick gentemot den omvärld som omger
och stimulerar våra tankar och handlingar.

Min inställning är att det skall vara kort små inlägg. Om vad som är på "G" i Söderhamn, vilka frågor är på väg upp i Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden men även vad som diskuteras i kommunstyrelsen.